Tribotechnické listy

 

 

Základní pravidla tribotechniky a jejich uplatňování v praxi

Z definice tribotechniky vyplývá, že se jedná o vědní obor zabývající se aplikací tribologických zásad do konstrukce strojů a zařízení. S tribotechnikou úzce souvisí problematika tribodiagnostiky, která se zaměřuje na využití informací získaných z maziv k objektivnímu určení technického stavu sledovaného objektu.

 

Hlavními důvody pro zavedení a následné využívání nástrojů tribodiagnostiky do provozu jsou ekonomické, technické a bezpečnostní. Důvody technické a ekonomické mají k sobě velmi blízko. Známe-li aktuální technický stav používané olejové náplně, můžeme rozhodnout o jejím dalším setrvání (eventuelně výměně) v provozu a tím pádem i úspoře finančních prostředků. A to buď prodloužením doby používání olejové náplně, nebo za případné náklady na opravu a prostoje v důsledku havárie stroje z příčiny nevyhovujícího technického stavu olejové náplně.

 

rafinerska

Obrázek 1 Příklady umístění a označení odběrových míst


Tribodiagnostika a praxe
Z tribodiagnostických analýz olejových náplní získáme dvě základní informace, a to o aktuálním technickém stavu strojního zařízení a o aktuálním stavu olejové náplně. Informace nám ve spolupráci s ostatními diag-nostickými metodami dále slouží jako podklad k dalšímu rozhodování o stanovení zbytkové životnosti strojního zařízení a nutnosti opravy a jejím rozsahu.
Při rozhodování se vychází z doporučení mezních hodnot výrobců, z vlastních zkušeností a ze zkušeností jiných expertů v oboru. Jako největší úskalí při aplikaci tribodiagnostky se jeví samotný odběr olejových vzorků pro analýzu. S tribodiagnostikou by se nemělo začínat před tím, než budou vytvořena vhodná odběrová místa. I proškolení pracovníci budou provádět odběry na různých místech, s odlišným postupem a s různou kvalitou. Nesprávnost odběru se projeví hlavně při stanovování nečistot a vody v oleji. Z výsledků předchozích maření mezi dvěma po sobě jdoucími odběry byly rozdíly i tří tříd kódu čistoty při zkoušce dle ISO 4406/87. Jediné řešení je vytvořit přesně definovaná odběrová místa (obrázek 1). Obrázek 2 popisuje průběh kódu čistoty před a po instalaci odběrových míst.
Odběrová místa však mnohdy nelze vytvořit u všech strojů v souladu s doporučeními a standardy. Je těžké dodržet i doporučený postup odběru a to kvůli konstrukci strojů a olejovému systému.


Následující doporučení pro odběr olejového vzorku často nelze zcela dodržet:
- olej musí být zahřátý na provozní teplotu,
- olej musí být dostatečně promíchán,
- vzorek odebírat z výtokového potrubí, nebo odběr provádět před filtrem,
- vzorek odebírat z míst s laminárním prouděním.


Další potíže, se kterými se lze setkat v praxi jsou činnosti související s doplňováním olejů. Jako hlavní nedostatky byly identifikovány vlivy:
- lidského charakteru,
- technického charakteru.


V minulosti byl zaznamenám případ, při kterém v důsledku špatného postupu doplňování mazacího oleje došlo k jeho kontaminaci mechanickými nečistotami. Pro příklad lze uvést případ, kdy z původní hodnoty třídy čistoty 16/13 (ISO 4406/87) došlo po doplnění 150 l (celkový objem 700l) k nárůstu na hodnotu 18/15. Nový olej byl rovněž testován a jeho naměřený kód čistoty vykázal hodnotu 16/13.

rafinerska2

Obrázek 2 Průběh kódu čistoty před a po instalaci přesně definovaných odběrových míst


Problémy technického charakteru jsou převážně dané konstrukcí - uspořádáním plnících hrdel a složitosti jejich přístupnosti. Typickým příkladem může být umístění plnícího hrdla ve výšce třech metrů nad úrovní terénu (obrázek 3). Při doplňování oleje je obsluze značně ztížen přístup k plnícímu hrdlu. Takto uspořádaný provoz představuje potenciální bezpečnostní riziko pro pracovníka, který zodpovídá za údržbu zařízení.

 

rafinerska3

Obrázek 3 Plnící hrdlo ve výšce 3 metrů nad úrovní terénu

 

Tyto nedostatky lze odstranit pouze další dodatečnou investicí a instalací vhodného systému na doplňování mazacího oleje. Jako prevence by měla být důslednější kontrola projektů, návrhů a zamyšlení konstruktérů již ve fázi návrhu strojního zařízení. Problémy lidského charakteru jsou způsobeny nedodržováním správných pracovních postupů:
- používat výhradně předepsané pomůcky, které jsou čisté a ve způsobilém technickém stavu. Na obr. 4 je rozdíl mezi dobrou a špatnou praxí v používání pomůcek pro doplňování oleje,
- při práci dodržovat předepsané pracovní postupy.

 

rafinerska4

Obrázek 4 Vlevo: správná praxe - pojízdná ruční přetlaková nádoba na doplňování . Vpravo: nesprávná praxe - chybějící víko a nesprávné uložení.


Závěr
Pozitivní vliv nástrojů tribodiagnostiky na provoz strojních zařízení je evidentní. Vhodně nastavená pravidla a postupy při vykonávání údržbářských výkonů mají v konečném důsledku příznivý dopad na technické a ekonomické parametry provozu strojních zařízení. Nevhodná konstrukce strojních zařízení ovlivňuje negativně průběh údržbářských zásahů a zároveň zvyšuje bezpečnostní riziko. Neméně důležitým aspektem ovlivňujícím tribodiagnostiku je samotný lidský faktor.
Pro eliminaci negativních vlivů působících na tribodiagnostiku, je nezbytné začít již u konstruktérů, ve fázi návrhu strojního zařízení. Při samotném provozu je nutné zaškolit pracovníky údržby a nastavit takové údržbářské intervaly, které zajistí co nejméně prostojů.

 


Text: M. Holek, Z. Aleš

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
9 + 6 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd