Tribotechnické listy

 

 

Dvoupotrubní centrální mazací systém

Tento systém se používá pro ztrátové tlakové mazání valivých i kluzných ložisek, valivých i kluzných vedení a dalších třecích míst strojů a linek, středně až velmi prostorově rozlehlých, s počtem  až několik set mazaných míst,  v nejtěžších provozních podmínkách. Mazacím médiem bývá zpravidla plastické mazivo (mazací tuk), v některých případech mazací olej.

 

 

Systém se skládá z následujících hlavních částí:
-  zdroj tlakového maziva
-  zařízení k přepínání větví - přeřazovač
-  hlavní rozvod, tvořený dvěma paralelními větvemi A, B
-  odbočky s napojenými dvoupotrubními dávkovači
-  koncové spinače větví

Po uplynutí ½ mazacího intervalu se natlakuje hlavní větev (A), což vyvolá pohyb pracovních pístků (zpravidla 1 - 4 na každém dvoupotrubním dávkovači), které pak vytlačí jednotkové dávky do mazaných míst, připojených na stranu (A) dávkovačů.
Po uplynutí druhé poloviny mazacího intervalu se natlakuje větev (B), což vyvolá zpětný pohyb pracovních pístků v dávkovačích a vytlačení dávek maziva do mazaných míst, připojených na stranu (B) dávkovačů.

 


Jako zdroj tlakového maziva slouží elektrická pístová čerpadla, popřípadě pneumatická - tzv. sudová čerpadla, jejichž nespornou předností je fakt, že eliminují nepříjemnou manipulaci s mazivem při plnění zásobníku elektrických čerpadel a tím mimo jiné i nebezpečí kontaminace maziva nečistotami. Další nespornou výhodou použití pneumatických čerpadel je to, že, systém s pneumatickým čerpadlem nemusí být nezbytně vybaven pojistným ventilem, protože při eventuální blokaci v hlavní větvi nebo přeřazovači je nárůst tlaku ohraničen nastaveným tlakem hnacího vzduchu a tudíž nehrozí nebezpečí poškození čerpadla, aniž by při tom došlo k výronu maziva z pojistného ventilu a znehodnocení jeho určitého množství.

Jako zástupce elektrických čerpadel je možno uvést řadu čerpadel LINCOLN ZPU 02, 08, 14, 24, u pneumatických čerpadel pak čerpadla LINCOLN Lubrigun a PowerMaster.

U největších mazacích systémů se stovkami mazaných míst je možno s výhodou použít pneumatická čerpadla PowerMaster v kombinaci s kontejnerem 800 - 1000 l., jehož plnění zajišťuje výměnným způsobem dodavatel maziva.

Pro přepínání tlaku mezi větvemi AB se nejčastěji používá samočinně tlakem ovládaný přeřazovač větví DU1, který se přestaví automaticky  působením tlaku v aktivní větvi po dosažení nastavené pracovní hodnoty. Jinou možností je použití pneumaticky ovládaných přeřazovačů MP2, elektromagneticky nebo elektromotoricky ovládaných šoupátek MA, respektive EM. Pneumaticky ovládané přeřazovače se přednostně použijí u velkých systémů, převážně v kombinaci s pneumatickými čerpadly.

 

 

V případě použití samočinných přeřazovačů se ukončování cyklu - vypínání čerpadla odvozuje od koncového spinače, který je součástí přeřazovače a který reaguje na polohu pístu přeřazovače. Při použití jiných přeřazovačů je nutno systém vybavit koncovými spinači větví, které po dosažení nastaveného tlaku ovládají přestavení přeřazovacích ventilů i vypínání čerpadla.

Dvoupotrubní dávkovače jsou vybaveny 1 - 4 rozvaděcími pístky a s nimi souvisejícími 1- 4 pracovními pístky. Rozvaděcí pístky se působením rozdílu tlaku mezi větvemi A a B přesunou na jednu nebo na druhou stranu a tím způsobí rovněž reverzaci pohybu pracovních pístků, které vytlačí dávku maziva do příslušného vývodu. Velikost dávky je možno nastavit individuálně pro každý pracovní pístek, tj. vždy pro dvojici napojených mazaných míst. Dávky lze regulovat v rozsahu  od 0 až do maxima, které dle typu dávkovače činí 1-5 cm3.

Někdy je výhodné na jeden vývod dvoupotrubního dávkovače napojit několik mazaných míst se stejnou charakteristikou - potřebou maziva - přes progresívní rozdělovač, čímž se jednak umožní kombinovat místa s velmi rozdílnou spotřebou maziva a zjednoduší nastavování množství, protože se pak nemusí provádět pro každou dvojici míst samostatně, ale po skupinách.

Hlídání funkce
Základní hlídání funkce se odvozuje od času, potřebného k natlakování hlavní větve A, respektive B, tj. od startu čerpadla k přepnutí koncového spinače přeřazovače, nebo sepnutí koncových spinačů tlaku, který se porovnává s nastavenými hlídacími časy.
Vybraná nejexponovanější místa je možno hlídat indukčními spinači, osazenými na dávkovačích, případně na podřazených rozdělovačích.

Modifikace systému
Pokud situace vyžaduje, aby různé větve systému pracovaly v různých režimech, například pokud se některé části mazaného stroje nebo linky samostatně odstavují  pro údržbu a opravy, nebo se mění konfigurace linky v závislosti na technologii, vybaví se tyto odbočky dvojicí 2/2-cestných ventilů, kterými se příslušná odbočka připojí nebo odpojí a tím se zúčastní nebo nezúčastní mazacích cyklů.
Pro ten účel se používají elektromagnetické sedlové ventily, pneumaticky nebo ručně ovládané kulové kohouty, v případě olejových systémů pak elektromagnetické šoupátkové rozvaděče.
Další možností je vybavit systém dvěma nebo více přeřazovači a tím vytvořit několik samostatných okruhů, které mohou pracovat v různých režimech.

Ovládání
Protože se dvoupotrubní systém uplatňuje zejména u rozsáhlých a relativně složitých zařízení, implementují se většinou řidicí funkce mazání do SAŘ mazaného zařízení (dle zadání dodavatele centrálního mazaní). Pokud to není technicky možné, lze mazací systém vybavit typizovanou autonomní ovládací jednotkou LMC, nebo ovládacím systémem, vytvořeným individuálně pro konkrétní aplikaci.

Rozšiřitelnost systému
Systém je možno v budoucnu rozšiřovat v podstatě bez omezení - připojením dalších odboček  s dávkovači, případně prodloužením hlavních větví. V důsledku prodloužení rozvodů a přidání mazaných míst se pouze úměrně prodlouží pracovní čas čerpadla, potřebný pro dosažení pracovního tlaku v hlavních větvích.

 


Hlavní oblasti použití
Stroje, linky nebo zařízení s malým, středním i velkým počtem mazaných míst, umístěných  dále od sebe navzájem, či uspořádaných do skupin.
Typickým představitelem pro dvoupotrubní systémy jsou těžké provozy - válcovny, kovací linky, těžební stroje povrchových dolů, výroba stavebních hmot atp.

 

Text: Ing. Jan Honek

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
7 + 1 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd