Tribotechnické listy

 

 

Tribologický slovník

A | B | C | D | E | H | I | K | M | O | P | S | T | U | V | Z

Abrazívne opotrebenie

Je charakterizované oddeľovaním častíc a poškodzovaním funkčného povrchu telesa podliehajúcemu opotrebeniu ryhovaním a rezaním tymito časticami alebo tvrdým a drsným povrchom druhého telesa...

Viac informácií

ACEA

Asociácia európskych výrobcov automobilov

Viac informácií

Aditíva

Chemické látky pridávané do základového oleja na zlepšenie jeho úžitkových vlastností.

Viac informácií

Antikorodanty

Prísady na ochranu kovových a nekovových plôch pred stykom s vodou a vzdušným kyslíkom.

Viac informácií

Antioxidanty

Látky zvyšujúce oxidačnú stálosť mazacích olejov.

Viac informácií

API

Americký petrolejársky inštitút

Viac informácií

ATF

Kvapalina pre automatické prevodovky motorových vozidiel

Viac informácií

Bod kryštalizácie

Teplota, pri ktorej dochádza k úplnému roztopeniu kryštálikov uhľovodíkov, ktoré vznikli po predchádzajúcom ochladení vzorky.

Viac informácií

Bod samovznietenia

Bod samovznietenia je teplota, pri ktorej dôjde k samovznieteniu bez prítomnosti plameňa.

Viac informácií

Bod skvapalnenia

Bod skvapalnenia je teplota, pri ktorej dôjde k skvapalneniu prvej kvapky maziva zahrievanej stanovenou rýchlosťou v normovanom tégliku.

Viac informácií

Bod tečenia

Najnižšia teplota, pri ktorej má olej ešte schopnosť tiecť.

Viac informácií

Bod tuhnutia

Bod tuhnutia oleja je teplota, pri ktorej olej práve vplyvom stáleho ochladzovania začne vylučovať kryštýly parafínu a tým prestane tiecť.

Viac informácií

Bod vzplanutia

Bod vzplanutia je teplota, pri ktorej sa vplyvom ohrievania oleja vytvorí nad jeho povrchom toľko pár, že pri priblížení plameňa nakrátko vzplanú.

Viac informácií

CCMC

Komisia výrobcov automobilov, ktorá vydávala klasifikácie olejov pred rokom 1996 a teraz je úplne nahradená klasifikáciou ACEA.

Viac informácií

Celkové nečistoty

Obsah nečistôt v priemyselných olejoch, stanovený prefiltrovaním vzorky rozriedenej rozpúšťadlom cez membránový filter / pórovitosť 0,8 μm/.

Viac informácií

Celkové znečistenie

Obsah nečistôt v motorových olejoch stanovený odstreďovaním vzorky rozriedenej rozpúšťadlom pri stanovenom preťažení.

Viac informácií

Cetánové číslo

Číslo na konvenčnej stupnici, vyjadrujúce vznetové vlastnosti nafty za štandardných podmienok. Vyjadruje schopnosť samovznietenia palív vo vznetových motoroch. Je to objemové percento cetánu v zmesi s alfa-metylnaftalénom s rovnakou schopnosťou samovznetenia ako skúšaná vzorka nafty.

Viac informácií

Cetánový index

Číslo predstavujúce aproximáciu cetánového čísla vzorky, vypočítané z jeho hustoty a destilačnej charakteristiky.

Viac informácií

Conradsonov karbonizačný zvyšok

Udáva sa v % hmotnosti vzorky. Skúška spočíva v zahrievaní oleja za neprítomnosti vzduchu, aby sa odparili všetky pôvodné i tepelným rozkladom vzniknuté prchavé látky.

Viac informácií

Deaktivátory kovu

Aditíva, zabraňujúce degradácii maziva vplyvom katalyzačného účinku mikroskopických kovových čiastočiek, vzniknutých trením kovu o kov. Vytvárajú ochrannú vrstvu okolo čiastočiek kovu.

Viac informácií

Deemulgačná schopnosť

Sklon emulzie, vytvorenej miešaním vzorky s vodou, rozdelovať sa za pokoja.

Viac informácií

Depresanty

Prísady znižujúce teplotu tuhnutia tým, že sa absorbujú na zárodočný kryštál parafínu a tak znemožnia jeho rast. Používajú sa metakryláty / tiež ako viskozitná prísada/.

Viac informácií

Destilačná krivka

Grafické vyjadrenie hmotnosti alebo objemu v percentách ropného predestilovaného produktu v závislosti na odčítanej destilačnej teplote.

Viac informácií

Destilačné rozmedzie

Udáva sa teplotné rozmedzie v ºC, pri ktorom dochádza k varu príslušných uhľovodíkov pri spracovaní ropy.

Viac informácií

Destilát

Frakcia ropného oleja, získaná destiláciou surovej ropy bez ďalšieho upravovania.

Viac informácií

Disperzanty

Udržiavajú tuhé nečistoty v rozptýlenom stave a zabraňujú tvorbe kalov a tým i upchatiu sitka olejového čerpadla / používajú sa najčastejšie sukcínimidy/.

Viac informácií

Disperzia

Označenie pre dvojlátkové systémy, u ktorých je jedna látka v rozptýlenej a nerozpustnej podobe obsiahnutá v druhej látke /tekutine/.

Viac informácií

DN hodnota/ otáčkový faktor

Miera pre rýchlosť, do ktorej je možno použiť mazivá do valivých ložísk. /Ide o stredný priemer ložiska v mm vynásobený počtom ot./ min./.

Viac informácií

EMCOR

Skúška plastických mazív z hľadiska ochrany proti korózii za prítomnosti vody. / Osem ložísk naplnených plastickým mazivom beží 21 dní. Hodnotenie krúžkov 0 - žiadna korózia, 5 - silná korózia/.

Viac informácií

EP - aditíva / prísady/

Chemické prísady na zlepšenie zaťaženia tlakom a tým ochranného účinku olejov a plastických mazív proti opotrebovaniu mazaných častí.

Viac informácií

Esterový olej

Oleje na báze kyselín a alkoholov

Viac informácií

HD

Skratka z angl. HEAVY DUTY, t.j. ťažká prevádzka. Týka sa vlastností mazív.

Viac informácií

Hustota

Hmotnosť kvapaliny delená jej objemom /musí byť uvedená jednotka, v ktorej je hustota vyjadrená a teplota, pri ktorej bola hustota stanovená/.

Viac informácií

Inhibítory hrdzavenia

Látky zlepšujúce ochrannú schopnosť mazív pre železné kovy pred stykom s vodou, atmosferickým kyslíkom a kyslými splodinami v mazivách.

Viac informácií

Inhibítory korózie

Látky zabezpečujúce ochranu železných i neželezných častí strojov pred účinkom kyslých nečistôt obsiahnutých v mazivách.

Viac informácií

Karbonizačný zvyšok

Vyjadruje množstvo karbónu po odparení odpariteľných častí oleja s následnou karbonizáciou bez prístupu vzduchu.

Viac informácií

Kavitácia

Kavitácia (z latinského cavitas - dutina), je hydrodynamická dutina, vytvorená v kvapaline pri prudkom lokálnom poklese okolitého tlaku. Po zániku podtlaku, ktorý ju vytvoril kavita zaniká implóziou (Implózia je prudké vyrovnanie tlakov smerom dovnútra. Opakom je explózia.).

Viac informácií

Klasifikácia API

Najrozšírenejšia výkonová klasifikácia pre motorové a prevodové oleje /America Petroleum institute/.

Viac informácií

Klasifikácia častíc

Roztiedenie častíc vzniknutých opotrebovaním mazaného stroja alebo častíc znečistenia v oleji podľa ich veľkosti a tvaru a zaradenia do vopred definovaných skupín /napr.únavové, abrazívne, nekovové/.

Viac informácií

Koeficient trenia

Pomer trecej sily medzi dvoma povrchmi k sile / zaťaženiu / pôsobiacej kolmo na povrchy.

Viac informácií

Komplexné tuky

Plastické mazivá /mazacie tuky / so zahusťovadlami z kovových mydiel aspoň s dvoma mastnými kyselinami.

Viac informácií

Korózna skúška

Stanovenie korozívneho pôsobenia ropných produktov na kovy alebo kov za normalizovaných podmienok.

Viac informácií

Multigradné oleje

Motorové alebo prevodové oleje splňujúce viskozitné požiadavky viac ako jednej viskozitnej triedy SAE. /Výroba vyžaduje použitie viskozitných prísad./

Viac informácií

Odolnosť voči oxidácii

Vyjadruje odolnosť základových olejov proti stárnutiu.

Viac informácií

Odolnost voči stárnutiu

Odolnosť voči vplyvom: pohlcovanie kyslíka, prehriatie, neprítomnosť kovov / Fe, Cu, Pb/, svetla. Odolnosť sa zyšuje aditívami.

Viac informácií

Opotrebenie

je nežiadúca zmena povrchu alebo rozmerov tuhých telies, spôsobená buď vzájomným pôsobením funkčných povrchov, alebo funkčného povrchu a média, ktoré opotrebenie vyvoláva...

Viac informácií

Oter - oder

Mechanické opotrebovanie pri kĺzaní dvoch plôch po sebe.

Viac informácií

Pasty

Kombinácia tuhých mazív s olejom. Jednoduchým spôsobom umožňuje nanášať tenké mazacie filmy.

Viac informácií

Penivosť

Vlastnosť vzorky vytvárať dočasne alebo trvale penu za normalizovaných podmienok prevzdušňovania.

Viac informácií

PHL

Skratka slov: Pohonné hmoty a látky

Viac informácií

Priľnavé /adhézne/ mazivo

Mazivo s priľnavo aktívnymi zložkami, ktoré nie sú odstredivými silami odhadzované / otvorené ozubenia, laná, reťaze, ložiská pre vysokoobrátkové prevody/.

Viac informácií

Priľnavostné prísady

Slúžia k zvýšeniu priľnavosti maziva k mazanému povrchu, zabraňujú odstrekovaniu maziva. U plastických mazív zmenšujú odlučovanie oleja z maziva / vysokomolekulárne polyalkény, polybutény/.

Viac informácií

Silikóny

Polyméry s vysokou odolnosťou proti teplu a oxidácii. Použitie ako pre vysoké tak aj nízke teploty.

Viac informácií

STOU

Skratka z angl. Super Traktor Oil Universal, t.j. univerzálny traktorový olej použiteľný ako motorový a prevodový olej, i pre mokré brzdy a pre hydraulický systém traktora.

Viac informácií

Syntetické oleje

Umelo vyrobené oleje, majúce oproti ropným olejom veľmi dobré viskozitné správanie v závislosti na teplote, malý sklon ku koksovaniu, dobrú chemickú odolnosť, nízky bod tuhnutia a vysokú odolnosť voči teplu.

Viac informácií

TBN

Je ukazovateľom alkalickej rezervy oleja. Alkalické zložky detergentov majú schopnosť neutralizovať kyseliny vzniknuté pri spaľovaní, pochádzajú z oxidov síry a dusíka. Nový olej má TBN 8-13 mg KOH/g.

Viac informácií

Teplota čerpateľnosti

Najnižšia teplota, pri ktorej ešte olejové čerpadlo zabezpečí po naštartovaní motora bezproblémovú dodávku oleja na všetky mazané miesta. Meria sa podľa ASTM 3829.

Viac informácií

Trenie

Odpor dvoch povrchov proti kĺzaniu po sebe.

Viac informácií

Trhavé kĺzanie

Zadrhávanie alebo strick-slip. Jedná sa o trhavé pohyby vyvolané rozdielnymi koeficientami trenia hydrodynamického a medzného mazania.

Viac informácií

Tribodiagnostika

Diagostika založená na analýze maziva, z ktorej výsledkov získava poznatky o stave maziva i mazaného mechanizmu.

Viac informácií

Tribológia

vedný odbor interdisciplinárneho charakteru. Zaoberá sa procesmi trenia, opotrebenia a mazania, rozvíja ich ako vedu s cieľavedomým zameraním na široké aplikačné využitie predovšetkým v technike.

Viac informácií

Tribotechnika

zaoberá sa prostriedkami a postupmi týkajúcimi sa technických a ekonomických aspektov trenia, opotrebenia a mazania.

Viac informácií

TRIEDY SAE

Najrozšírenejšia metóda klasifikácie olejov podľa viskozity. (SAE - Society of Automotive Engineers - USA)

Viac informácií

Uťahovací moment

Moment potrebný k dosiahnutiu potrebného predpätia v skrutkovom spojení pre plnenie požadovanej funkcie.

Viac informácií

Vysokotlakové prísady

Umožňujú mazivu tvoriť film účinne chrániaci i vysoko zaťažené trecie plochy. Plastické mazivá majú v názve písmená EP.

Viac informácií

Zadrenie

Dôsledok prerazenia mazacieho filmu následkom preťaženia alebo nedostatočným prísunom maziva. Výsledkom je poškodenie povrchu.

Viac informácií

Základný olej

Základná a prevažujúca zložka mazacích olejov a plastických mazív.

Viac informácií

Zaťažiteľnosť tlakom

Vlastnosť mazív vytvárať pri zaťažení nosný film.

Viac informácií

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd