Základy tribotechniky a tribodiagnostiky

 

 

Diagnostika a údržba

Prvá  < 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > 

Fyzikálno-chemické metódy používané v petrochémii, analýze olejov a mazív

TriboTechnika 3/2009

V článku by som chcel poskytnúť širší pohľad na metódy, ktoré sa používajú pre analýzu mazív a palív. Na začiatku treba povedať, že pri výrobe týchto látok v petrochemických závodoch je testovanie a chemická analýza na vysokej úrovni a požadované parametre vyrábaných produktov sú pred uvedením na trh dokonale overené. Iná situácia je v oblasti testovania týchto látok počas ich použitia.

Viac informácií

Kontrola kvality použitých olejov v obrábacích strojoch pomocou tribotechnickej diagnostiky

TriboTechnika 3/2009

Spoľahlivosť môžeme definovať ako pravdepodobnosť, že činnosť zariadenia bude behom určitej doby a v normálnych podmienkach prevádzky primeraná účelu, pre ktorý bolo zariadenie konštruované. Čoskoro sa však ukázalo, že táto definícia nevystihuje problém v celom rozsahu. Preto bola rozšírená na túto formu: prevádzková spoľahlivosť je súhrn vlastností zariadenia, ktoré mu umožňujú plniť behom požadovanej doby stanovené funkcie pri zachovaní pracovných parametrov daných technickými podmienkami.

Viac informácií

Technická diagnostika – vibrodiagnostika ložísk

TriboTechnika 2/2009

Technická diagnostika ako nástroj spoľahlivosti má veľký význam pri prevádzke a údržbe zariadení. Jeden z najzaužívaných metód technickej diagnostiky pre rotačné zariadenia je vibrodiagnostika. V týchto zariadeniach je hlavnou súčiastkou ložisko, ktoré zabezpečí rotačný pohyb a zachytí dynamické zaťaženie.

Viac informácií

Tribotechnická diagnostika v automobilovom priemysle

Tribotechnika 1 2009

V posledných desaťročiach smeruje vývoj automobilového priemyslu k zvyšovaniu výkonov pri súčasnom znižovaní rozmerov a hmotnosti agregátov, čo vedie k zvyšovaniu ich mechanického a tepelného namáhania. Tieto faktory ovplyvňujú nielen požiadavky na kvalitu materiálu použitého k výrobe agregátov, ale aj na vlastnosti a kvalitu mazacích olejov.

Viac informácií

Preventívna údržba a filtre

Tribotechnika 2/2008

TriboTechnika 2/2008
Pred desiatimi rokmi som sa začal špecializovať na filtračné produkty pre priemyselné aplikácie vo Východnej Európe a v Severnej Amerike. Pri mojich návštevách som veľakrát hovoril s mnohými pracovníkmi o novovyvinutých technológiách v oblasti filtrácie - špeciálne vyvinuté filtračné médiá, by-pass filtrácia, betaratio, max. kapacita zanesenia filtračnej vložky atď. Boli to hlavné témy, o ktorých sme diskutovali.

Viac informácií

Zeta potenciál ako indikátor povrchových vlastností

Tribotechnika 2/2008

Bez ohľadu na technologickú aplikáciu, biológiu alebo medicínu, si úspešný výsledok vývoja nových materiálov žiada detailné znalosti ich povrchových vlastností. Chémia povrchov sa veľmi často zaoberá stanovením vhodnosti produktov k určitej aplikácii a práve vhodná úprava je kľúčom pre nastavenie vlastností povrchu, ktoré...

Viac informácií

XRF spektroskopie v analýze paliv a maziv

Tribotechnika 2/2008

TriboTechnika 2/2008
Vlastnosti Rentgenova záření jsou základem rentgenové fluorescenční spektrometrie - XRF (x-ray fluorescence), která slouží ke kvalitativní i kvantitativní prvkové analýze různých typů materiálů. Tuto metodu lze využít pro analýzu jak pevných vzorků (kompaktních, práškových, tenkých vrstev), tak i kapalných (olejů, maziv, roztoků). Výhodou rentgenfluorescenční spektrometrie je snadná a rychlá příprava vzorků a nedestruktivnost metody. Limity detekce jsou od jednotek ppm až po 100 %.

Viac informácií

Prodlužování živnosti olejových náplní hydraulických systémů pomocí mikrofiltrace KLEENOIL

Tribotechnika 2/2008

Moderní filtrační zařízení jsou koncipována pro velice šetrné a efektivní vyčištění maziv a hydraulických olejů. Údržba agregátu a olejů pomocí těchto zařízení přináší vysoké snížení opotřebení systému a výpadků. Proces stárnutí probíhající v kapalinách se významně prodlužuje, jelikož mikrofiltrací se odstraňují z oleje mechanické nečistoty a voda.

Viac informácií

Analýza oleje – prostředek pro sledování stavu strojů

Tribotechnika 1/2008

Analýzy olejů už v současnosti neslouží především k vyhodnocení stavu samotného oleje a rozhodnutí o jeho dalším osudu (výměna, přečištění, doplnění novým olejem), ale stále více jsou výsledky analýz olejů využívány ke zjišťování stavu strojů, ze kterých byly vzorky olejů odebrány. Z výsledků analýzy oleje lze dnes rychle, kvalifikovaně a levně detekovat vznikající poruchy stroje v jejich velmi raném stádiu a tak zabránit haváriím a poškození velkého rozsahu. Proaktivní údržba využívající diagnostiku slouží k cíleným zásahům a tak umožňuje dosáhnout významných úspor v nákladech na náhradní díly a především v omezení prostojů strojů.Stav vlastního analyzovaného oleje ale zůstává také v centru pozornosti tribotechnické diagnostiky, protože stav oleje pochopitelně ovlivňuje stav stroje.

Viac informácií

Analýza oleje – prostředek pro sledování stavu strojů

Tribotechnika 1/2008

Analýzy olejů už v současnosti neslouží především k vyhodnocení stavu samotného oleje a rozhodnutí o jeho dalším osudu (výměna, přečištění, doplnění novým olejem), ale stále více jsou výsledky analýz olejů využívány ke zjišťování stavu strojů, ze kterých byly vzorky olejů odebrány. Z výsledků analýzy oleje lze dnes rychle, kvalifikovaně a levně detekovat vznikající poruchy stroje v jejich velmi raném stádiu a tak zabránit haváriím a poškození velkého rozsahu. Proaktivní údržba využívající diagnostiku slouží k cíleným zásahům a tak umožňuje dosáhnout významných úspor v nákladech na náhradní díly a především v omezení prostojů strojů.Stav vlastního analyzovaného oleje ale zůstává také v centru pozornosti tribotechnické diagnostiky, protože stav oleje pochopitelně ovlivňuje stav stroje.

Viac informácií

Späť