Tribotechnické listy

 

 

Plastické maziva nové generace

Plastické mazivo jako konstrukční prvek - aneb „nebojme se" správné volby dnes již běžně dostupných moderních plastických maziv pro aplikace se specifickými provozními podmínkami.

Cílem tohoto příspěvku je podat základní informace týkající se vlastností plastických maziv nové generace se zpevňovadlem na bázi „komplex" polymočoviny, tedy maziv s dlouhou životností, určených zejména pro provozy s vysokým zatížením a teplotami, kde jsou vyžadovány prodloužené přemazávací servisní intervaly, popřípadě celoživotní náplně.

Je zřejmé, že současná epocha života celé naší společnosti je velmi intenzívně svázána s razantním rozvojem širokého spektra průmyslových odvětví, jejichž základním cílem je nabídnout náročným spotřebitelům technicky stále dokonalejší výrobky.

V důsledku toho dochází k nepřetržitému vývoji moderních technologií, jejichž základem jsou strojní zařízení a celky vyžadující kvalitní plastická maziva. Tato maziva musí splňovat technicky velmi náročné a často protichůdně kladené požadavky na provozní parametry. Z tohoto hlediska je tedy již ve fázi projekce a konstrukce velmi efektivní systematická spolupráce odborníků z oblasti maziv a mazání (tribotechniků) s konstruktéry příslušných strojních celků. Vznikají tak stále častěji přímo na zakázku speciální typy maziv, jež svojí funkcí zajišťují dlouhodobý a bezporuchový provoz strojů a zařízení.

Mezi taková maziva bezesporu patří plastická maziva ALTIS se zpevňovadlem na bázi polymočoviny, jež se vyznačují zejména dlouhou životností, čili dlouhodobým zachováním podstatných funkcí maziva za velmi náročných provozních podmínek (vysoké teploty, tlaky, suché nebo naopak vlhké prostředí, ...).

Vlastnosti nové generace plastických maziv ALTIS na bázi polymočoviny

Vlastnosti močoviny jsou známy již delší dobu, nicméně považuje se za poměrně obtížné vyrobit v uspokojivé a požadované technické kvalitě plastické mazivo založené na technologii,

kde zpevňovadlem je právě polymočovina. Výrobky řady ALTIS proto představují maziva, kde se podařilo při zvýšených provozních teplotách prodloužit životnost ve srovnání s „klasickými" komplexními mazivy až o 50 %. Tato maziva poskytují výborný mazací výkon, zesílenou mechanickou stabilitu a pevnost ve smyku, účinnější antikorozní ochranu a trvalý výkon jak při vysokých tak nízkých teplotách. Vykazují velmi dobrou skladovatelnost a rovněž vysokou odolnost vůči tuhnutí. Pozoruhodná je i schopnost snižovat hlučnost provozovaného zařízení.

To z nich činí ideální maziva pro aplikace v rozmanitých průmyslových aplikacích, v automobilismu, ocelářském průmyslu, papírenství apod.:

¨ Mazání ložisek elektromotorů a generátorů (v případě uzavřených systémů se může jednat i o celoživotní náplně)

¨ Ložiska, kluzná vedení, ozubené hřebeny vystavené vysokým teplotám v suchém resp. vlhkém prostředí

¨ Ložiska extrakčních ventilátorů na horký plyn, nebo páru, uložení sušiček, čerpadel, ložisek dopravníků v sušárnách a pro všechny aplikace, kde jsou i střední až vysoké otáčky a teploty

Plastická maziva ALTIS vynikají vysokou odolností vůči vysokým teplotám ( nekapalní ani při teplotách přesahující 280 °C) a dlouhou životností (srovnání s kvalitním mazivem na bázi Lithium komplex) - viz obr.1 (test ASTM D 3336) :

Rovněž životnost zmíněných maziv na bázi polymočoviny ve srovnání s „konvenčními mýdly" dle testu FAG FE 9 je příznivější (DIN 51821 - životnost maziva v kuličkových ložiskách při zvýšené teplotě, vysoké rychlosti a zatížení):

Výborná mechanická stabilita a pevnost ve smyku

Plastická maziva ALTIS na bázi polymočoviny vykazují vynikající mechanickou stabilitu. Speciální technologie smykově stabilního zpevňovadla při testu ASTM D217 (vyhodnocení penetrace po 100.000 cyklech) zaručuje menší hodnotu změkčení, a to i ve srovnání s „konvenčními" plastickými mazivy na bázi močoviny.

Pozoruhodný je rovněž fakt, že molekulární struktura (viz obr. 3) je mnohem stabilnější než u maziv s kovovými mýdly. To znamená, že energie může být pohlcována, aniž by docházelo k destrukci zpevňovadla.

Velmi dobré akustické vlastnosti

Plastická maziva na bázi močoviny jsou charakteristická jako maziva snižující hlučnost zařízení. Je to dáno molekulární strukturou, tzv samoregenerací a speciálními charakteristikami při oscilačních pohybech nebo při výskytu vibrací. To zvyšuje životnost vysokootáčkových ložisek.

Snadno čerpatelné mazivo

Od plastického maziva se vyžaduje rovněž přijatelné chování při nízkých teplotách. Počáteční měřený odpor při -20 °C v kuličkovém ložisku při 1 otáčce/min (test ASTM D 1478) s mazivem ALTIS je extrémně nízký. Proto pro praktické provozní účely jsou běžné provozní rozsahy použití od -40 °C do +180 °C.

Odolnost vůči tvrdnutí při provozu, výborná skladovatelnost

Konvenční plastická maziva na bázi polymočoviny mají tendenci příliš rychle vytvrdnout v centrálních mazacích systémech. To však není případ maziv TOTAL ALTIS, založených na speciální technologii. Testy rovněž ukazují vynikající oxidační odolnost. Je-li mazivo umístěno v utěsněném kontejneru za přítomnosti kyslíku při 100 °C, pokles tlaku o 0,3 baru po 100 hodinách odpovídá 2 leté normální skladovací životnosti. U produktů ALTIS je takový pokles tlaku zaznamenán až po 500 hodinách.

Závěr

Uvedená plastická maziva nové generace na bázi polymočoviny, vyrobená speciální technologií za účelem dosažení optimálních parametrů plastického maziva, se vyznačují následujícími ekonomicko-provozními výhodami :

¨ Díky zvýšené životnosti - podstatně kratší servisní intervaly a činnosti spojené s mazáním a údržbou

¨ Racionalizace skladových zásob a typů maziv, jelikož maziva TOTAL ALTIS mohou nahradit mnoho druhů jiných maziv díky svému širokému teplotnímu rozsahu použití

¨ Prodloužená životnost až o 50 % ve srovnání s „klasickými" komplexními mazivy

¨ Nižší riziko nákladných poškození a havárií

¨ Snížené riziko chybné aplikace maziva v důsledku zjednodušené údržby

¨ Zvýšená bezpečnost na pracovišti v důsledku nižších ztrát a úniků

¨ Maziva řady ALTIS neobsahují žádné těžké kovy nebo složky, jež jsou považovány za škodlivé lidskému zdraví a životnímu prostředí

Tato nová generace plastických maziv na bázi polymočoviny tvoří kompletní řadu produktů od maziv pro celoživotní náplně elektromotorů, přes maziva na minerální bázi s vysokotlakými aditivy až po mazivo na syntetické esterové bázi doporučené zejména pro vysokootáčková tepelně zatížená ložiska.

Text: Ing. Pavel Růžička

Späť

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd