Tribotechnické listy

 

 

Tribotechnika 1/2010

 1 2 > 

Teflonové suspenze do olejů, ano či ne?

Tribotechnika 1/2010

Jedni je chválí, jiní zatracují. Tak by se dal charakterizovat současný pohled na tzv. teflonové přísady do olejů u laické i odborné veřejnosti.

Viac informácií

Tribodiagnostika strojov a olejov

Tribotechnika 1/2010

Pod tribodiagnostikou sa rozumie metóda diagnostiky na zistenie, vyhodnotenie a oznámenie výskytu cudzích látok v mazive a jeho zmena z kvantitatívneho a kvalitatívneho hľadiska. Stále je málo takých údržbárov, ktorí prakticky využívajú a aplikujú súčasné výdobytky techniky na identifikáciu stavu zariadenia na základe stavu olejového systému. Zavádzanie nových prístupov starostlivosti o výrobné prostriedky, technológie, a procesy umožňuje racionálne využívanie výsledkov analýz k spoľahlivej a bezporuchovej prevádzke.

Viac informácií

Voda v oleji

Tribotechnika 1/2010

Máme vstrekovací lis s náplňou 2 200 litrov hydraulického oleja HM 46. Laboratórny rozbor preukázal obsah vody 1 020 mg/kg. Pýtali sme sa svojho dodávateľa oleja, ako postupovať. Obratom nám povedal, že musíme olej vymeniť. Existuje iný spôsob? Je skutočne nutné olej meniť? Výmena oleja je spojená s odstávkou stroja, ktorá nie je pre našu výrobu akceptovateľná z dôvodu plnenia veľkej zákazky pre automobilový priemysel.

Viac informácií

Abrazívní opotřebení kovových materiálů

Tribotechnika 1/2010

Opotřebení strojů a strojních zařízení vede k postupné ztrátě požadované funkční způsobilosti a negativně ovlivňuje kvalitu i ekonomii výrobního procesu.

Viac informácií

Ekonomické aspekty krize při řízení údržby a tribotechniky

Tribotechnika 1/2010

Stěžejní cíle moderního podniku jsou produktivita, jakost a efektivita Nástrojem
na dosažení efektivity je preventivní údržba. Pomůcka preventivní údržby - tribotechnika

Viac informácií

Experimentálne overenie účinnosti spojenia dynamicky namáhaných skrutkových spojov

Tribotechnika 1/2010

V rôznych mechanických zariadeniach patrí skrutkový spoj medzi najčastejšie používané rozoberateľné spoje. Príčinou straty súdržnosti konštrukcie môže byť okrem poddimenzovania, nesprávnej montáže, a nedostatočnej ochrany pred koróziou aj nedostatočné zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu spoja, ktoré nastáva pri premenlivom zaťažení konštrukcie. Správanie sa skrutkového spojenia pri vibračnom zaťažení je potrebné overovať pomocou rôznych typov testov.

Viac informácií

KLEENOIL mikrofiltrace

Tribotechnika 1/2010

KLEEN-SKIM systém ošetřování chladicích emulzí a obráběcích kapalin od německé firmy KLEENOIL je nejlepší řešením údržby a prodlužování doby nasazení. Zároveň zaručuje ochranu obráběných prvků před negativními vlivy a minimalizuje dopady na zdraví obsluhy. Filtrace chladících emulzí přináší nemalé úspory v oblasti nákladů, ale i zachování vysoké kvality výroby.

Viac informácií

Oleje pro šroubové kompresory

Tribotechnika 1/2010

Pro stlačení vzduchu se používají různé typy kompresorů. Typ kompresoru se volí podle spotřeby vzduchu, jeho provozního tlaku a podmínek provozu, Každý typ kompresoru má specifické podmínky pro mazání a tím i volbu vhodného typu maziva. Mazivo je nutné počítat mezi konstrukční prvky každého soustrojí a je mu nutné věnovat náležitou pozornost.

Viac informácií

Použitie RTG spektrometra na analýzu síry v procese kontroly a výroby palív a mazacích látok

Tribotechnika 1/2010

Spaľovaním palív vyrobených z ropných produktov sa dostáva do ovzdušia SO2, ktorý spôsobuje nežiadúce efekty v prírode. Z tohoto dôvodu výrobcovia palív musia znižovať obsah S na požadovanú dostatočne nízku úroveň, aby splnili predpisy, ktoré túto oblasť kontrolujú.

Viac informácií

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd