Tribotechnické listy

 

 

Použitie rezných olejov v rôznych procesoch obrábania

Hlboké vŕtanie
O hlbokom vŕtaní hovoríme  vždy, ak je pomer hĺbky diery k jej priemeru väčší ako 10:1. Oleje, špeciálne určené pre hlboké vŕtanie , majú oproti vodou riediteľným emulziám výhodu lepšieho účinku mazania, nakoľko cca 70 - 80 % ich zložky tvorí minerálny olej a cca 20 - 30 %  aditíva. Ako EP prísady sa prevažne používa aktívna, resp. neaktívna síra, fosforové zložky a pod. Popri týchto aditívach, zlepšujúcich mazacie vlastnosti, tieto špeciálne oleje obsahujú taktiež zložky zabraňujúce oxidácii, tvoreniu olejovej hmly a korózii. Viskozita olejov pre hlboké  vŕtanie sa pohybuje v rozmedzí  10 - 20 mm2/s pri 40 °C.

 Výroba ozubenia

Najpoužívanejšie technológie výroby ozubených kolies sú frézovanie odvaľovacou frézou, obrážanie a ševingovanie.
Požiadavky na rezné oleje sú dané nielen tvarom nástroja, ale aj konštrukciou samotného obrábacieho stroja. Dôraz sa kladie na dostatočné chladenie, ale  aj schopnosť zabezpečiť dostatočné mazanie aj pri vysokých tlakoch. Ako EP aditíva sa používajú prísady na báze síry, fosforu, ale aj chlóru. Chlórové aditíva sa v posledných rokoch prestávajú používať vzhľadom na enviromentálne požiadavky.

 


Oleje na preťahovanie
Pri preťahovaní sa používa nástroj s viacerými reznými hranami. Vzdialenosť medzi jednotlivými reznými zubami musí byť dostatočná, aby umožňovala plynulý odvod triesky.
Voľba rezného oleja závisí predovšetkým od spôsobu preťahovania. Vnútorné preťahovanie je viac problematické, ako vonkajšie. Taktiež horizontálne preťahovanie je obtiažnejšie , ako vertikálne. Viskozita olejov pre preťahovanie  sa pohybuje v rozmedzí 14 - 32 mm2/s pri 40 °C. Nakoľko sa používa nízka rezná rýchlosť, obsiahnuté aditíva musia zabezpečiť nielen vynikajúce mazanie, ale aj dobrú priľnavosť na povrch obrábaného materiálu. Vzhľadom na veľké zaťaženie v mieste styku nástroja s obrábaným povrchom, musia byť tieto oleje vysoko aditivované EP prísadami, prevažne na báze síry.

Honovanie
Je to predovšetkým dokončovacia operácia vnútorných, resp. vonkajších plôch, kedy sa dosiahne drsnosť povrchu pod 0,1 um. Pre tieto operácie sa používajú predovšetkým nízko viskózne oleje ( viskozita 3 - 6 mm2/s pri 40 °C ). Nízka viskozita zabezpečí lepší odvod tepla, ako aj lepšiu  filtrovateľnosť oleja.  Honovacie oleje na báze esterov  sú oveľa výhodnejšie ( vynikajúce mazacie vlastnosti ), avšak aj drahšie. Na zlepšenie mazacích schopností  sa používajú polárne aditíva, resp. EP aditíva. Tie sú predovšetkým na báze aktívnej síry. Musia však byť kompaktibilné s honovacími nástrojmi („kameňmi”) a nesmú narúšať ich pojivá.

 


Brúsenie
Brúsenie patrí všeobecne medzi jemné operácie. Drsnosť povrchu sa dosahuje na úrovni 1um. Veľmi dôležitým faktorom je dostatočný odvod tepla aj pri vysokých obvodových rýchlostiach. Preto sa používajú prevažne nízko viskózne oleje, ktoré v porovnaní s olejmi s vyššou viskozitou, zároveň lepšie vyplachujú brúsne kotúče. Oleje nepotrebujú špeciálne zlepšenie mazivostných vlastností, ohľad sa berie na potlačenie tvorby olejovej hmly a penivosti. Pri brúsení tvrdokovov je dôležité potlačenie uvoľňovania ťažkých kovov, ako je napr. kobalt. Je potrebné si uvedomiť, že pri brúsení môže teplota oleja dosiahnuť až hodnotu 35 - 60 °C.

Rezanie závitov
Je to operácia, pri ktorej dochádza k enormnému zahriatiu materiálu. Používané oleje musia dostatočne chladiť povrch obrábaného materiálu, zabezpečiť plynulý odvod triesky. Viskozita používaných olejov sa pohybuje v rozmedzí od 15 - 40 mm2/s. Zároveň je dôležité zabezpečiť dostatočné mazanie, aby sa zabránilo nalepovaniu/zvarovaniu triesky medzi voľnou plochou povrchu  a nástrojom. Ako aditíva sa používajú prísady na báze aktívnej síry a polárne látky.

 


Ing. Radovan Roman

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
2 + 9 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd