Tribotechnické listy

 

 

Správné mazání ložisek: Množství maziva je klíčem k životnosti ložisek

Obecně platí, že ložiska jsou velmi spolehlivé komponenty a často mohou přečkat celkovou životnost stroje. Nicméně, ne všechna ložiska dosáhnou jejich výpočtové životnosti. Předčasné selhání ložisek je častým problémem a může vést k nákladné opravě a nákladným prostojům strojních zařízení. Společnost SKF provedla rozsáhlý průzkum selhání ložisek, jehož výsledkem je, že většina předčasných poruch je způsobena: únavou, špatnou montáží, nevhodným mazáním nebo kontaminací. A právě nevhodné mazání a kontaminace jsou předmětem tohoto článku.

 

Přibližně 36 % předčasných poruch ložisek je způsobeno buď přílišným, nebo nedostatečným domazáváním, případně použitím špatného typu maziva. Vzhledem k tomu, že ložiska jsou obvykle nejméně přístupné součásti strojů, zanedbané domazávání často výrazně zvyšuje problém s následným odstraněním poruchy. K dalším 14 % selhání dochází z důvodu kontaminace a to buď v důsledku nedostatečného těsnění, nebo špatného postupu při manipulaci s mazivem. Ložisko, jako přesný komponent, nebude efektivně fungovat, pokud jak ložisko, tak mazivo nejsou chráněny před kontaminací.

Dobrý domazávací program může být definován použitím definice 5S:
Správné mazivo, ve Správném množství, použité na Správném místě ve Správný čas pomocí Správné metody.

Správné mazivo
Funkcí maziva je vytvořit ochranný olejový film, který odděluje ložiskové prvky a zabraňuje kontaktu kov na kov. Mazivo rovněž chrání ložiska a související díly před korozí. Většina ložisek je mazána plastickým mazivem, které má celou řadu výhod ve srovnání s olejem. To umožňuje použít jednodušší a nákladově efektivní uložení a utěsnění, které chrání ložisko proti kontaminaci např. mechanickými nečistotami, prachem nebo vodou. Olej může být zvolen v případě, že rychlost nebo provozní podmínky brání použití plastického maziva nebo pokud musí být z ložiska odvedeno teplo. Volba maziva pro konkrétní ložiska je klíčová, pokud má ložisko splnit očekávání definované výpočtem životnosti. Při výběru maziva je třeba vzít v úvahu provozní podmínky ložiska. Důležité vlastnosti maziva jsou viskozita, schopnosti tvořit mazivový film a konzistence (v případě plastického maziva). S cílem usnadnit výběr nejvhodnějšího maziva vyvinula SKF pro své zákazníky nástroj SKF LubeSelect. Software umožňující výběr plastických maziv SKF, založený na znalosti podrobných pracovních podmínek.

Správné množství maziva a frekvence
Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují výpočet správného množství maziva. Záleží na provozních podmínkách aplikace, jakož i konstrukci ložiska. Nejdůležitější faktory ovlivňující výpočet správného množství maziva jsou otáčky ložiska, provozní teplota a zatížení ložiska. SKF software SKF DialSet byl navržen tak, aby pomohl zákazníkům při nastavování automatických maznic SKF System24. Je také jednoduchým nástrojem pro stanovení domazávacích intervalů a množství, odpovídajícím typu ložiska, aplikačním podmínkám a vlastnostem vybraných plastických maziv. Výsledky získané ze softwaru SKF DialSet mohou být také použity pro ruční pochůzkové domazávání.

Nadměrné domazávání
Bohužel, nadměrné domazávání je častá chyba vytvářející několik potenciálních problémů. Především je to plýtvání mazivem, které také ovlivňuje bezpečnost a životní prostředí, v případě úniku maziva do okolí. Nadměrné množství maziva v ložiskovém tělese způsobí rychlý nárůst provozní teploty. Když domazáváme ložiska, je důležité nechat v tělese dostatečný prostor tak, aby mazivo mohlo být do tohoto prostoru vytlačeno valivými elementy během uvedení do provozu. Když ložisko pracuje ve vysokých otáčkách a je třeba časté domazávání, nadbytečné mazivo se může akumulovat v tělese a způsobovat teplotní špičky, což bude mít vliv jak na mazivo, tak i na životnost ložiska. Při teplotách vyšších než mezní limit HTPL, bude tuk degradovat nekontrolovaným způsobem a jeho životnost již není možné určit. V takových aplikacích je vhodné použít např. přepouštěcí ventil, aby se zabránilo přemazání a bylo umožněno mazivu unikat z tělesa, když je stroj provozu. Dalším rizikem při nadměrném mazání je poškození těsnění, což ovlivňuje jeho schopnost udržet mazivo v tělese a zabránit vniknutí nečistot. Při nadměrném mazání dojde k navýšení tlaku a snadno může dojít k poškození těsnění. I to je důvod proč mít k dispozici dostatečný prostor v tělese pro mazivo, nebo by měl existovat způsob, jak umožnit mazivu unikat, například přes odvzdušňovací ventil. Ložisko s poškozeným těsněním může havarovat a rychle přispívá ke zvýšení provozních nákladů.

Nedostatečné domazávání
Plastické mazivo se mimo jiné používá k odplavení nečistot z ložiska. Dále také k zamezení vzniku kontaktu kov na kov, ke snížení tření a snížení opotřebení souvisejících dílů. Příliš málo maziva umožňuje vnikání nečistot, prachu a vlhkosti skrze těsnění, což může vést k předčasnému selhání ložiska. K dalším příkladům nedostatečného mazání může dojít, pokud aplikace není mazána v souladu s příslušným plánem nebo ve správném množství. Domazáváním nahrazujeme staré, časem oxidované mazivo, které již ztratilo olejovou složku, novým, čerstvým, kvalitním mazivem.

Jednoduché nástroje umožňující dodávku správného množství maziva

Průtokoměry
Průtokoměry jsou důležitými nástroji, které eliminují nadměrné nebo nedostatečně mazání. Jsou spolehlivější alternativou než počítání stisků ručního mazacího lisu. Jedním z takových nástrojů je SKF LAGM 1000E , který lze použít jak s ručním mazacím lisem, tak i v kombinaci s pneumatickým čerpadlem. Při používání elektrických a pneumatických čerpadel, je dokonce nezbytné použít průtokoměr, protože je nemožné jinak počítat jednotlivé pulsy čerpadel. Nová technologie, jako je např. SKF TLGB 20 akumulátorový mazací lis, má již integrovaný průtokoměr, který umožňuje přesně vidět na displeji, kolik gramů maziva bylo do tělesa přečerpáno.


Jednobodové automatické maznice
Použití automatických maznic je další způsob, jak pomoci zajistit dodávku správného množství maziva do ložiska. SKF nabízí jednoduché maznice, jako jsou SKF SYSTEM 24 řady LAGD, TLSD nebo TLMR, které jsou trvale připojeny k mazacímu místu s nastaveným dávkováním maziva po dobu jednoho až 12 měsíců. Mohou také přispět ke zvýšení  bezpečnosti pracovníků a umožňují údržbě soustředit se na další úkony.


Na závěr
Řádné mazání ložisek je nezbytné pro spolehlivost stroje a existuje mnoho faktorů, které je třeba zvážit, aby bylo dosaženo optimálního výsledku. Aplikace správného množství maziva je životně důležitá pro dosažení maximální životnosti ložiska, jelikož minimalizuje neplánované prostoje a nákladné opravy, způsobené předčasným selháním ložiska. Proto vám SKF CZ, a.s. všechny výše uvedené nástroje a softwarová řešení nabízí k používání.

 

 

Miloslav Kolář
Produktový manažer pro mazací systémy

 

 

Späť

Komentáre k článku | Pridať komentár

J. Fierla (13.02.2017)

mazání

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
4 + 5 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd