Tribotechnické listy

 

 

Znehodnocení mazacích olejů vlivem kontaminace, typy nečistot

K znehodnocení mazacích olejů kromě provozního stárnutí a oxidačního procesu přispívá zejména proces kontaminace olejů a to různými typy nečistot.

 

Mezi základní často se objevující nečistoty v mazivech patří:
Znečištění oleje - kontaminace vodou
Znečištění oleje - mechanickými nečistotami
Znečištění oleje vlivem provozních podmínek - degradace maziva - tvorba měkkých kalů, laků a dalších tvrdých úsad
Znečištění oleje vlivem opotřebení - nečistoty ve formě otěrových kovů
Nežádoucí „nečistoty" - přísady v novém oleji, který byl nevhodně vybrán pro danou aplikaci 

Kontaminace vodou
Voda v olejích představuje zpravidla nežádoucí znečištění s následujícími důsledky:
-  Napadá kovové povrchy s následnou tvorbou abrazivnívh částic s vysokým stupněm opotřebení
-  Přispívá k oxidaci oleje a tvorbě úsad v mazacím systému
-  Redukuje odlučivé vlastnosti oleje (odlučivost vzduchu, deemulgační vlastnosti...) a umožňuje tak kavitační problémy s následným poškozením mazaných povrchů
-  Napadá kovové povrchy a vytváří tak opět abrazivní korozivní částice = zdroj opotřebení
-  Zvyšuje reaktivitu s těsnícími materiály
-  Podporuje růst mikroorganismů (bakterie, houby...)

 Pokud začne do mazacího oleje pronikat voda, dochází postupně k vázání vody na olej, čili jedná se o tzv. vázanou vodu.  Už od hodnot 500 mg/kg olej ztrácí  „jiskru" a nad touto hodnotou je zpravidla nutné udělat servisní zásah v mazacím olejovém systému (filtrace oleje, výměna náplně...). Při větším proniknutí vody do olejového okruhu se pak již  voda vyskytuje ve volné formě a při dobrých deemulgačních vlastnostech oleje se začne od oleje separovat.

 Znečištění oleje mechanickými nečistotami
Ke znečištění oleje mechanickými nečistotami dochází za provozu v důsledku kontaminace  prachovými částicemi na bázi Si, a dále pak částicemi, jež se uvolňují z jednotlivých komponent mazacího okruhu (vlákna filtrů...).
Obsah zmíněných nečistot je účelné monitorovat, a to jak kvalitativně, tak kvantitativně. Vyhodnocuje se jednak celkový obsah nečistot na  membránovém filtru 0,8 µm v hmotnostních %, resp. v mg/kg a jednak počet částic ve formě tzv. kódu částic dle standardů ISO 4406 resp. NAS 1638. Norma ISO 4406 se využívá ve verzi r.1987, kdy se vyhodnocuje v 1ml vzorku počet částic  > 5 µm  a > 15 µm, resp. ve verzi r. 1999 s vyhodnocováním počtu částic  > 4 µm, > 6 µm a > 14 µm.

 Znečištění mazacího oleje otěrovými částicemi z opotřebení

Jedná se o velmi nebezpečné částice, jež vznikají oděrem způsobujícím opotřebení mazaného tribologického uzlu. Zejména se jedná o velmi zatížené uzly, kdy byl např. zvolen nevhodný mazací olej nebo i  materiál třecí dvojice.  
Množství takovýchto částic je opět účelné  monitorovat pomocí metod tribotechnické diagnostiky (ICP, XRF...), tak, aby bylo možno předvídat vznikající závady na strojních celcích.

 Znečištění mazacího oleje v důsledku oxidačního a degradačního procesu, karbonové částice, tvorba měkkých kalů
Zejména v důsledku oxidačního procesu (styku oleje s kyslíkem) dochází k postupné oxidaci uhlovodíkových vazeb oleje s tvorbou celé řady látek (aldehydy, ketony, estery...), jež dále polymerují a vytváří tzv. měkké kaly. Jedná se zpočátku o velmi jemné „nečistoty", kdy k jejich monitorování se již nevystačí s membránovým filtrem 0,8 µm, nýbrž je nutné používat filtry s jemnější průchodností (0,45 µm resp. 0,1 µm).

Nadměrné množství těchto nečistot může vést k postupnému zalepování olejového okruhu. Jako vhodná indikační metoda se používá kolorimetrická metoda dle standardu ASTM D 7843-12 s definovanými limitními hodnotami veličiny ∆E.

 


Text: Ing.  Pavel Růžička, Ph.D.,  
TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

 


Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
9 + 9 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd