Tribotechnické listy

 

 

TriboTechnika 3/2009

 1 2 3 > 

TriboTechnika 3/2009

Ročník 2009

Efektivní a trvanlivé hydraulické oleje

TriboTechnika 3/2009

Skupina hydraulických kapalin zastupuje v průmyslu maziv významný potenciál. Podílí se cca 11 % na celkovém prodeji maziv a cca 30 % na prodeji průmyslových maziv. Úkolem hydraulických kapalin je přenos energie s co nejnižšími ztrátami způsobenými třením a opotřebením. Efektivní využití energie, snížení tření a zvýšení mechanické účinnosti vyžaduje konstrukční změny hydraulických systémů. S tím souvisejí změny požadavků na vlastnosti a výkonnost hydraulických kapalin.

Viac informácií

Považujete peniaze vynaložené na bezproblémovú prevádzku za vyhodené?

TriboTechnika 3/2009

Touto provokatívnou otázkou by sa dali charakterizovať myšlienky, názory a skúsenosti Ing. Vladimíra Nováčka, Oil Testing Supervisora v spoločnosti ALS Czech Republic s využívaním bežnej analýzy oleja na účely monitorovania stavu strojov.

Spoločnosť ALS (Australian Laboratory Services) je medzinárodné zoskupenie laboratórii. V rámci Európy je zastúpené v jednástich krajinách, kde má deväť laboratórií. Kľúčové analytické centrum s viac ako 350 zamestnancami sa nachádza v Českej republike.

Viac informácií

Fyzikálno-chemické metódy používané v petrochémii, analýze olejov a mazív

TriboTechnika 3/2009

V článku by som chcel poskytnúť širší pohľad na metódy, ktoré sa používajú pre analýzu mazív a palív. Na začiatku treba povedať, že pri výrobe týchto látok v petrochemických závodoch je testovanie a chemická analýza na vysokej úrovni a požadované parametre vyrábaných produktov sú pred uvedením na trh dokonale overené. Iná situácia je v oblasti testovania týchto látok počas ich použitia.

Viac informácií

Mazací olej a jeho vplyv na prevádzku strojov

TriboTechnika 3/2009

Súčasné mazacie oleje sú formulované na základe nových vedeckých poznatkov z oblasti rafinačných postupov a formulácií prísad a napriek tomu sa stretávame s tým, že sa vytvárajú nežiaduce nečistoty, kaly a laky. Ide o určitý fenomén, ktorý sa pokúsime definovať a hľadať dôvod, príčinu tohto stavu.

Viac informácií

Ing. Zdeněk Nacházel: „Mazání není jen o mazivu, ale především o „vhodném“ mazivu“

TriboTechnika 3/2009

Správne mazanie je dôležité nielen z hľadiska opotrebovania styčných plôch, ale rovnaký význam má aj z pohľadu znižovania energetickej náročnosti. Viac o tomto významnom fenoméne sa dozvieme z rozhovoru s Ing. Zděnkom Nacházelom, známym odborníkom z oblasti mazania, propagátorom a polularizátorom vedného odboru tribológia. Odbornej verejnosti je jeho meno rovnako dobre známe a z jeho publikačnej a prednáškovej činnosti. S jeho poznatkami, vedomosťami, odbornými radami a myšlienkami sa mohli oboznámiť účastníci takmer na každej relevantnej konferencii či seminári z odboru tribológie, ktorá sa uskutočnila v Českej i Slovenskej repulike.

Viac informácií

Dobrovolné a povinné hodnotenie mazív

TriboTechnika 3/2009

Možno sa ešte pamätáte na „ťažké časy," keď bola povinnosť certifikovať všetky mazivá a pohonné látky ešte pred uvedením na trh. Bola to povinnosť podľa zákona č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve, ktorý bol nahradený zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento zákon platí v novelizovanej úprave i dnes, ale mazivá a pohonné látky už nie sú podľa vyhlášok Ministerstva hospodárstva SR medzi určenými výrobkami na certifikáciu.

Viac informácií

Vliv čistoty oleje na spotřebu elektrické energie hydrostatického mechanizmu vstřikovacích lisů

TriboTechnika 3/2009

Čistota oleje se stává jednoznačně nejdůležitějším faktorem pro bezproblémový chod hydrostatického mechanizmu vstřikovacích lisů. Dosažení nejvyšší možné hranice čistoty oleje a potažmo systému je důležité nejen pro životnost mechanizmu, ale v provozních podmínkách i pro spotřebu elektrické energie.

Viac informácií

S vodou miešateľné kovoobrábacie kvapaliny

TriboTechnika 3/2009

O význame, nasadzovaní, výmene a starostlivosti o vodou miešateľné kovoobrábacie kvapaliny sa už v minulosti veľa popísalo. Napriek tomu, prax býva, žiaľ, často odlišná ako správne teórie v tejto oblasti.

Viac informácií

Najčastejšie problémy vodouriediteľných chladiacich kvapalín, ich príčiny a osvedčené riešenia

TriboTechnika 3/2009

Vodouriediteľné chladiace kvapaliny plnia v procese trieskového obrábania súbežne niekoľko významných funkcií. Naproti tomu počas ich životnosti dochádza k interakcii početných zaťažení/ nepriaznivých vplyvov, ktorých účinky ovplyvnia niektorú z ich dôležitých funkcií.

Viac informácií

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd