Tribotechnické listy

 

 

Cyklické korozní komory Q-FOG CC a CRH firmy Q-LAB Corporation

Jedním z cílů úpravy povrchu kovových dílů je zpravidla zvýšení korozní odolnosti dílu. Dříve platilo, že hlavním předepsaným testem atmosférické koroze  byla kontinuální zkouška v solné mlze v trvání podle předpokládané odolnosti povrchové úpravy. Avšak rozvoj poznatků o dějích atmosférické koroze ruku v ruce s požadavky zejména automobilového průmyslu přináší stále častější potřebu testů kombinovaných a cyklických, které často zahrnují i fázi kondicionování vzorků na dané teplotě a relativní vlhkosti vzduchu.

 

Firma Q-LAB Corporation
Kombinované korozní komory pro cyklické korozní zkoušky amerického výrobce Q-LAB Corporation tak velice dobře mohou splnit dnešní požadavky zkoušek. Firma Q-LAB Corporation byla založena v roce 1956, původní název Q-Panel (do roku 2006) napovídal o výrobě standardních testovacích panelů - podložek pro korozní zkoušky. Nyní, po více než 50 letech produkce panelů, a dnes taktéž širokého sortimentu testovacích komor pro environmentální zkoušky, tato firma poskytuje bohaté možnosti dodávek testovacích strojů pro testy korozní odolnosti, jakož i možnosti testování ve vlastních akreditovaných laboratořích (USA, Německo, ISO 17 025).
Druhou významnou oblastí působení firmy Q-LAB je výroba testovacích strojů - komor pro sluneční simulace a simulace UV světlem především opět pro stanovení životnosti povrchových úprav i materiálů samotných. Tato oblast zkoušek ale není v galvanice obvyklá a zde se jí nebudu věnovat.


Komory Q-FOG CCT a CRH

Design komor vychází z několika základních principů:
-    Jednoduchost konstrukce s vysokou spolehlivostí
-    Přívětivá obsluha a maximální vizualizace procesu
-    Snadný servisní přístup pro úkony operátora i servisního pracovníka
-    Dostatečná variabilita funkce komory
-    Vysoká rychlost vytvoření a případné změny parametrů požadovaného korozního prostředí

 Komory mají 4 až 6  základních programovatelných funkcí, z nichž lze skládat jednotlivé programy a testovací postupy (viz tabulka č. 1).
Doplňující,  ale dnes zásadní je možnost regulace relativní vlhkosti vzduchu při zkoušce (modely CRH) a možnost doplnění postřikového systému pro testy se sprchováním zředěnou solankou za laboratorní teploty  (např. testy VOLVO).
Komory Q-FOG CCT  a CRH se liší od běžně známých cyklických komor vyráběných např. v Evropě již zmíněnou možností rychlých reakcí - změn testovacího prostředí. Komoru je možno rychle vyhřát na požadovanou teplotu elektrickými topeními umístěnými přímo v pracovním prostoru pod oddělovacím roštem - difuzérem. Topná tělesa nejsou umístěna přímo v prostoru určeném pro vzorky, ale jsou v objemu společného vzduchu v komoře a prouděním je teplo rychle odevzdáno do prostoru mezi vzorky.


Pro zkoušky v solné mlze je možno použít klasické 5% roztoky NaCl neutrální i kyselé, resp. s měďnatými ionty (ISO 9227, ASTM B 117), dále pak jsou využívány roztoky s malou koncentrací soli - např. Prohesion test. Solanka je dvoustupňově filtrována, průtok je programově nastavitelný a regulovaný dávkovacím čerpadlem s doplňkovou vizuální možností kontroly průtoku na průtokoměru. Je možno provést přepojení na Prohesion testy, kdy je vynecháno zvlhčení vzduchu, jak vyžaduje norma, přemostěním zvlhčovače.
Intenzivní sušení vzorků profukováním horkým vzduchem je možno provádět až do teploty 70 °C, což přesahuje o 10 - 20 °C teploty běžně nabízené u jiných výrobců korozních komor.


Vysoce efektivní je pak způsob vytváření 100 % vlhkosti pro provedení kondenzační zkoušky. Vlhkost je generována vyvíječem páry mimo pracovní prostor komory a 100 % vlhký teplý vzduch je pak vháněn do pracovního prostoru. Tento vzduch přináší v krátkém čase dostatečné množství tepla uvolňovaného kondenzací teplé páry, a tak zároveň i dostatek vlhkosti. Proces je plně v souladu např. s ISO 6270-2 a umožňuje dosažení kondenzačního prostředí v krátkém čase až do teplot 60 °C. Kondenzační prostředí je možno rychle vyfoukat ve fázi sušení a opět rychle obnovit. Rychlost je mnohem vyšší než při klasickém vytváření kondenzačního prostředí ohřevem objemu vody na dně komory.
Proces DWELL - klidový stav s temperací u komor CCT- je funkční krok, kdy komora po ukončení předchozího kroku, většinou solné fáze, pouze dál počítá čas a udržuje nastavenou teplotu pomocí vnitřních topných těles, nedochází k profukování vzduchem.


Regulace relativní vlhkosti vzduchu v komoře CRH je zajištěna přídavným klimatickým systémem. Kompresorová klimatizační jednotka na vstupu vzduchu do komory zajišťuje potřebnou teplotu vzduchu vcházejícího do komory chlazením či ohřevem  s tím, že tento vzduch může podle potřeby sušit na požadovanou hodnotu vlhkosti. V komoře samotné pak probíhá naopak vyhřátí na požadovanou teplotu zkoušky a případné dovlhčení vzduchu pomocí mikrotrysek rozprašujících demineralizovanou vodu.


Spray systém pro sprchování vzorků je samostatně programovatelný, je osazen tryskami s automatickým čištěním čistou demineralizovanou vodou. Systém využívá násobku dráhy vodních kapek k lepší distribuci na vzorky, vzorky jsou tak sprchovány kapkami, které jsou tryskami nejdříve vystřikovány nahoru v širokém úhlu rozptylu a dopadají tak na vzorky s dobrou homogenitou intenzity smáčení v celém půdorysu komory.

Vnitřní i vnější konstrukce komory včetně víka je ze sklolaminátu se zatěsněním víka na suchý způsob. Víko komory má na levé straně okénko ke kontrole zkušebního procesu, komora má vnitřní osvětlení. Vzorky se ukládají do držáků pro ploché vzorky viz obr. 2, tyto držáky jsou pak zachyceny ve žlábcích komory v umístění nad difuzérem - roštem s kulatými dírami.

 Prostorové vzorky je možno pokládat nebo zavěšovat na tyče, které se fixují do půlkulatých žlábků na přední a zadní straně komory - viz obr. 3. Umístění všech nosičů vzorků je velmi rychlé a jednoduché bez dalších pomůcek, tím je zajištěna možnost snadného čištění komory a šetří se čas operátora.

 Technická data a popis
Komory Q-FOG CCT a  CRH se vyrábějí ve dvou velikostech, 600 a 1 100 litrů. Tabulka č. 2 uvádí velikosti komor a předpokládanou kapacitu pro umístění klasických zkušebních korozních panelů.

 


Po levé straně komory je umístěna zabudovaná 120 litrová nádrž na solanku s výstupním filtrem, která je opatřena hladinoměrem pro vizuální případně i akustickou signalizaci případného nedostatku roztoku. Programovací řídící systém komory umožňuje cyklování výše uvedených pracovních fází, obsahuje velmi komplexní diagnostiku případných poruch. Systém upozorňuje na požadované periody servisu, stav solanky v nádrži, všechny pracovní parametry jsou neustále signalizovány na displeji.

 


Pomocí vlastního software firmy Q-LAB je možno komoru pro záznam dat propojit s PC operátora. Pro jednoduchost servisních zásahů jsou všechny strojní součásti jako transparentní zvlhčovač, vyvíječ páry, regulační čerpadlo solanky, ventilátor pro profukování studeným či horkým vzduchem a další součásti na pravé straně komory umístěny za snímatelným bočním opláštěním komory.
Významným prvkem při provozu komor je jejich bezpečnost. Všechny elektrické obvody mají klasické jištění a jsou vybaveny navíc proudovými chrániči. Všechna topná tělesa mají elektronické i mechanické ochrany proti přehřátí. Komora je vyrobena z téměř nehořlavé, sklem vyztužené pryskyřice.


Schematická zobrazení testů
Na následujících schématech jsou ukázány základní principy práce komory v jednotlivých režimech.


Při funkci FOG -  solná mlha (obr. 5) se rozprašuje jemná mlha korozívního roztoku do pracovního prostoru komory.

Systém pracuje následovně:
-  Čerpadlo čerpá solný roztok ze zásobníku solného roztoku na rozprašovací trysku.
-  Rychlost čerpadla - intenzita čerpání - se nastavuje na ovládací klávesnici komory. Prů-tok roztoku je indikován na průtokoměru.
-  Magnetický elektroventil ovládá průchod stlačeného vzduchu přes zvlhčovač do rozprašovací trysky, kde rozprašuje zkušební roztok.
-  Tlak vzduchu se nastavuje na redukčním ventilu. Tlak vzduchu je zobrazen na manometru
-  Topná tělesa komory udržují požadovanou teplotu v komoře

Při funkci DRY - sušení (obr. 6) je profukován vzduch komorou za účelem sušení vzorků.

Systém pracuje následovně:
-  Otevře se ventil proplachovacího vzduchu a ventilátor žene vzduch do komory.
-  Topení v pracovním prostoru komory a topení za ventilátorem vzduchu udržují teplotu v komoře.

Při funkci 100 % vlhkosti - kondenzace (obr. 7) se dávkuje horká pára do pracovního prostoru komory, aby došlo ke zvýšení vlhkosti v komoře na 100 % rel. vlhkosti.

Systém pracuje následovně:
-  Vyvíječ páry vytváří páru, která prochází do komory a tím zvyšuje - udržuje teplotu v komoře.
-  Magnetický elektroventil udržuje potřebné množství vody ve vyvíječi páry


Při funkci regulace relativní vlhkosti (obr. 8) je komora zásobena vzduchem po úpravě obsahu vodních par a regulované teplotě. Klimatizační modul (vpravo) je schopen vzduch ohřívat i chladit a měnit relativní vlhkost vzduchu. V komoře samotné je vzduch podle potřeby dovlhčován, ohříván či vyfukován profukovacím systémem.
Taky je možno nastavit konstatní podmínky teplota/rel. vlhkost i rampy průběhů v čase. Komora s regulací vlhkosti je tak víceméně nezávislá na podmínkách okolí a umožňuje plnění mnoha norem, kde fáze či rampy teplota/vlhkost jsou vyžadovány, zpřesňuje tak např. plnění normy PV 1210 a mnohých dalších.


Prezentace firmy
Firma Q-LAB Corporation se pravidelně zúčastňuje veletrhů příslušných pro jejich oblast zaměření, zásadní akcí je pak v periodě 2 roků European Coating Show konané na jaře v německém  Norimberku. Je jistě potěšitelné, že v hale výrobců laboratorní techniky pro kontrolu povrchových úprav tato firma již tradičně staví stánky s největší výstavní plochou a vystavuje minimálně 5 zkušebních komor.

 


Prodejní a servisní zázemí firmy Q- LAB Corp.
Komory Q-FOG CCT jsou provozovány po celém světě, často daleko od dosahu firmy či jejího zástupce. Stroj a dokumentace k němu, stejně jako systém výměny náhradních dílů je vytvořen tak, aby si každý uživatel mohl pomoci na dálku sám, pokud je potřeba. U nás je velký důraz kladen na firemní instalaci stroje, zaškolení obsluhy a periodické prohlídky, případně kalibrace. Jen správně nainstalovaný stroj, dostatečně zaškolená obsluha a přítomnost servisu může zaručit plnohodnotné využití korozní komory.
Součástí našich servisních prací jsou kalibrační služby. Zákazník může využít kalibračních služeb měření teploty a relativní vlhkosti dle ISO 17 025 laboratoří servisní firmy akreditované ČIA.

Závěrem
Tento příspěvek byl  malou exkurzí do oddílu zajímavě řešených korozních komor. Jak jsem již zmínil na počátku, základní myšlenkou při tvorbě technického řešení komor Q-FOG CCT a CRH byla potřeba vytvořit komoru pro rychlé střídání korozních prostředí. To se jistě podařilo a testy Prohesion, CCT 1 , CCT4, PV 1210 a další tak mohou výrazně realističtěji simulovat skutečné korozní podmínky v místech s rychlými změnami prostředí jako např. v motorovém prostoru vozidla.


Ing. Milan Pražák

LABIMEX CZ s.r.o.

Počernická 96, 108 00 Praha 10 - Malešice
prazak@labimex.cz
+420 602 366 407
www.labimexcz.cz

 

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
8 + 7 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd