Tribotechnické listy

 

 

Starostlivosť o hydraulické systémy sa stala integrálnou súčasťou vzdelávania na Lesníckej fakulte

V  r. 2008 bolo na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene zriadené pracovisko elektrostatického čistenia olejov. Dodávateľom technologického zariadenia bola fy KLEENTEK Slovakia. Pracovisko slúži v súčasnosti k vzdelávaniu lesných inžinierov v oblasti tribológie, pri výskumných činnostiach a tiež aj na komerčnú činnosť. Je príkladom úspešnej spolupráce podnikateľského subjektu a vysokej školy.

Hydraulické systémy sú v lesníckych mechanizačných prostriedkoch veľmi často používané. Odvozné prostriedky sú vybavené hydraulickými žeriavmi, harvestre a procesory hydraulickými manipulátormi, špeciálne lesnícke kolesové traktory hydrostatickými a hydrodynamickými pohonmi atď. Vývoj ide smerom k vyšším pracovným tlakom a k hydraulickým prvkom s čoraz menšími toleranciami. Tým sa zvyšujú požiadavky na starostlivosť o hydraulické systémy, pretože  vysoká čistota hydraulických olejov je nevyhnutnou podmienkou spoľahlivej funkcie  hydraulických systémov moderných strojov. Poruchovosť hydraulických systémov v konečnom dôsledku znamená nespokojnosť zákazníkov s dodávkami drevnej suroviny. V lesnom hospodárstve je problém ešte o to závažnejší, že vo všeobecnosti sú tu veľmi náročné pracovné podmienky  a u zamestnancov je nižšia úroveň strojárskych znalostí a kompetencií.V r. 2008 sme na Katedre lesnej ťažby a mechanizácie Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene, za finančnej podpory MŠ SR v rámci projektu KEGA č. 3/6448/08, pristúpili k realizácii pracoviska na čistenie hydraulických olejov. Okrem hore uvedených dôvodov sme boli vedení aj snahami o ochranu životného prostredia - sledovali sme zníženie spotreby hydraulických olejov, zníženie záťaže životného prostredia opotrebovanými olejmi, zníženie únikov hydraulických olejov z hydraulických systémov a následne zníženie rizika  kontaminácie pôdy, povrchových a podzemných vôd ropnými produktami.
Po analýze situácie na trhu sme sa rozhodli pre elektrostatické čistenie  a za dodávateľa technológie sme si vybrali fy KLEENTEK Slovakia, s.r.o. Nová Baňa, ktorá nám dodala zariadenie na elektrostatické čistenie olejov ELC-R6PSP a prenosné olejové laboratórium M-2. Po dokompletovaní pracoviska z prostriedkov TU vo Zvolene v rámci projektu IPA č. 23/2009 sme pristúpili k overeniu technológie.


Pilotný projekt sme realizovali na Vysokoškolskom lesníckom podniku - Stredisko služieb Lieskovec. Čistený bol olej z hydraulického žeriava Essel 180 v množstve 180 l, ktorý bol namontovaný na nákladnom automobile IVECO. Na základe mikroskopickej analýzy odobratej vzorky oleja sme zistili súvislé znečistenie väčšieho rozsahu. V odobratej vzorke oleja boli prítomné oceľové, mosadzné a prachové častice, karbóny, filtračný a tesniaci materiál. Prítomnosť častíc svedčila o zvýšenom namáhaní a opotrebovávaní hydraulického systému stroja. Olej pred čistením bol zaradený do triedy čistoty NAS 9, po čistení do NAS 7. Olej po technologickej oprave bol vrátený do prevádzky a ďalej úspešne používaný.

Prvé skúsenosti s elektrostatickým čistením olejov boli prezentované na LMP kolokviu 2008, ktoré sa uskutočnilo v decembri 2008. LMP kolokviá sú určené pre študentov Lesníckej fakulty študujúcich v predmete Lesnícke mechanizačné prostriedky (LMP). Predstavujú modernú formu výučby, pre ktorú je charakteristická tímová účasť učiteľov na vzdelávaní študentov. Aktívnu účasť v tíme učiteľov na predmetnom kolokviu prijal aj Ing.Baranec z fy KLEENTEK Slovakia. Kolokvia sa  zúčastnilo celkom 114 študentov Lesníckej fakulty. Problematika študentov zaujala, živo na danú tému diskutovali  a tak sme od akademického roka 2009/2010 pristúpili k zaradeniu starostlivosti o hydraulické systémy lesníckych mechanizačných prostriedkov do učebných osnov v predmete LMP.

V r. 2009 sme zorganizovali v Banskej Štiavnici  ešte jednu úspešnú akciu. V rámci podujatia Pokroky techniky 2009 sa v Banskej Štiavnici, kolíske vysokoškolského technického štúdia na svete,  uskutočnil seminár o elektrostatickom čistení olejov. Tieto semináre už tradične otvárame širokej lesníckej verejnosti za účelom transferu poznatkov do praxe. Seminára sa zúčastnilo 84 účastníkov. Na príprave seminára sme spolupracovali s SBM Banská Štiavnica a fy KLEENTEK Slovakia. Zaujímavosťou seminára bolo, že fy KLEENTEK Slovakia pripravila pre účastníkov seminára pracoviská, na ktorých si mohli účastníci seminára pod dohľadom skúsených odborníkov vykonať vlastnoručne analýzy vzoriek olejov. Takto tribológia vstúpila do života Lesníckej fakulty a slovenských lesníkov.

V súčasnosti na zriadenom pracovisku okrem výučby prebieha aj riešenie odborných tém v rámci bakalárskych a diplomových prác študentov Lesníckej fakulty. Vykonáva sa na ňom aj aplikovaný výskum v rámci projektov RELAZ I Aplikovaný výskum a vývoj špeciálnych lanových zariadení - špeciálny lanový vozík, ITMS 262220220036 a RELAZ II Aplikovaný výskum a vývoj špeciálnych lanových zariadení - špeciálny zotrvačník, ITMS 262220220035. Projekty sú spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja EÚ v rámci operačného programu Výskum a vývoj. Na základe objednávky poskytuje služby aj pre zákazníkov z praxe.

Častou otázkou, ktorú nám kladú študenti a naši zákazníci je, či sa pri elektrostatickom čistení neodstránia z oleja aj aditíva, ktoré sú súčasťou olejov a dodávajú im potrebné vlastnosti a funkcie, ktoré sú na moderné oleje kladené. Aby sme mali v tejto otázke jasno, tak sme uskutočnili výskum, pri ktorom sme spolupracovali s externým akreditovaným laboratóriom. Na základe vykonanej analýzy prvkov môžeme vysloviť tvrdenie, že elektrostatické čistenie aditíva z oleja neodstraňuje. Ukázalo sa, že z oleja sú odstraňované len tie zložky, ktoré v oleji nie sú rozpustené - mechanické nečistoty, produkty starnutia a voda. Vysvetlenie tohto javu spočíva v tom, že prístroj ELC-R6PSP so svojim princípom činnosti a príkonom 140 W nedokáže rozbiť pevné molekulárne väzby molekúl aditív s molekulami oleja. Pracuje na princípe Coulombovho zákona  a dielektroforézy, pri ktorej dochádza len k polarizácii častíc a nie k ich nabíjaniu.

Aditíva, ktoré sa počas prevádzky oleja rozpadli, sú z oleja odstraňované. To už ale v podstate nie sú žiadne aditíva, ale produkty starnutia, ktorých prítomnosť v oleji je nežiadúca. Z teoretického  hľadiska  sa teda množstvo aditív v ošetrovanom oleji znižuje. Nie však v dôsledku elektrostatického čistenia, ale prirodzeného starnutia aditív. V skutočnosti však táto hrozba pri danej technológii neexistuje. Totižto skúsenosti ukazujú na to, že pri systematickom elektrostatickom čistení je potrebné dolievať cca 5-10 % nového oleja v priebehu roka, aby olejová náplň po stránke aditivácia bola stále v poriadku.

Týmto sa zabezpečí správna funkcia náplne a celková výmena olejovej náplne nie je viac potrebná . S novým olejom sú doplnené aj aditíva, ktoré sú dostatočné pre regeneráciu a správnu funkciu vyčisteného oleja.


Výsledky získané subdodávateľsky v akreditovanom laboratóriu.

Doc. Ing. Vladimír Štollmann, CSc. PhD.
Technická univerzita vo Zvolene

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
8 + 4 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd