Základy tribotechniky a tribodiagnostiky

 

 

Bod samovznietenia

Bod samovznietenia je teplota, pri ktorej dôjde k samovznieteniu bez prítomnosti plameňa.

Späť