Tribotechnické listy

 

 

Tribotechnika 2/2008

 1 2 > 

Preventívna údržba a filtre

Tribotechnika 2/2008

TriboTechnika 2/2008
Pred desiatimi rokmi som sa začal špecializovať na filtračné produkty pre priemyselné aplikácie vo Východnej Európe a v Severnej Amerike. Pri mojich návštevách som veľakrát hovoril s mnohými pracovníkmi o novovyvinutých technológiách v oblasti filtrácie - špeciálne vyvinuté filtračné médiá, by-pass filtrácia, betaratio, max. kapacita zanesenia filtračnej vložky atď. Boli to hlavné témy, o ktorých sme diskutovali.

Viac informácií

IstLock - účinný spôsob istenia skrutkových spojov

Tribotechnika 2/2008

Už od samého počiatku priemyselného využívania skrutiek sa konštruktéri potýkali s problémom ich nežiadúceho samovoľného uvoľňovania. Nespočetné množstvo prípadov havárií dopravných prostriedkov, oceľových konštrukcií, výrobných strojov a rôznych iných zariadení ide práve na konto uvoľnených skrutkových spojov, ktoré vo svojej podstate predstavujú tribologické uzly, kde dominuje trenie...

Viac informácií

Zeta potenciál ako indikátor povrchových vlastností

Tribotechnika 2/2008

Bez ohľadu na technologickú aplikáciu, biológiu alebo medicínu, si úspešný výsledok vývoja nových materiálov žiada detailné znalosti ich povrchových vlastností. Chémia povrchov sa veľmi často zaoberá stanovením vhodnosti produktov k určitej aplikácii a práve vhodná úprava je kľúčom pre nastavenie vlastností povrchu, ktoré...

Viac informácií

CVD povlaky - cesta pro zvýšení produktivity a snížení provozních nákladů

Tribotechnika 2/2008

TriboTechnika 2/2008
Standardní technologie nanášení vysocevýkonných CVD (Chemical Vapour Deposition) povlaků se provádí při teplotách 950 - 1 000 °C. Na povrch nástrojů je nanášen povlak TiCN sendvičového typu o celkové tloušťce 8 - 10 μm.

Viac informácií

Olejové filtry pro dieselové motory s prodlouženým servisním intervalem

Tribotechnika 2/2008

Dieselové motory jsou dnes nejoblíbenější volbou pro pohon nákladních automobilů, autobusů a stavebních strojů a to především díky jejich termodynamické efektivitě a úspornému provozu. Moderní dieselové motory vytvářejí stále nižší emise, oproti tomu poskytují stále vyšší výkon. Aby bylo možné tohoto dosáhnout, systémy vstřikování paliva pracují za stále zvyšujících se tlaků, časování jednotlivých vstřiků se stále zpřesňuje a je také více flexibilní. Motory samotné se vyrábějí se sníženými tolerancemi, zmenšují se vůle tak, aby bylo dosaženo vysokých tlaků a minimalizovala se kontaminace oleje od výfukových spalin.

Viac informácií

XRF spektroskopie v analýze paliv a maziv

Tribotechnika 2/2008

TriboTechnika 2/2008
Vlastnosti Rentgenova záření jsou základem rentgenové fluorescenční spektrometrie - XRF (x-ray fluorescence), která slouží ke kvalitativní i kvantitativní prvkové analýze různých typů materiálů. Tuto metodu lze využít pro analýzu jak pevných vzorků (kompaktních, práškových, tenkých vrstev), tak i kapalných (olejů, maziv, roztoků). Výhodou rentgenfluorescenční spektrometrie je snadná a rychlá příprava vzorků a nedestruktivnost metody. Limity detekce jsou od jednotek ppm až po 100 %.

Viac informácií

Tribologické aspekty veterných elektrární

Tribotechnika 2/2008

TriboTechnika 2/2008
Ako je známe, EU stanovila pre členské štáty úlohu, zabezpečiť čiastočné krytie vlastnej energetickej spotreby tzv. „zelenou" (rozumej ekologicky čistou) energiou. Aj keď v odborných kruhoch prebieha ostrá diskusia, spochybňujúca ekologickú čistotu výroby elektrickej energie s využitím vetra, skúsenosti z USA, Nemecka, Holandska, severských štátov a i. potvrdzujú, že veterná energia má perspektívu.

Viac informácií

Plastické maziva nové generace

Tribotechnika 2/2008

Plastické mazivo jako konstrukční prvek - aneb „nebojme se" správné volby dnes již běžně dostupných moderních plastických maziv pro aplikace se specifickými provozními podmínkami.

Viac informácií

Domazávanie valivých ložísk

Tribotechnika 2/2008

TriboTechnika 2/2008
Rozhodne sa oplatí investovať do výskumu v oblasti tribológie. Rovnako dôležité a možno s podstatne nižšími investíciami je dodržiavanie dávno známych a platných zásad a doporučení pre mazanie a domazávanie.

Viac informácií

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd