Tribotechnické listy

 

 

Volba typu plastického maziva v závislosti na provozních podmínkách valivého ložiska

Cílem příspěvku je podat základní informace týkající se volby vhodného plastického maziva pro zajištění dlouhodobého spolehlivého provozu ložiska. Valivé ložisko obecně může být v závislosti na konstrukčním provedení mazáno buď kapalným mazivem, tedy mazacím olejem, anebo zpevněným mazivem, tedy plastickým mazivem. Informace dále uvedené v tomto článku se týkají právě volby typu plastického maziva pro mazání valivého ložiska.

 

Plastické mazivo obecně představuje mazivo určené pro aplikace, kde nelze využít mazání pomocí mazacích olejů. Jedná se zpravidla o mazání zařízení, kde není možno konstrukčně zajistit olejovou náplň resp. cirkulaci oleje a kde je nutno zajistit spolehlivé mazání jak v uzavřené, tak případně otevřené části zařízení. Týká se to především mazání valivých ložisek. Právě správná volba plastického maziva je důležitým předpokladem pro dlouhodobý bezporuchový provoz valivého ložiska Plastická maziva jsou definována jako tuhé až polotekuté produkty s rozptýleným zpevňovadlem v kapalném mazivu. Navíc pro zlepšení provozních parametrů s ohledem na provozní podmínky mazaného zařízení obsahují ještě zpravidla příslušné přísady (aditiva). Na plastická maziva jsou proto kladeny s ohledem na příslušné aplikace následující požadavky:
Ø    Poskytnutí odpovídajícího mazání za účelem minimalizace tření a zabránění opotřebení pohybujících se částí
Ø    Ochrana vůči korozi
Ø    Těsnící funkce zabraňující průniku nečistot a vody
Ø    Odolnost vůči úniku a nežádoucímu vytěsnění z mazaného povrchu
Ø    Dlouhodobě odolávat změnám struktury a konzistence maziva za provozu
Ø    Odolnost proti tuhnutí v případě nízkoteplotních provozních podmínek
Ø    Vhodné fyzikální parametry pro daný způsob aplikace
Ø    Kompatibilita s těsnícími a konstrukčními materiály
Ø    Odolnost vůči kontaminaci (vlhkost, nečistoty) bez ztráty důležitých vlastností


Z uvedeného vyplývá, že pro mazací schopnosti plastického maziva ve valivém ložisku je rozhodující
zejména kromě vlastností použitého zpevňovadla zejména typ použitého oleje, a to jak z hlediska zvolené technologie výroby, tak i z hlediska správné volby kinematické viskozity oleje. Volba tohoto parametru je klíčová pro konkrétní konstrukční a provozní podmínky valivého ložiska. Dále uvedené informace se proto týkají zejména volby plastického maziva z hlediska použitého typu nosného oleje v mazivu.

 

Volba typu plastického maziva

 

Otáčkový faktor valivého ložiska
Pro správnou volbu mazacího oleje je rozhodující velmi důležitý faktor valivého ložiska, tzv. otáčkový faktor ložiska. Ten je definován jako


Provozní podmínky
Z hlediska provozních podmínek závisí volba plastického maziva na parametrech uvedených v tabulce č. 1.

 


Volba kinematické viskozity základového oleje

Jak již bylo zmíněno, rozhodujícím parametrem pro spolehlivou funkci valivého ložiska je kinematická viskozita použitého oleje v plastickém mazivu. Pro její stanovení lze využít SKF metodiky resp. metodiky FAG.


Stanovení kinematické viskozity základového oleje v plastickém mazivu dle metodiky SKF
SKF definuje nominální viskozitu oleje V1 pomocí následující formulace :


Stanovení kinematické viskozity základového oleje v plastickém mazivu dle metodiky FAQ
Dle metodiky FAQ lze nominální viskozitu olejeV1 stanovit pomocí obr. č. 2

 

Závěr
K uvedeným hodnotám viskozit je zapotřebí konstatovat, že se jedná o tzv. nominální hodnoty, jež je nutné vztáhnout k provozním teplotám ložiska, tedy pro stanovení hodnoty viskozity V při provozní teplotě se volí vztah :

přičemž výsledný viskozitní rozsah ISO VG dle ISO 3448 se pak volí korekcí hodnoty V na normalizovanou teplotu 40 ºC.

 


Ing. Pavel Růžička

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
7 + 2 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd