Tribotechnické listy

 

 

Sledování otěrových kovů v mazacích olejích

Sledování znečištění průmyslových olejů se stalo již dávno nedílnou součástí tribodiagnostiky, protože je jež všeobecně známo, že velké množství poruch strojů má na svědomí právě znečištěný mazacího oleje.

Analýzy olejů však dnes již neslouží jen k hodnocení stavu olejové náplně včetně stanoviska k dalšímu provozování, například provoz, filtrace, dodatečná aditivace, ale také k hodnocení stavu opotřebení sledovaných částí strojního uzlu. Dle analýzy přítomnosti otěrových prvků v mazacím oleji, lze včas podchytit blížící se poruchu, která ve většině případů končí poměrně rozsáhlým poškozením mnoha částí zařízení. Například včas neodhalené poškození ložiska převodovky má za následek poškození ozubení, prasklou hřídel apod.
Při sledování technického stavu stroje je vhodným diagnostickým signálem zjištění, jaké množství a které částice opotřebení jsou v oleji obsaženy. To lze vysledovat různými metodami. Samotná intenzita opotřebení má vliv na množství těchto otěrových částic, a výběrem správné metody sledování otěrových částic lze blížící se poruchy včas odhalit a zabránit tak výraznějším škodám.
V laboratoři KOMA Industry používáme metodu ICP-OES neboli emisní spektrometrii s indukčně vázaným plazmatem. Je to stopová analytická metoda sloužící ke stanovení obsahu stopových i významných koncentrací jednotlivých prvků v analyzovaném vzorku oleje. Takto lze analyzovat většinu prvků periodické soustavy a výsledkem je množství prvku v mg/kg.
Při určení, které prvky sledovat, je důležité zvážit jednat ekonomické hledisko analýzy, tzn. zaměřit se opravdu jen na ty prvky, které jsou dominantně v třecích uzlech obsaženy. Toto nám může poskytnout buď technická dokumentace výrobce nebo můžeme prvky určit podle obecného doporučení.

Výsledky naměřeným hodnot lze vyhodnocovat dvěmi způsoby
1. porovnat celkové hodnoty obsahu jednotlivých prvků s limitními hodnotami, které určí technická dokumentace nebo
2. změnou množství prvků v mazacím oleji

 


Druhá metoda je časově náročnější, ale poskytuje snáze dosažitelná data, protože ve většině případů, výrobce ve svých doporučeních limitní hodnoty otěrových prvků neudává.

 

Graf: ukázka skokového nárůstu jednotlivých kovů v mazacím oleji.


V postupu vyhodnocení lze stanovit maximální hodnotu podílu na základě hodnoty předposledního měření a srovnat vypočtené hodnoty s hodnotou stanovenou. Pokud je výsledná hodnota podílu větší než stanovená hodnota, je rozdíl významný a lze konstatovat, že je již množství prvků v oleji nebezpečné, respektive, že dochází k významnému opotřebení sledovaných částí stroje.

 


Laboratoř KOMA Industry

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
9 + 1 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd