Tribotechnické listy

 

 

Oleje pro šroubové kompresory

Pro stlačení vzduchu se používají různé typy kompresorů. Typ kompresoru se volí podle spotřeby vzduchu, jeho provozního tlaku a podmínek provozu, Každý typ kompresoru má specifické podmínky pro mazání a tím i volbu vhodného typu maziva. Mazivo je nutné počítat mezi konstrukční prvky každého soustrojí a je mu nutné věnovat náležitou pozornost.

 

Při volbě vhodného kompresoru je nutné také vzít v úvahu, že stlačený vzduch je výrobně ekonomicky velmi náročný a jedná se o jednu z nejdražších komodit.
V současné době se do popředí produkce a provozu dostávají šroubové kompresory. Jedná se o objemové kompresory rotační. Stlačené vzdušiny se v nich dosahuje zmenšením objemu párových komůrek mezi šroubovými zuby obou rotorů.
Rotory jsou vytvořeny jako šroubová tělesa s velkým stoupáním a nestejným počtem zubů (obr.2). Hlavní rotor má nejčastěji čtyři zuby s vypouklými boky, vedlejší rotor má obvykle šest zubů s vydutými boky.

 

 Obr. 1 Rozdělení kompresorů

 

 

 

 


Obr. 2 Šroubový kompresor


Na obr. 3 je zobrazeno rozdělení šroubových kompresorů. Dnes se používá asi 85 % šroubových kompresorů s přímým vstřikem oleje do šroubovice, a to vzhledem k jednodušší a robustnější konstrukci. Vstřikováním oleje do pracovního prostoru (asi 5 kg oleje na 1 kg plynu) je mazání a chlazení rotorů tak účinné, že synchronizační soukolí není již zapotřebí. Olej zajistí těsnost rotorů, snižuje výtlačnou teplotu vzduchu. Šroubové mazané kompresory jsou mimořádně jednoduché stroje. Jedním z rozhodujících faktorů je zde používání vysoce jakostních olejů a dokonalé odloučení oleje ze vzduchu.
Oleje pracují za velmi složitých podmínek, zvláště za zvýšené teploty a za přítomnosti značného množství vzduchu.Obr. 3 Rozdělení šroubových kompresorů

 

 Požadavky na oleje
U šroubových kompresorů se používají převážně oleje viskozitní třídy ISO VG 46 a ISO VG 68. Ve výjimečných případech se používá olejů jiné viskozity.
Při provozu šroubového kompresoru s přímým vstřikem oleje do šroubovice dochází k přímému styku se vzduchem - vzdušným kyslíkem. Oxidace oleje je urychlována velkými objemy vzduchu a velkou plochou šroubovice.
Dochází zde k velkým bodovým tlakům a teplotám, olej je zatěžován oxidačně- teplotně. Za těchto velmi složitých podmínek dochází ke stárnutí, což má za následek tvorbu karbonových částic a lepivých polárních lakových úsad. Tyto látky snižují výkonnost oleje, zvyšuje se nebezpečí pro ložiska, dochází k ucpávání odlučovačů a filtrů. Olej ztrácí své základní jakostní parametry, což způsobuje havárii těchto kompresorů.
Z výše uvedeného vyplývá, že olejům pro šroubové kompresory je nutné věnovat velkou pozornost.

Oleje musí plnit řadu základních povinností a musí mít:
- dobré mazací vlastnosti,
- vhodnou přilnavost,
- těsnící schopnost,
- zajistit odvod tepla,
- antikorozní vlastnosti,
- vysokou oxidační stálost,
- nízkou tenzi par - odparnost,
- tlumicí vlastnosti,
- vysoký bod vzplanutí,
- nízký bod tuhnutí.

Na olej působí řada nepříznivých vlivů:
- vysoký tlak,
- zvýšená teplota,
- prach z nasávaného vzduchu,
- vlhkost,
- oxidační prostředí,
- zbytkové prvky z opotřebení apod.

Oleje pro šroubové kompresory se v současné době nejčastěji výkonově hodnotí podle norem DIN nebo ISO. Podle ISO 6743 se oleje rozdělují podle tepelného zatížení.
U šroubových kompresorů s přímým vstřikem oleje se používají nejčastěji oleje podle výkonnosti ISO-L-DAG nebo DAJ. Podle DIN 51506 se používají nejčastěji oleje podle VCL nebo VDL (tab.1).Tab. 1 Požadované základní jakostní parametry olejů pro šroubové kompresory

 

 

Výběr olejů

 

Pro provoz šroubových kompresorů se převážně používají:
- vysoce rafinované ropné oleje - redestilované velmi úzké frakce,
- hydrokrakované oleje - úzké frakce,
- syntetické oleje - (PAO, esterové ekologické oleje).

V současné době se používají s úspěchem hydrogenované oleje, kde je více než 90% nasycených uhlovodíků, s nízkou odparností a vysokým bodem vzplanutí. Oleje jsou dále vhodně upravené aditivy.
S těmito oleji byla provedena řada provozních zkoušek u malých i velkých šroubových kompresorů. Tam, kde jsou vysoké teploty, se doporučují syntetické oleje na bázi polyalfaolefinů nebo polyesterů.

 

 

 


Důležitou vlastností všech typů olejů je nízká odparnost a dobrá schopnost odlučování oleje ze vzduchu. Olej je ve vzduchu složen z kapek, aerosolů a páry. Pro zajištění předepsané jakosti vzduchu musí být olej odstraněn.
Povinností každého provozu kompresoru je dodávat stačený vzduch předepsané jakosti. Na kvalitu vzduchu dbá norma ISO 85 731 (viz tab.2), která předepisuje jakost podle druhu použití vzduchu.

 


Tab. 2 Třídy kvality stlačeného vzduchu pro všeobecné použití (ISO 85 721)
+ celkový obsah kapiček, mlhy a páry


Zde se jedná o vzduch všeobecného použití. Odstranění oleje ze stlačeného vzduchu se provádí pomocí speciálních separátorů, kde se pro odloučení kapalin převážně používá skleněná vlákna, na kterých koaluguje jemný aerosol, který ve větších kapičkách stéká do spodní části separátoru a vrací se zpět do mazacího systému kompresoru. ( obr 2). Pro odstranění par je nutné dále zařadit vymrazovací systém a sušičky pro odstranění celkové vlhkosti vzduchu.
Pro speciální použití, kde se vyžaduje nepřítomnost oleje, se používají pro stlačování vzduchu kompresory bezmazné.

 

 

 

 

 


Tab.3 Šroubovaný kompresor se vsřikem oleje VDL - 46, olejová náplň 350 l

 

 

( Provoz velkých šroubových kompresorů bez přerušení.
Využití kompresorů je 8000 hodin za rok. Olej po celou dobu provozu v dobrém technickém stavu. Spotřeba oleje 5 litrů na 1000 provozních hodin.
Po 3000 hodinách byla provedena výměna odlučovačů oleje a vzduchových filtrů.)

 

 

Provozní ověření
Pro zajištění bezporuchového provozu a určení termínu výměny olejů byla provedena řada zkoušek. Rozdíl je v tom, o jak velké zařízení se jedná, a tím kolik oleje je v olejovém systému.
U malých kompresorů se provádí výměna olejů pro 2.000 až 3.000 provozních hodinách. U velkých šroubových kompresorů, kde je 100 až 500 litrů oleje, se doporučuje provádět pravidelně kontrolu. Zde se pak může dosáhnout u kvalitních olejů několik tisíc provozních hodin. Pravidelná diagnostika prokázala výhodnost hydrogenátů. Výsledky několika zkoušek jsou uvedeny v tabulkách.
V průběhu několika let jsme systematicky hodnotili provoz vybraných šroubových kompresorů s přímým vstřikem oleje. Jako základový olej byl použit hydrogenát s úzkou frakcí s odparností dle Noaca max. 7 %. Výsledky ukázaly velmi dobré všechny základní jakostní parametry oleje a při pravidelné kontrole se dále potvrdilo, jak se dá významně prodloužit výměna oleje při zajištění bezporuchového provozu. Velmi důležité pro zajištění provozu je věnovat pozornost čistotě nasávaného vzduchu a odlučování oleje ze stlačeného vzduchu.
Je nutné používat kvalitní sací filtry a vzduch nasávat z místa, kde není značně znečištěn. Kvalita odlučovačů se projeví jak na čistotě oleje, tak na množství doplňovaného oleje, který uniká z kompresoru do stlačeného vzduchu.


Závěr
V současné době je používání šroubových kompresorů rozšířené. Tyto kompresory jsou pro svoji jednoduchost, ekonomičnost a spolehlivost využívány v nejrůznějším provedení. Od malých pojízdných kompresorů až po velká stacionární soustrojí.
Pro tyto typy kompresorů je na trhu celá řada olejů. Zatím převažují ropné oleje úzkých frakcí, výborné oxidační stability a nízké odparnosti. Jednotliví výrobci šroubových kompresorů dodávají oleje pod vlastním označením po dohodě s výrobci a dodavateli těchto olejů. Výrobci provádí servis těchto kompresorů včetně výměn olejů. U malých náplní se doporučuje výměna po 2.000 až 5.000 hodinách. U velkých soustrojí se doporučuje pravidelná tribodiagnostika, která nám jednoznačně charakterizuje jakostní parametry oleje.
Při pravidelné diagnostice, a to jak tribotechnické, tak například vibrační, se zajistí bezpečnost provozu a také značné ekonomické úspory. Náklady na diagnostiku jsou mnohem nižší než náklady vzniklé z prostojů strojů, výměny olejů, za nákup náhradních dílů.
Zde si musíme vždy uvědomit, že stlačený vzduch patří k nejdražší energii, kterou používáme v provozech.Text: Vladislav MAREK,
Ladislav HRABEC, VŠB-TU Ostrava 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
4 + 6 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd