Tribotechnické listy

 

 

Ekologické alternatívy v olejoch a mazivách

V každom odvetví priemyslu dochádza v súčasnosti k enormnému posunu technológií vyvíjajúcich sa smerom ku kvalite a k možnosti využívať kvantitatívne čo najefektívnejšie a najúspornejšie zdroje energie. Keďže k úspore energie patrí aj správne mazanie, zameriame našu pozornosť na ekologické oleje a mazivá. Strojársky priemysel je prepojený v podstate so všetkými odvetviami priemyslu a je nutné venovať tomuto odvetviu výraznú pozornosť.

 

chaer

 

Rozširovanie EU a tým spojená legislatíva v oblasti životného prostredia kladie čoraz náročnejšie požiadavky na ochranu životného prostredia, ochranu zdravia pri práci a pod. Práve v tejto línii napredujú nové technológie výroby ekologických mazív.
V strojárskom priemysle dochá dza najčastejšie ku kontaktu pracovníkov so spracovávaným výrobkom a samozrejme sa zvyšuje riziko chorôb z povolania, pretože pri výrobe a opracovaní sa používajú zväčša minerálne emulzie, ktoré sú karcinogénne a spôsobujú rôzne ochorenia. Na druhej strane stoja ekologické produkty, ktoré majú nielen pozitívny vplyv na zdravie zamestnancov, ale navyše sú dobrou alternatívou vďaka ich kvalite a finančnej nenáročnosti. Okrem toho zaisťujú bezproblémový chod strojov a zariadení, sú neškodné k životnému prostrediu , nekontaminujú povrchové ani spodné vody a sú zdravotne nezávadné. Biologicky odbúrateľné oleje a mazivá sú schopné rovnocenne nahradiť akékoľvek mazacie oleje a tuky na minerálnej báze a vzhľadom na ich výborné vlastnosti a stabilnú viskozitu sú považované, čo sa týka kvality a ekonomického dopadu na použitie, za najlepšiu alternatívu použitia v praxi.
Ekonomická výhodnosť ekologických produktov spočíva v nezanedbateľnej miere aj v tom, že pri používaní biologicky odbúrateľných olejov a mazív sa náklady na prevádzku výrazne znížia. Biooleje nepatria medzi nebezpečné látky označované v zákone o chemických látkach značkou „R", a preto odpadá povinnosť certifikovania a zabezpečovania skladových priestorov proti prípadnému úniku a spôsobeniu ekologickej kalamity. Možno ich skladovať a likvidovať ako bežný domový odpad.
Prevádzkové vlastnosti ekologických produktov, ako vysoká stabilita viskozity a výborné mazacie vlastnosti mazané zariadenia účinne chránia, znižujú ich opotrebovanie a tým pádom zvyšujú ich životnosť. Emulzné mazivá sú transparentné a používajú sa aj na mazanie celého stroja.
Ekologické produkty majú v praxi široké využitie, pretože čistia zariadenia od usadenín a karbónov vo veľmi krátkom čase a na tesnenia nepôsobia deštruktívne ako minerálne oleje. Naopak ošetrujú ich, vytláčajú z nich vodu a tak šetria zariadenie pred prípadnými poruchami. Veľký výnam to má najmä pri hydraulických systémoch. Na rozdiel od minerálnych olejov majú biooleje viac ako dvojnásobnú životnosť. Na prechod z minerálnych olejov na biologické nie sú potrebné žiadne zmeny ani úpravy na zariadeniach.

 

Údaje o probléme v niektorých odvetviach priemyslu

Lesný a drevospracujúci priemysel:
Treba poukázať na niektoré nie príliš lichotivé skutočnosti vedomého porušovania vodného a lesného zákona ľudmi, ktorí by mali mať najbližšie k dodržiavaniu pravidiel o ochrane prírody. Často pravidlá nielenže sami vedomky porušujú, ale aj na opätovné upozornenia reagujú spôsobom: „Nás to nezaujíma, pretože zatiaľ nikto nekontroluje dodržiavanie zákona...!" Tieto slová sú len zlomkom interpretácie, s ktorou sme sa v praxi stretli. Napriek našej snahe osloviť kontrolné orgány, nikdy sme sa nedopracovali k zodpovednému človeku, ktorý by mal záujem problém odstrániť.
Podľa našich zistení sa v drevospracujúcom priemysle, či pri ťažbe a spracúvaní dreva používajú nebezpečné látky, napr. transformátorový olej, ktorý obsahuje fosfor, ktorý sa nikdy v pôde nerozloží a preto patrí k jednej z najnebezpečnejších látok. Takýchto príkladov je nespočetné a až alarmujúce množstvo!
Na seminári o Tatranskej kalamite vo Zvolene sme upozornili na problém nebezpečných látok pri spracovaní tatranského dreva a odovzdali sme dar 2 000 l biologicky odbúrateľného oleja na stratové mazanie motorových píl TANAP - u. Minister, ktorý sa osobne akcie zúčastnil nám poslal ďakovný dopis a ďalej ide všetko po starom a v tejto oblasti sa nič nezmenilo! Na upresnenie a ilustráciu: pri prácach v národných parkoch s ochranou stupňa 2 a 3 minie denne pilčík 3 až 5 litrov stratového oleja a pri odstraňovaní kalamitného dreva a pri plánovanej ťažbe je to dokonca 5 až 7 litrov denne. Pri práci používajú robotníci rôzne druhy opotrebovaných a znečistených olejov a takto si pomaly, ale iste likvidujeme nielen vegetáciu, ale aj spodné a povrchové vody a v konečnom dôsledku sami vytvárame obrovskú kalamitu!
Podobných problémov je v tomto rezorte viac. Načrtnem aspoň jeden. Sú ním lyžiarske strediská. V každom stredisku sa nachádza správa a údržba vlekových zariadení. Povinnosťou tejto správy nie je len zabezpečovať bezpečnosť klientely, ale rovnako majú dodržiavať poriadok a ochranu prírody. Stačí ak sa zameriame iba na vlekové súpravy. Ťažné a nosné zariadenia sa mažú minerálnymi olejmi a mazivami napriek tomu, že už dávno sú vyvinuté a odskúšané biologicky odbútareľné ekologické alternatívy, dokonca s lepšími viskóznymi vlastnosťami. Takisto v hydraulických zariade-niach sa používajú minerálne oleje, ktoré svojím zložením pri poruche vážne ohrozujú prírodu a zdravie ľudí. Na toto použitie je tiež vyvinutý špeciálny hydraulický olej, ktorý má oproti minerálnym olejom lepšie vlastnosti a dokonca obchodnú záruku použitia 10 000 motohodín. Na tieto fakty chceme nielen upozorňovať, ale aj ponúkať možnosti riešenia problémov. Napriek tomu, že sa problém mal už dávno riešiť, chýba osveta a veľa prevádzkovateľov o možnosti použitia týchto druhov olejov a mazív nevie!
Ak sa táto problematika bude aj kvôli nevedomosti ignorovať, množstvo nebezpečných látok sa môže dostať do povrchových a podzemných vôd a dôjde k poškodeniu fauny, zdrojov pitnej vody, rozšíreniu rôznych baktérií a pod.

 

Potravinársky priemysel:
V potravinárstve sa dnes na mazanie potravinárskych strojov a ich súčastí, ktoré prichádzajú do styku s potravinami používa mediciálny olej! Používanie tohto druhu oleja je viac ako problematické, pretože mediciálny olej je ropného pôvodu. Podľa zákona o chemických látkach a ich prostriedkoch sú ropa a všetky jej produkty látkou nebezpečnou a podľa dodatku k zákonu sú kvalifikované ako karcinogénne. Tieto látky sú označené ako R45 a R49. Je evidentné, že takáto látka nesmie nielen prísť do styku s potravinou či surovinou na jej výrobu, ale sa nesmie na výrobnú technológiu použiť, na výrobku prichytávať, výrobok ňou mazať a separovať. Túto skutočnosť zvýrazňuje príslušný zákon o ochrane verejného zdravia a ochrane obyvateľstva, ktorý stanovuje, že všetko čo prichádza do styku s potravinami nesmie za obvyklých alebo bežne predvídateľných podmienok spôsobiť poškodenie zdravia fyzických osôb, alebo pôsobiť nepriaznivo na potraviny alebo pokrmy. Ten istý zákon prikazuje, že výrobca je povinný doložiť, že technológia a výrobky, ktoré vyrába alebo uvádza na trh musia byť podľa tohto zákona alebo zvláštneho právneho predpisu schválené orgánom ochrany verejného zdravia. Zákon o potravinách a tabakových výrobkoch ďalej stanovuje, že látky určené na výrobu potravín musia byť schválené Ministerstvom zdravotníctva SR. Mediciálny olej toto schválenie nemá a ako ropný produkt ho nikdy nedostane!
Pre potreby potravinárskeho priemyslu existujú mazivá, ktoré spĺňajú najprísnejšie kritériá z hľadiska zákona č. 110/1997 Zz. o potravinách. Našou snahou je oboznámiť širokú verejnosť a kompetentných výrobcov o tejto problematike a nahradiť nebezpečný mediciálny olej ekologickou a hlavne zdraviu bezpečnou alternatívou.

 


Beleš Branislav, Ing. Zelenka Ladislav

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
4 + 1 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd