Základy tribotechniky a tribodiagnostiky

 

 

Diagnostika a údržba

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >  Posledná

Olejové systémy zbavené usazenin

TriboTechnika 2/2016

Použitím filtrů off-line CJC se množství usazenin na povrchu kovů částí strojního zařízení výrazně sníží. Lze to vysvětlit rovnovážným chováním adsorpce. Existuje rovnováha mezi dvěma fázemi, to je kapalina (olej) a úsada na povrchu.

Viac informácií

MEWA BIO-Circle vždy pripravený na prevádzku

TriboTechnika 1/2016

Ekologické čistenie súčiastok so všetkými servisnými výhodami


Skrutky od oleja, zašpinené náradie, mastné kovové súčiastky: vo výrobe a pri údržbe sa musia neustále čistiť výrobné diely. Najčistejším riešením je umývací stôl s biologickým čistiacim prostriedkom. Takto sa odstránia oleje a mazivá, chráni sa ale pokožka a životné prostredie. Aby bol čistič súčiastok vždy pripravený na prevádzku, je súčasťou servisu zariadenia MEWA Bio-Circle pravidelná údržba.

Viac informácií

Ferografie jako účinná metoda technické diagnostiky leteckých turbínových motorů - 1. část

TriboTechnika 1/2016

Ferografie je velmi mladým interdisciplinárním vědním odvětvím, popisujícím pevné částice, cirkulující s mazivem, a to v závislosti na charakteru jejich sedimentace v silném magnetickém poli se strmým gradientem. Souhrnně - ferografie je jednak metodou separace feromagnetických (a částečně i jiných) částic od maziva, v němž jsou obsaženy, jednak - ferografie je především metodou popisu těchto zachycených částic opotřebení, a to v souvislosti s jejich přiřazením jednomu či více mechanizmům opotřebení třecích dvojic. Původ názvu ferografie je v latinském výrazu pro železo - ferrum.

Viac informácií

Pomník mistra Jana Husa - pozoruhodná technická památka

TriboTechnika 6/2015

Věřím, může Vám být divné, že v publikaci zabývající se tribologickou tématikou je prezentována rekonstrukce pomníku mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí v Praze, ale nechte se překvapit, co má tato rekonstrukce společného s mazáním. Na úvod jsem považoval za nutné dát prostor vedoucímu restaurátorského týmu akademickému sochaři Andreji Šumberovi. Některé informace související s tématem mazání jsou podány již v průběhu článku, avšak v jeho závěru bude shrnuto vše podstatné.

Viac informácií

Měření kontinuální Stribeckovy křivky pomocí tribometru typu pin-on-disk

TriboTechnika 6/2015

Když se provede promazání za účelem snížení opotřebení/tření pohyblivých ploch, kontakt ploch na rozhraní může přecházet mezi několika režimy mazání, jako je mezné, smíšené a hydrodynamické mazání. Důležitou roli v procesu hraje tloušťka filmu kapaliny, kterou určuje zejména viskozita kapaliny, zatížení působící na rozhraní a relativní rychlost pohybu mezi oběma plochami. Jak režimy mazání reagují na tření, udává tzv. Stribeckova křivka.

 

Viac informácií

C.C.JENSEN – DENMARK svou filtrační technologií CJC OFF-LINE na vedoucí pozici obtokové filtrace

TriboTechnika 6/2015

Hlavním důvodem špičkové kvality jsou vysokoúčinné filtrační vložky - filtry s trojí funkcí, které C.C.JENSEN  vyvinul  pro  OFF-LINE filtrační jednotky hloubkové,  vysoce jemné obtokové  filtrace. Pro bližší porozumnění konceptu  filtrů a jejich vysoké trojité účinnosti bude nutné přiblížit si funkční rozdíl mezi IN-LINE (plno průtočnými) a OFF-LINE (obtokovými)  filtry.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy SKALDA

Viac informácií

Online monitoring vibrací převodovky lanové dráhy pomocí FAG Smartcheck

TriboTechnika 6/2015


Využití technické diagnostiky v rámci prediktivní údržby není čistě jen doménou výrobních podniků, ale aplikuje se všude tam, kde strojní zařízení má kritický význam především v oblasti bezpečnosti provozu. Jedním z takovýchto příkladů může být pohon lanové dráhy, která má přepravní kapacitu 900 osob/hod. V případě poruchy pohonu může zůstat „viset" až 164 lidí ve vzduchu. Proto je znalost aktuálního objektivního stavu převodovky velice přínosná a z hlediska bezpečnosti i nepostradatelná.

Viac informácií

Mísitelnost chladicích kapalin

TriboTechnika 6/2015

Otázky na mísitelnost chladicích kapalin jsou běžným informačním požadavkem trhu. Pokud uživatel doplňuje z nějakých důvodů jiný typ kapaliny (modrá za růžovou či naopak), nouzově na dolití nebo nemůže použít originál, dá se to pochopit. Nelze z toho ale v žádném případě vyvozovat, že když je něco mísitelné, je to i kvalitativně srovnatelné.

Viac informácií

Centrální mazání velkých ozubených převodů

TriboTechnika 6/2015

Na rozdíl od běžných převodů ozubenými koly, které bývají zpravidla uzavřené v převodové skříni a jejich optimální mazání tak nečiní problém, je u velkých ozubených převodů situace zcela odlišná. Mezi taková zařízení patří rotační sušiče, chladiče, pece, mlýny a jiná zařízení, která bývají poháněna jedním nebo dvěma pastorky, zabírajícími do věnce, přičemž šířka ozubení se pohybuje od 100 mm do 1 200 mm i více, průměr ozubeného věnce může dosahovat až 10 metrů.

Viac informácií

Sledování opotřebení strojů pomocí analýz mazacích olejů

TriboTechnika 6/2015

Úvodem lze uvést "tribodiagnostické klišé" olej = krev stroje, tj. medium nesoucí informace o dění ve stroji, neboť jsou do něj během procesu opotřebení vnášeny částečky kovů tímto opotřebením vzniklých. Pravidelné sledování obsahu vytipovaných kovů pak umožňuje předvídat vznikající poruchy. Ke stanovení kovů, lépe řečeno prvků, v mazacích olejích jsou využívány různé metody instrumentální analýzy - atomová absorpční spektrometrie (AAS), emisní spektrometrie s indukcí vázaným plazmatem (ICP), roentgenová fluorescence (XRF) ad. Všechny tyto metody slouží ke stanovení koncentrace sledovaného prvku.

Viac informácií

Späť

Tribotechnika_1_2019

TriboTechnika1_2019 by on Scribd