Tribotechnické listy

 

 

Úvodnik Prof. Ing. Jana Suchánka, CSc., prezidenta České tribologické společnosti

Vážení čtenáři,

V současné době sílí tlak na snížení emisí oxidu uhličitého při stále rostoucích požadavcích na energické zdroje. Mimochodem za posledních 40 let se zvýšila celosvětová spotřeba energií na dvojnásobek.  Omezování emisí oxidu uhličitého souvisí se snahou zabránit růstu globálních teplot o 2 °C v porovnání s teplotami předindustriálního období.  Je sice řada skeptiků, kteří upozorňují, že Země je dynamický systém, kde docházelo a stále dochází ke změnám klimatu. Proto nelze současné změny klimatu jednoznačně přisoudit pouze průmyslovým aktivitám posledních dvou století.

Celosvětově bylo použito na výrobu elektrické energie a vytápění v roce 2014 167 EJ energie (1 EJ = 1018 J), kromě toho energetické ztráty při přenosu představovaly dalších 12 EJ. Energetickými zdroji jsou ropa (31%), uhlí (29%), plyn (21%) a zbytek představují obnovitelné zdroje  (větrné a solární elektrárny), jaderné a vodní elektrárny. Je logické, že největšími zdroji oxidu uhličitého jsou elektrárny spalující fosilní paliva a energeticky náročná průmyslová výroba (hutnictví, těžba a zpracování surovin apod.)

Stále platí, že značná část vyrobené energie se spotřebovává při procesech tření a opotřebení. Odhaduje se na podkladě dílčích studií, že asi 20% celosvětové spotřeby energie se využívá na eliminaci třecích ztrát a 3% na opravu opotřebených a výrobu nových  součástí. Je proto nezbytné zvýšit efektivnost využití vyrobené energie snížením třecích ztrát a prodloužením životnosti výrobních i provozních systémů.

Studiem a řízením procesů tření, opotřebení a mazání vzájemně působících povrchů v relativním pohybu se zabývá tribologie. Tento název se poprvé objevil ve studii zpracované týmem odborníků ve Velké Británii pod vedením prof. Josta v roce 1966. Jostova zpráva ukázala velké ekonomické ztráty v průmyslu Velké Britanie způsobené poruchami vyvolaných procesy opotřebení a zároveň ukázala na možnosti využití nových technických řešení při snížení tření a opotřebení. Celkově odhadla tehdy roční úspory ve výši 1,36% HDP. Investice do výzkumu ve výši 1,25 milionu UK liber umožnily získat řadu poznatků o tribologických procesech a po 10ti letech praktického užití nově získaných tribologických poznatků byla odhadována roční úspora 200 milionů UK liber.

Obdobné studie byly následně zpracovány v Japonsku (2,6% HDP v roce 1970), v tehdejším Západním Německu (0,5% v roce 1976), v USA (0,79 – 0,84% v letech 1977 a 1981) a v Číně (2 – 7% v roce 1986).  Za uplynulých 60 let byly postupně získány nové poznatky o mechanizmech tribologických procesů a byly vyvinuty  nové materiály, povrchové technologie, maziva a další technická řešení, zejména pro extrémní podmínky provozu.

 

Současné analýzy vychází případových studiích, které zahrnovaly čtyři hlavní oblasti spotřeby energie – dopravu, průmyslovou výrobu,  výrobu energie a bydlení. Jejich závěry, které byly v roce 2017 presentovány na Světovém tribologickém kongresu v Pekingu, ukazují, že při plném využití tribologických poznatků lze snížit energetické ztráty až o 40% v horizontu 15 let. To by umožnilo snížit celkovou spotřebu energie o 8,7%. Osobně si myslím, že je to velmi optimistická představa, která nepočítá s rostoucími nároky na kvalitu životních podmínek v celosvětovém měřítku

Prof. Ing. Jan Suchánek, CSc.,

prezident České tribologické společnosti


Späť

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd