Tribotechnické listy

 

 

Domazávanie valivých ložísk

TriboTechnika 2/2008
Rozhodne sa oplatí investovať do výskumu v oblasti tribológie. Rovnako dôležité a možno s podstatne nižšími investíciami je dodržiavanie dávno známych a platných zásad a doporučení pre mazanie a domazávanie.

 

Domazávanie

Valivé ložiská musia byť domazávané v prípade, ak je životnosť použitého maziva kratšia ako predpokladaná prevádzková trvanlivosť ložiska. Ložisko je nutné domazať, keď je ešte mazanie uspokojivo zaistené. Dĺžku domazávacieho intervalu ovplyvňuje mnoho činiteľov a ich vzájomná závislosť je veľmi zložitá. Ide hlavne o typ a veľkosť ložiska, otáčky, prevádzkovú teplotu, druh plastického maziva, priestor v uložení a okolité podmienky. Z tohto dôvodu je možné uviesť len základné odporúčania založené na štatistickom vyhodnotení. Domazávací interval je definovaný ako doba, po uplynutí ktorej je 99 percent ložísk ešte stále spoľahlivo mazané.

 

Domazávacie intervaly

Domazávací interval je možné zistiť pomocou rôznych nomogramov v katalógoch výrobcov ložísk. Interval určíme pomocou základných údajov:

 

1. otáčkového čísla A a príslušného súčiniteľa ložiska bf

A - n.dm

n - otáčky [1/min ]

dm - stredný priemer ložiska = 0,5(d+D) [mm]

bf - súčiniteľ ložiska - závisí od typu ložiska a zaťaženia

 

2. pomeru C/P

Domazávací interval je približná hodnota, ktorá platí pre prevádzkoú teplotu 70 °C a kvalitné plastické mazivo. Pokiaľ sa pracovné podmienky ložiska líšia, je nutné tomu prispôsobiť aj domazávací interval.

 

Odlišné prevádzkové podmienky a typy ložísk

 

Prevádzková teplota

Vzhľadom na rýchlejšie starnutie plastického maziva vplyvom vyšších teplôt je vhodné deliť interval dvoma pre každých 15 °C, o ktoré teplota prekročila 70 °C, pričom však teplota nesmie presiahnuť hornú medznú prevádzkovú teplotu maziva. Rovnako pri nižších teplotách ako 70 °C sa môže interval predlžovať, nie však viac ako na dvojnásobok. Neoporúča sa interval predlžovať pri ložiskách s plným počtom valivých teliesok (bez klietky) a pri axiálnych ložískách s čiarovým stykom. Domazávací interval by nemal byť dlhší ako 30 000 hodín.

 

Zvislý hriadeľ

V prípade zvislého hriadeľa treba interval krátiť na polovicu.

 

Vibrácie

Vysoké vibrácie a rázy vyvolávajú miešanie maziva. V takom prípade treba skrátiť interval. Pokial použité mazivo príliš zmäkne, treba voliť mazivo s lepšou mechanickou stabilitou alebo vyššou tuhosťou zodpovedajúcou NLGI 3.

 

Rotujúci vonkajší krúžok

V prípade uloženia s rotujúcim vonkajším krúžkom je nutné vypočítať otáčkové číslo A iným spôsobom. Dm nahradíme vonkajším priemerom D. Úniku maziva možno zabrániť vhodným tesnením. Pre axiálne ložiská s rotujúcim vonkajším krúžkom je potrebné voliť olejové mazanie.

 

Znečistenie

Pokial do ložiska môžu prenikať častice nečistôt, je potrebné skrátiť domazávací interval, čím sa potlačí negatívny vplyv cudzích častíc na mazivo a zároveň sa zabráni prevalcovaniu častíc valivými telieskami. Voda a iné tekutiny si tiež vyžadujú skrátenie intervalu. V prípade silného znečistenia je vhodnejšie voliť nepretržité domazávanie, prípadne olejový systém.

 

Veľmi nízke otáčky

Ložiská pracujúce pri veľmi nízkych otáčkach a malom zaťažení musia byť mazané plastickým mazivom s nízkou konzistenciou. Naopak ložiská pracujúce pri nízkej rýchlosti a vysokom zaťažení musia byť mazané plastickým mazivom s vysokou konzistenciou a prísadami EP. Pevné aditíva, ako napr.grafit, MoS2, možno použiť ak je otáčkové číslo A<20 000.

 

Veľmi vysoké zaťaženie

Pri pôsobení veľmi vysokých zaťažení je vhodné použiť olejové cirkulačné mazanie s chladením oleja.

 

Veľmi nízke zaťaženie

V prípade nízkych zaťažení (C/P 30 až 50) je možné interval predĺžiť, pozor však na to, aby ložisko nemalo nižšie zaťaženie ako je minimálne zaťaženie dané výrobcom.

 

Valčekové ložiská

Normálne hodnoty mazacieho intervalu platia pri valčekových ložískách pre ložiská s polyamidovou klietkou a mosadznou klietkou vedenou telieskami. Pri použití klietky oceľovej alebo mosadznej vedenej vonkajším alebo vnútorným krúžkom by sa interval mal skracovať na polovicu. Naviac, ložiská s mosadznou klietkou vedenou na vonkajšom alebo vnútornom krúžku by nemali prekročiť pri mazaní plastickým mazivom rýchlosť A = n x dm = 250 000.

V prípade, ak nám vychádza dĺžka mazacieho intervalu krátka, treba posúdiť či by nebolo lepšie vhodné iné mazivo aj v prípade vyššej ceny.

 

Postup pri domazávaní

 

Pri určení spôsobu domazávania vychádzame hlavne z typu uloženia a dĺžky domazávacieho intervalu. Existujú 3 základné spôsoby domazávania:

  • doplnenie maziva je vhodným spôsobom domazávania vprípade, že je domazávací interval kratší ako 6 mesiacov;
  • obnovenie náplne plastického maziva je odporučené vprípade domazávacieho intervalu dlhšieho ako 3 mesiace;
  • nepretržité mazanie sa volí vprípade, ak je domazávací interval krátky, či už zdôvodu silného znečistenia, vysokých otáčok alebo zlého, nebezpečného, prípadne úplne nemožného prístupu kdomazávaniu.

 

Doplnenie maziva

Pri mazaní plastickým mazivom sa odporúča ložisko úplne zaplniť plastickým mazivom. Avšak priestor v ložiskovom telese zapĺňame len na cca 40 % v prípade ložiska mazaného zboku a na cca 20% v prípade ložiska mazaného obvodovou drážkou vo vonkajšom, príp. vnútornom krúžku s otvormi (najčastejšie W33).

 

Množstvo maziva na dopĺňanie zboku určíme zo vzťahu: Gp = 0,005 D B

Na dopĺňanie maziva otvormi vo vnútornom alebo vonkajšom krúžku: Gp = 0,002 D B,

kde

Gp = množstvo plastického maziva v gramoch, ktoré je treba doplniť

D = vonkajší priemer ložiska v mm

B = šírka ložiska v mm

Keďže v praxi sa toto väčšinou nedodržiava, odporúča sa zjednodušene v oboch prípadoch používať prvý vzorec. Spôsob ako zmerať množstvo je jednoduchý: buď zistíme koľko maziva nám dáva mazací lis na jeden zdvih alebo použijeme merač množstva plastického maziva.

 

 

Výmena plastického maziva

Ak vymieňame mazivo po dosiahnutí konca domazávacieho intervalu, alebo po určitom počte domazávaní, je potrebné použité mazivo úplne odstrániť z uloženia a nahradiť mazivom čerstvým. Rovnako aj pri domazávaných uloženiach, po cca piatich domazaniach, by bolo vhodné mazivo vymeniť, nakoľko použité a zostarnuté mazivo obsahuje aj nečistoty, ktoré vytvorilo ložisko a ktoré vnikli do uloženia.

 

Nepretržité domazávanie

Tento postup je vhodný v prípade, že je mazací interval krátky, napr. negatívnym vplyvom prostredia. Nepretržité mazanie sa nehodí pre vysoké otáčky pretože pri preplnení dochádza ku miešaniu maziva, a tým tvorbe tepla a degenerácii maziva.

Na zaistenie nepretržitého mazania sú vhodné automatické maznice alebo viacbodové mazacie zariadenia.

 

Autor článku: Vladimír Oravčík, SKF Slovensko, spol. s r. o.

 

 

 

 

Späť

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd