Tribotechnické listy

 

 

SKF Enlight QuickCollect

Nový prenosný prístroj QuickCollect a apli-kácia pre smartfóny od SKF zjednodušujú zber a interpretáciu údajov o stave strojov. Tento jednoduchý a robustný snímač monitoruje vibrácie a teplotu a bezdrôtovo prenáša tieto dáta do mobilného zariadenia s nainštalovanou  základnou aplikáciou QuickCollect, ktorá umožňuje diagnostiku stroja, ukladanie a analýzu dát.


Pri použití SKF Enlight QuickCollect je možné, aby ktokoľvek monitoroval stav strojov bez nutnosti zložitého zaškoľovania alebo diagnostických znalostí. Kombinácia ľahko použi-teľného snímača a mobilnej aplikácie vám umožňuje, aby ste rýchlo a ľahko zistili stav vašich strojov a zdieľali inšpekčné dáta, procesné dáta a dáta o stave stroja v celej spoločnosti. Môžete sa tiež pripojiť priamo na SKF diagnostické centrá kvôli získaniu expertnej  analýzy  a  odborných  doporučení.


Druhá aplikácia s názvom SKF DataCollect ponúka užívateľom aplikácie QuickCollect možnosť získať rozšírené diagnostické funkcie, správy a sledovanie činnosti údržby a kontrolných údajov. Ich užívatelia sa môžu zaregistrovať a pripojiť ku cloudu SKF a získať prístup k odborným službám SKF na diaľku.

Snímač QuickCollect je určený pre pra-covníkov servisu, prevádzky a údržby, ktorí ho môžu použiť na zber údajov o strojoch  v rámci pravidelných obchôdzok. Tak, ako rovnako pomenovaná aplikácia, nevyžadu-je žiadne zvláštne zručnosti, pritom však umožňuje rýchle a účinné sledovanie veľkého počtu výrobných prostriedkov  a analýzu stavu jednotlivých strojov v  reálnom  čase.


Aplikácia DataCollect okrem monitorova-nia vibrácií a teploty, ponúka funkcie                     automatizovanej diagnostiky vibrácií na základe noriem ISO, podporu pri dodržia-vaní predpísanej údržby a kontról, vytvá-ranie správ, pridávanie dátových a časo-  vých razítok a kompatibilitu so softvérom SKF´s @ptitude Inspector.

Text: Slava Ďurčeková

SKF Slovensko spol. s r.o.

 

www.skf.sk

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
9 + 6 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd