Tribotechnické listy

 

 

Diagnostika a údržba

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >  Posledná

SKF Enlight QuickCollect

TriboTechnika 2/2018

Monitorovanie strojov je teraz jednoduché

Nový prenosný prístroj QuickCollect a apli-kácia pre smartfóny od SKF zjednodušujú zber   a interpretáciu údajov o stave strojov. Tento jednoduchý a robustný snímač monitoruje vibrácie a teplotu a bezdrôtovo prenáša tieto dáta do mobilného zariadenia s nainštalovanou  základnou aplikáciou QuickCollect, ktorá umožňuje diagnostiku stroja, ukladanie a analýzu dát.

Viac informácií

Přínosy dlouhodobého sledování stavu hydraulických olejů

TriboTechnika 2/2018

Rozbory olejů jsou důležitým nástrojem k určení jeho stavu, tedy především ke kontrole jeho další použitelnosti. Součas-ně z nich ale můžeme získávat informace o stavu stroje, pokud budeme sledovat obsah, druh a strukturu nečistot. Tedy provádět technickou tribodiagnostiku. Předpokladem pro její úspěšné zavedení je správná volba rozsahu analýz, ale i jejich počet v optimálně zvoleném časovém intervalu. To vše by ale stále nestačilo. V dnešní době není složité získaní dat, složitá je jejich správná interpretace, které vede k opatřením šetřící náklady.

Viac informácií

Mazacie prostriedky

TriboTechnika 2/2018

Ropa ako surovina má rozhodujúci význam pre rozvoj jednotlivých odvetví národného hospodárstva. V súčasnosti je ropa základnou energetickou surovinou, ktorá zabezpečuje energetické zdroje, ktoré predstavujú 36 % z celkových dostupných energetických zdrojov a spolu s uhlím (28 %) a plynom (24 %) tvorí takmer 88 % z celkových energetických zdrojov vo svete. Zvyšok 12 % tvoria ostatné dostupné zdroje energie, ako atómová, vodná, veterná a slnečná energia.

Viac informácií

Filtrácia prevodových a hydraulických olejov v traktoroch

TriboTechnika 2/2018

Počas prevádzky poľnohospodárskych traktorov dochádza k znečisťovaniu prevodových a hydraulických systémov nielen v dôsledku procesu opotrebenia stroja a oleja ale aj nečistotami zo strojov, ktoré sú pripájané k vonkajšiemu hydraulickému okruhu traktora ako sú pluhy, sejačky, kultivátory, prívesy atď. V rámci jednej z úlohy riešených grantových projektov sme na Technickej fakulte Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v spolupráci s akreditovaným tribotechnickým laboratóriom Intertribodia s. r. o. navrhli filtračný systém ako druhý stupeň filtrácie univerzálnych olejov v traktoroch.

Viac informácií

Falzifikáty nespoznáte, váš stroj áno ....

TriboTechnika 1/2018

Obchod s falzifikátmi značkových výrobkov predstavuje globálny problém a v rastúcej miere sa dotýka všetkých popredných výrobcov. SKF nebezpečenstvo výskytu plagiátov neberie na ľahkú váhu a v záujme ochrany vlastnej značky a svojich zákazníkov podniká príslušné opatrenia.

Viac informácií

Jasné podmienky a transparentné náklady

TriboTechnika 1/2018

Olej, mazivá a rozpúšťadlá – v dielňach a výrobných prevádzkach vzniká veľa nečistôt. Ako sa dá znečistenie najlepšie odstrániť?

Ako sa dá znečistenie najlepšie odstrániť? Poskytovatelia služieb v oblasti textilného manažmentu Vám prostredníctvom opakovane použiteľných utierok s komplexným servisom ponúkajú efektívne riešenie orientované na zákazníkov. Textilný manažment MEWA  prostredníctvom svojich služieb je na Vašej strane, prináša transparentnosť nákladov a odoberie Vám mnoho úloh.

Viac informácií

Řešení poruch mazacích systémů strojů způsobené znečištěným olejem

TriboTechnika 6/2017

Jednou z hlavních příčin poruch a havárií zařízení s olejovou náplní jsou mechanické nečistoty obsažené v oleji. Dlouhodobým zkoumáním bylo zjištěno, že až 70% nečistot má velikost nižší než 1 mikrometr (obr.č.1). Tyto částice pod 1 mikrometr se nazývají tzv. „měkké kaly“, které se hodnotí pomocí MPC analýzy.

Viac informácií

Základy zajištění spolehlivosti strojů - Lubrication Best Practice

TriboTechnika 6/2017

Mazání ovlivňuje spolehlivost strojů a zařízení

Většina firem si v současné době uvědomuje, že péče o správné mazání strojů a udržení čistoty olejů (maziv) je jednou z nejlepších a nejvýhodnějších investic. Kontaminace olejů je příčinou selhávání strojů, nekvalitní výroby a vede ke snížení životnosti olejů (maziv).

Viac informácií

Tlakovacie čerpadlá pre tlakové skúšky

TriboTechnika 6/2017

Vysokotlakové piestové čerpadlá tvoria základ tlakových skúšobných strojov a zariadení, tzv. tlakovacích zariadení, resp. kompletných skúšobných stolíc, ktorými sa vykonávajú tlakové skúšky technických zariadení a rôznych objektov. Piestové čerpadlá sú hlavným zdrojom tlakového média používaného na realizáciu tlakových skúšok, ktorým môže byť voda, hydraulický olej a emulzie s prísadami rôznych aditív a inhibítorov. Hlavným prvkom takéhoto tlakovacieho zariadenia je piestové čerpadlo s ručným, resp. elektrickým, ale aj motorovým pohonom.

Viac informácií

Tribotechnika, nové skúsenosti a riešenia

TriboTechnika 6/2017

V tribotechnickej praxi sa často stretávame s problémami pri mazaní strojov a zariadení, ktoré vznikajú často zo subjektívnych ale  aj objektívnych dôvodov, teda často ide najmä o nedostatky vyplývajúce z nesprávnej organizácie tribotechnicky a mazacích služieb. Tejto činnosti sa nevenuje dostatočná pozornosť v rámci technickej verejnosti, ktorá má byť zameraná na spoľahlivosť strojov a zariadení, a to aj napriek tomu, že sa pravidelne konajú odborné podujatia, školenia a počet certifikovaných tribotechnikov neustále narastá. V minulosti platila smernica pre zavádzanie techniky mazania, resp. boli vydané pokyny k organizácii mazacích služieb. V súčasnosti nemáme, neplatia žiadne legislatívne opatrenia, nariadenia k organizácii tribotechniky a mazacích služieb.

Viac informácií

Späť

Tribotechnika_1_2019

TriboTechnika1_2019 by on Scribd