Tribotechnické listy

 

 

Nebezpečné plagiáty skrutkových spojov

Plagiát (z latinského plagiare - kradnúť) je podľa Merriam-Webster online dictionary definovaný ako: „použitie cudzieho produktu bez uvedenia jeho pôvodcu". Najčastejšie sa s tým možno stretnúť na akademickej pôde, ale žiaľ, táto spoločenská pliaga neobchádza ani technickú prax a výroba skrutkových spojov nie je v tomto smere žiadnou výnimkou. Že to nie je iba etický problém, ale niekedy dokonca aj životu nebezpečný jav, má potvrdiť aj predložený príspevok.


Teoretický rozbor
Skrutkové spoje sú dôležitým konštrukčným prvkom, pretože držia pohromade celú konštrukciu. Ak sa nejaká skrutka uvoľní alebo iným spôsobom stratí svoju funkčnosť, ostatné ju obyčajne nasledujú. Celá sústava sa potom riadi princípom „domino efektu". Typickým príkladom sú upevňovacie skrutky kolies automobilov. Príčiny môžu byť tri:
1. Mechanické vlastnosti neodpovedajú norme. Menovite tvrdosť a pevnosť uhlíkových ocelí a zliatin sú veľmi dôležité.
2. Nesprávna montáž
3. Preťaženie vozidiel

Ad1) Mechanické vlastnosti nezodpovedajú norme
Normy ISO 898-1 a ISO 898-2 striktne definujú požadované mechanické vlastnosti. Hodnoty pre najčastejšie aplikované pevnostné triedy uvádza Tabuľka č. 1. Podľa citovaných noriem okrem pevnostnej triedy musia byť skrutky a matice označené aj identifikačnou značkou výrobcu. Každý výrobca má svoju vlastnú chránenú výrobnú značku nezameniteľnú s iným

Pevnostná

trieda

8.8

d ≤ 16mm

8.8

d  ≤ 16mm

10.9

12.9

Rm [MPa]

800

800

1000

1200

Rp 0,2 [MPa]

640

640

900

1080

Tvrdosť [HRC]

22

23

32

39


tab. 1


Ad2) Nesprávna montáž
Montážne parametre skrutkových spojov sú najdôležitejším konštrukčným rozhodnutím. Okrem koeficientu trenia je pritom rozhodujúca pevnostná trieda (Tab. č. 1). V diagrame na obr. 1 je definovaný tzv. bezpečnostný silový "rubikon", ktorý vymedzuje podmienky montáže a prevádzky. V žiadnom prípade nesmie byť prekročený!, ináč hrozí buď rozpad spoja alebo jeho deštrukcia.


 

obr. 1

 

Ad3) Preťaženie vozidiel
Preťaženie vozidiel je veľmi nebezpečné, pretože má za následok o. i. deformáciu upevňovacích skrutiek kolies automobilov (obr. 2) a latentnú hrozbu uvoľnenia kolesa za jazdy. Veľkosť a charakter tejto deformácie závisí od veľkosti vonkajšieho zaťaženia a od pevnostných charakteristík skrutiek.

 

obr. 2


Samozrejme, problematika je oveľa zložitejšia a presahuje rámec tohto príspevku. Spomínané tri faktory sú uvedené iba ako možná hrozba katastrofy pri ich nerešpektovaní. To platí najmä pre bezpečnostné skrutky na upevnenie kolies automobilov. Ako vyplýva z ďalšieho textu, na trhu možno objaviť falošné skrutky s nekorektne deklarovanou triedou pevnosti a bez identifikačného znaku výrobcu. Žiaľ, toto nie je ojedinelý prípad plagiátov konštrukčných prvkov na spájanie jednotlivých súčiastok. Častým objektom plagiátorstva sú výrobky z nerezových ocelí. Vynaliezavosť plagiátorov nepozná v tomto smere hraníc. Často sa jedná o vysoko sofistifikované prípady, ktoré len ťažko rozoznať od originálu. Čítaj ďalej.

Príklady plagiátorstva

Príklad č.. 1:
Na obr. 3 je zobrazená skrutka, ktorá zrejme vypadla z kolesa neznámemu vodičovi počas jazdy. Podľa strhnutého závitu sa dá usudzovať, že bola utiahnutá nadmerným uťahovacím momentom, t. j. mimo zóny bezpečnostného rubikonu (obr. 1). To je častým prípadom neprofesionálnej montáže. V tomto prípade však je podozrivá amatérsky vyrobená značka pevnostnej triedy (obr. 4 a 5) a chýbajúca identifikačná značka výrobcu. Nemerateľné hodnoty tvrdosti HRC už len potvrdili, že skrutka je nekalená a jedná sa teda o veľmi nebezpečný falzifikát.

 

 

obr. 3

 

obr. 4

 

obr. 5

 


Príklad č.. 2:
Prípad na obr. 6 nepotrebuje komentár. Výrobca tejto samovŕtnej skrutky so šesťhrannou hlavou (obr. 7) mystifikoval tým, že hlavu skrutky vyrobil menšiu a nalisoval na ňu tenký nerezový plech. Rozdiel oproti podobným skrutkám z nerezových ocelí martenzitického typu je voľným okom takmer nepostrehnuteľný. Skúsený užívateľ to zistí buď už pri montáži, pretože výška hlavy je menšia ako predpisuje norma alebo až po určitej dobe prevádzky, keď sa objavia prvé stopy korózie. V záujme objektivity však treba dodať, že takéto riešenie by mohlo byť akceptovateľné, muselo by však byť vopred oficiálne deklarované, aby sa mohol konštruktér rozhodnúť. Teda nie výrobca resp. distribútor, ale konštruktér finálneho výrobku je rozhodujúci.

 

 

obr. 6

 

obr. 7

 

Príklad č. 3:
Skrutka na obr. 8 reprezentuje nie zriedkavý príklad plagiátorstva nerezového kuchynského riadu. Držiak pokrievky je uchytený obyčajnou pozinkovanou skrutkou z ocele, ktorá ma ďaleko od nerezu. Po určitej dobe používania logicky skorodovala. Reklamácia by už bola „po funuse", takže distribútor znovu mystifikoval užívateľa.

obr. 8

 

Poučenie
Falzifikáty skrutkových spojov predstavujú značné bezpečnostné riziko. Ako vyplýva z textu u upevňovacích skrutiek kolies hrozí latentné nebezpečenstvo uvoľnenia kolesa za jazdy a ohrozenie nielen posádky vozidla, ale aj nič netušiaceho okolia. Najhoršie na tom je, že sa jedná o anonymné prípady, takže je veľmi ťažké postihnúť páchateľa alebo stiahnuť závadné skrutky z trhu. Napriek tomu užívatelia nie sú až tak bezbranní. Existujú určité symptómy, ktoré umožňujú včas identifikovať falzifikát. Tu sú:
1. Chýbajúca identifikačná značka výrobcu
2. Primitívne, pomocou jednoduchého ručného náradia vyrazená pevnostná trieda
3. Nerezové skrutky z austenitických alebo martenzitických ocelí sa dajú rozlíšiť pomocou magnetu. Austenit (oceľ A-2) je nemagnetická štruktúrna fáza a martenzit je magneticky.
4. Podozrivo nízka cena

Záver
Plagiatizmus je nebezpečná celospoločenská pliaga. Bojujú proti nej nielen umelci, spisovatelia, autori vedeckých publikácii, ale aj užívatelia technických produktov, skrutkové spoje nevynímajúc. Tu existuje jediné opatrenie - nakupovať iba u overených a certifikovaných dodávateľov alebo výrobcov!

Text: Jozef Dominik

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
4 + 1 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd