Tribotechnické listy

 

 

O časopise Tribotechnika

Profil

Dvojmesačník Tribotechnika je odborné periodikum zamerané na tribológiu t. j. koexistenciu dvoch dotýkajúcich sa telies pri ich vzájomnom klznom alebo valivom pohybe.


Predmetom záujmu TriboTechniky sú tri základné tribologické veličiny:

  • Trenie
  • Opotrebenie
  • Mazanie

Tribológia sama o sebe je vedecká multidisciplína, zahrňujúca vedné odbory, ako napr. strojárstvo, petrochémia, energetika, cestná, koľajová a letecká doprava, filtračná technika, korózia, lomová mechanika, metalurgia a mnohé iné.

 

Tribológia je všeobecne považovaná za vedu 21. storočia

 

Najmä nádejné výsledky výskumu povrchových vrstiev v nanooblasti ju predurčujú stať sa lídrom technického pokroku. Nie je to však iba neživá hmota, ktorej periodikum TriboTechnika poskytuje priestor na diskusiu a prezentáciu výsledkov výskumu a vývoja. Rovnako dôležité sú napr. ľudské kĺby, zuby, oči a i. Príroda sama poskytuje mnoho príkladov tribologických uzlov a pri tom všetkom chce byť Tribotechnika, aby ste sa to dozvedeli Vy, naši čitatelia.

Naďalej i v roku 2017 Vám v šiestich vydaniach časopisu TriboTechnika budeme prinášať kvalitné a kvalifikované informácie od odborníkov z praxe a aplikovaného výskumu. Všetky články sú v aktuálnom čase uverejnené na internetovej stránke  www. tribotechnika.sk, kde sa formou komentára môžu všetci zapojiť do diskusie ku každému príspevku.

Spolupracujeme s renomovanými firmami a profesijnými odbornými skupinami a Vysokými školami z Českej a Slovenskej republiky napr.: Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku, Asociace technických diagnostiků České republiky, o.s, Asociácia technických diagnostikov SR, Slovenská spoločnosť pre povrchové úpravy, Česká společnost pro povrchové úpravy, Slovenská spoločnosť údržby, Česká společnost pro údržbu, Spoločnosť pre nové materiály a technológie Slovenska, Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch pri SAV, Slovenská strojárska spoločnosť, Slovenská asociácia strojných inžinierov...

Časopis TriboTechnika je mediálnym partnerom výstav (MSV Nitra, Brno,  ...) a konferencií (Národné fórum údržby, Tribotechnika v provozu a údržbě, Projektování a provoz povrchových úprav, ...) v Českej a Slovenskej republike.

 

Časopis vychádza ako dvojjazyčné české a slovenské periodikum. Články sú publikované v obidvoch jazykoch. Náklad TriboTechniky je 6 000 výtlačkov.

 

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd