Tribotechnické listy

 

 

Pracovať bezpečne a spoľahlivo je cieľom všetkých

Vyspelosť spoločnosti sa prejavuje nie len v budovaní nových technológií, s modernými konštrukčnými prvkami, ale aj v zohľadnení ich pôsobenia na životné prostredie. Pri technických riešeniach treba plniť aj ergonomické požiadavky, ktoré zabraňujú alebo aspoň minimalizujú chyby ľudského faktora. Vývojové trendy v technike využívajú nové technológie s výkonnými riadiacimi systémami.


Dnešnému vývoju dominujú informácie, ktoré sú najrýchlejšie sa rozvíjajúcou technickou oblasťou. Informačná a komunikačná technika predstavuje doslova kľúčovú technológiu 21. storočia. Súčasťou úspešného podniku je úspešný integrovaný systém, s logickým a harmonickým členením jednotlivých zložiek, vzájomne spolupracujúcich a spoločne sa podporujúcich. Preto bezpečnosť práce sa musí stať súčasťou všetkých strategických činností firmy ako jej jedna integrovaná súčasť. Niekedy sa núka otázka. Čo je dôležitejšie, bezpečnosť alebo spoľahlivosť? V prvom rade je nevyhnutné si presne zadefinovať základné pojmy.

Spoľahlivosť. Všeobecná vlastnosť objektu, spočívajúca v schopnosti plniť požadované funkcie pri zachovávaní hodnôt stanovených prevádzkovými ukazovateľmi v daných medziach a v čase podľa stanovených technických podmienok.
Nebezpečenstvo. Situácia alebo systémový stav, v ktorom existuje primerane predpovedateľný potenciál pre neúmyselné poškodenie ľudských alebo fyzických častí v systéme.
Ohrozenie. Špecifický činiteľ, ktorý by za vymedzených okolností spôsobil škodu systémovej časti. Každá nebezpečná situácia teda obsahuje jeden alebo viac ohrození.
Riziko. Pravdepodobnosť, že škoda špecifického typu na špecifických systémových častiach sa vyskytne v danom systéme počas určeného obdobia. Teda akékoľvek presné určenie rizika v číselných údajoch by malo mať (explicitne alebo implicitne) tieto tri časti vo svojich jednotkách: napr. počet úmrtí v populácii za jeden rok alebo závažné úrazy zamestnancov za 1000 odpracovaných hodín.
Poškodenie. Taká škoda na systémovej časti, že táto viac nemôže plniť svoju systémovú funkciu a vyžaduje opravu, liečbu alebo rehabilitáciu počas nezanedbateľného obdobia. Pracovný úraz, ochorenie a v menšej miere preťaženie patria medzi typy "poškodenia" ľudí. Porucha, škoda a zničenie ako typy poškodenia fyzických systémových častí, ako aj únava, neúčinnosť alebo výrobné straty sú vylúčené zo základného ohniska našej pozornosti. Poškodenie, ktoré bolo jasným úmyslom iných ľudí (ako napr. krádež, osobné útoky alebo vandalizmus) sú takisto vylúčené.
Nehoda. Proces výskytu neúmyselného poškodenia, kde vystavenie sa ohrozeniu má za následok okamžité poškodenie.
Bezpečnosť. Hoci je striktne definovaná ako protiklad nebezpečenstva, bezpečnosť je voľnejšie definovaná ako situácia, v ktorej je systém riadený a proces poškodenia ešte nezačal.

Každé technické zariadenie v procese výroby má svoje určené miesto pre plnenie požadovanej funkcie. Prevádzkyschopnosť sa hodnotí dvomi faktormi: technickým a ekonomickým. Oba tieto faktory pôsobia vo vzájomnej symbióze. Vychádza to zo samotnej podstaty ich charakteristík. Podmienkou, aby stroj bol prevádzkyschopný musia byť spoľahlivé všetky jeho jednotlivé súčasti. Prevádzkyschopnosť stroja sa zabezpečuje presne určenými preventívnymi a údržbárskymi opatreniami. V prípade narušenia tohto stavu sa vykonáva proces  obnovy stavu opravou alebo výmenou nefunkčnej časti, ktorý sa všeobecne nazýva údržba. Údržba svojou stratégiou plánovania vplýva na bezpečnosť pracovníkov pracujúcich v nej. Ak zariadenie alebo jeho súčasť ohrozuje okolie, v tom prípade nie je bezpečné a ani spoľahlivé. Činnosti, ktorými sa zisťuje technický stav zariadenia sa nazýva technická diagnostika.

Činnosti, ktoré sa považujú za údržbárske sú: kontroly, merania, výmeny náhradných dielov, či celých častí, blokov zariadení, nastavovania, opravné, servisné práce, hľadanie chýb, preprava a prenos počas údržby a pod.
Všetky sú vykonávané za účelom bezpečnosti a spoľahlivosti strojov.

Nebezpečenstvá, ktoré môžu ohrozovať personál údržby možno rozdeliť do niekoľkých kategórií:
-          fyzické , ktoré sa prejavujú hlukom, nadmerným teplom či chladom, vibráciami na horné končatiny z pracovných nástrojov, žiarenie, neprimeraná fyzická záťaž, a pod.,
-          chemické, práca s nebezpečnými či zdraviu škodlivými  látkami, žieravinami, pri zváraní, nevetranom prostredí bez prístupu dostatku vzduchu, riziko pri úniku látok, plynov vplyvom netesností, karciogénnymi látkami,
-          biologické, ako legionárska choroba, leptospiróza,
-          psychosociálna, z dôvodu nesprávne organizovanej práce, zlých vzťahov na pracovisku, nedôvera, a pod.

Ak sa zamestnanci budú cítiť bezpečne, aj údržba bude vykonaná kvalitnejšie a obslužný personál bude podávať vyššie výkony.

Pre bezpečnosť v údržbe platí päť základných krokov:
1. plánovanie údržby: jej rozsah, postupnosť jednotlivých činností v logickom slede krokov, v časovom harmonograme a rozsahu, koordinácia s ostatnými činnosťami na pracovisku,
2. identifikácia možných ohrození a nebezpečenstiev,
3. požiadavky potrebné pre danú činnosť, z pohľadu kvalifikácie, odbornosti výkonných pracovníkov, zodpovednosti za komunikačné prepojenia medzi dodávateľmi a zákazníkmi, riadenie úloh, požiadavky na použité nástroje, požiadavky na osobné ochranné prostriedky, opatrenia na ochranu zamestnancov, prostredia a pod.,
4. jasné označenie pracovnej zóny, označenie vývesnými tabuľkami, jej zabezpečenie mechanickými blokádami, bezpečný prístup a únikové cesty, farebné rozlíšenia, a pod.,
5. odborná pripravenosť, informovanosť, pracovné postupy, jasné informácie pre ohlasovanie neštandardných situácií zodpovedným osobám, kontrolné činnosti, v prípade nebezpečných činností vopred pripravené evakuačné plány, s ktorými musia byť pracovníci vopred oboznámení.

Spoľahlivosť je komplexná vlastnosť, ktorá podľa určenia objektu a podmienok jeho prevádzky môže zahrňovať napr. bezporuchovosť, životnosť, udržiavateľnosť, skladovateľnosť a to buď jednotlivo, alebo v kombinácii týchto vlastností, napr. pohotovosť ako pre objekt, tak i pre jeho časť. Jednotlivé spoľahlivostné vlastnosti sa vyjadrujú tzv. ukazovateľmi (parametrami) spoľahlivosti.
Z celkového súboru informácií každému podnikovému útvaru ( ako i pracovníkovi) prislúchajú tie informácie, ktoré potrebujú k svojmu výkonu. Presýtenie informáciami môže zaviesť na nesprávny smer, alebo adresát nemá schopnosť s nimi objektívne pracovať a vniesť ich do patričných súvislostí.
Aby zariadenie plnilo svoju funkciu bezpečne a spoľahlivo, centrom informačného subsystému pre oblasť aplikovanej tribotechniky je určite aj tribotechnický diagnostik. Na základe kvalifikovaných vyjadrení dokáže predvídať situácie, vývoj stavu zariadenia za podmienky, že kompetentní údržbári rešpektujú jeho odporúčania. Pokiaľ tok informácií funguje správne, podporuje to aj hospodársky výkon celého podniku.
Ak akýkoľvek systém je bezpečný, je aj spoľahlivý. A tak isto, ak je systém spoľahlivý, zaručí bezpečnosť pracovného prostredia a pracovníkov v ňom pracujúcich.

 


Autor: Viera Peťková

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
4 + 9 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd