Tribotechnické listy

 

 

Prodlužování životnosti olejových náplní hydraulických systémů pomocí mikrofiltrace KLEENOIL

Moderní filtrační zařízení jsou koncipována pro velice šetrné a efektivní vyčištění maziv a hydraulických olejů. Údržba agregátu a olejů pomocí těchto zařízení přináší vysoké snížení opotřebení systému a výpadků. Proces stárnutí probíhající v kapalinách se významně prodlužuje, jelikož mikrofiltrací se odstraňují z oleje mechanické nečistoty a voda.

Současně je nutné si uvědomit, že se nejedná pouze o odstranění nečistot z oleje, ale o vyčištění celých systémů, tedy těch míst, kam se nedá prostou výměnou oleje v nádrži dostat.

Znečištění hydraulických olejů je skutečnost, kterou nelze při provozování dnešních výkonných a přesných strojů a zařízení pominout. I přesto, že v systému jsou instalovány sací, tlakové nebo odpadové filtry, nejmenší částice 1 - 5 µm tyto filtry nezachycují a tím dochází k opotřebení. Zároveň si je nutné uvědomit, že lidské oko je schopné vidět částečky od 50 µm, takže i silně znečištěný olej se lidskému oku jeví jako čistý a přitom právě částečky pod 50 µm jsou pro moderní ovládací prvky ty nejnebezpečnější. Současně je známé, že znečištění hydraulických olejů průkazně způsobuje 70 - 80 % poruch v hydraulických systémech. Mikrofiltrační technologie je tou nejlepší možností, jak zpomalit proces stárnutí olejů, prodloužit intervaly výměn a chránit opotřebení komponentů. Prodloužené intervaly výměn olejů znamenají úspory v provozech a méně upotřebeného oleje. Tímto se rozumí aktivní ochrana životního prostředí, která je více než aktuální. Samozřejmě při dnešních cenách nejsou zanedbatelné i ekonomické úspory.
Obtokové přídavné filtry se používají úspěšně už několik desetiletí. S neustálým dalším vývojem se udržuje tempo s neustále rostoucími požadavky na čistotu v moderních, precizních zařízeních.

Nyní si uvedeme tři důležité důvody pro nasazení:
1. Stavební komponenty v moderních a vysoce výkonných strojích mohou své precizní schopnosti a výkony dlouhodobě podávat jen v případě velice čistých provozních podmínek.
2. Mnoho mazacích a tlakových kapalin je formulováno pro dlouhodobé nasazení a pro velmi vysoké zátěže. Tyto vlastnosti jsou velmi negativně ovlivňovány díky pevným a tekutým nečistotám. Oproti tomu v čistém stavu mohou být výkonnostní rezervy využívány podstatně déle.
3. Odborné propočty a praxe dokazují, že při stávající spotřebě minerálních rovněž i syntetických, olejů, se jejich rezervy ve velice krátké době dostanou na spodní hranice možnosti použití. Díky dlouhodobému nasazení mazacích a tlakových kapalin se snižuje spotřeba v dané oblasti a zároveň ubývá náročné odstraňování upotřebených olejů.

Mikrofiltrační technologie nabízejí finančně nenákladné a časově nenáročné možnosti, provozní zařízení a přístroje, udržovat v dobrém stavu. Montáž je velice nenáročná na většině hydraulických zařízení a spalovacích motorech.
Filtrační elementy jsou tzv. hloubkovou filtrací. Filtry samotné se skládají z dlouho - vláknité celulózy a polypropylenu, což zaručuje vysokou účinnost zachycení nečistot a vyfiltrování neemulgované vody. Drobné částečky do < 2 mikronu jsou dokonale vyfiltrovány a zbytky vody zachyceny ve filtračním elementu. Filtrace se provádí velice šetrně, ve vztahu k oleji, za nízkého tlaku v rozmezí 1 až 6 barů. Obsah aditiv v oleji se filtračním zařízením neporušuje. Díky vyfiltrování a ukládání nečistot ve filtru, se zabraňuje katalytickým účinkům na aditiva obsažená v oleji. Díky časté výměně filtračních patron je zaručeno odstraňování škodlivých zbytků v oleji, které nás jinak nutí ke kompletní výměně olejové náplně. Jak dalece je možno prodlužovat intervaly výměn olejů za pomoci mikrofiltrace, přímo závisí na tom, jaká je kvalita používaných olejů a jak je daný stroj či zařízení nasazeno. Naše společnost zajišťuje individuální laboratorní analýzy, které nám určují správné intervaly výměn filtrů a olejů. Dle našich zkušeností jsou výsledky těchto výměn ve spolupráci s přídavnou filtrací tři až desetinásobné oproti běžnému intervalu výměn.

Filtrační jednotky pro speciální nasazení
KLEENOIL BSR Filtrační jednotky byly speciálně vyvinuty pro automaticky fungující čištění olejů v systémech, které se používají jen velmi zřídka jako např. vodní díla - přehrady.
Zřídka používané systémy se potýkají s problémy, díky dlouhým dobám prostojů a krátkému času nasazení dochází k znečišťování olejových náplní. Velice častým problémem je také kontaminace těchto olejů vodou, která se tvoří buď formou kondenzátu, ale může být také rovněž do systému přisáta, např. pístnice.
KLEENOIL BSR Filtrační jednotky se zakládají na prověřené KLEENOIL filtrační technologii. Pevné částečky do jednoho mikronu jsou vyfiltrovány, voda se z oleje absorbuje a váže ve filtračních elementech.
KLEENOIL BSR Filtrační zařízení vlastní připojení ke vzdálenému řízení. Přídavně je toto zařízení vybaveno senzorem pro kontrolu kontaminace vody.
Se standardními vložkami mohou být prováděny filtrace olejů na bázi minerální a syntetické, ne kapaliny mísitelné s vodou, mazací a hydraulické oleje do maximálních ISO VG 460, filtrace motorové nafty, RME a topné oleje. Pro filtraci kapalin mísitelných vodou jsou k tomu určeny polypropylenové filtrační elementy.
Kompaktní stavebnicová velikost a široké sériové vybavení umožňují univerzální nasazení a přesto jednoduchou obsluhu.
Tato zařízení jsou vybaveny rozsáhlým technickým vybavením, které slouží k vlastní kontrole a umožňuje provoz bez dohledu obsluhy.
Filtrační zařízení s výkonem od 250 - 1500 l/h jsou určena k čištění zařízení s obsahem od 50 do 10.000 l. Doba filtrace je závislá na viskozitě a znečištění filtrované kapaliny.

Doporučeno je minimálně 5 nebo více cirkulací kapaliny přes filtrační zařízení
Filtrace hydraulických okruhů během běžného nasazení stroje je nejefektivnějším způsobem filtrace bez dalších nákladů na další pracovní nasazení a zastavení strojů. Mikrofiltrační 24 V přídavné filtrační jednotky se používají pro mikrofiltrace nových strojů (např. zbytky nečistot po výrobě a montáži), stejně tak pro nasazení pro pravidelnou filtraci olejů. Připojení a montáž je velice nenáročná na jakémkoli hydraulickém systému. Kompaktnost a robustnost umožňují nasazení za provozu v jakýchkoli podmínkách.
Doporučení jak dlouho a jak často filtrovat souvisí přímo se způsobem nasazení a konstrukcí stroje. Dokonalou mikrofiltraci doporučujeme u nových zařízení před nasazením do provozu, při poruchách a poté co se objeví cizí zvuk v systému nebo při zvýšení teploty a nárůstu pěnivosti. Nutná je mikrofiltrace zařízením po ukončení opravy nebo po jakékoli závadě vzniklé na hydraulickém systému, protože v systému zůstávají nečistoty, které mohou způsobit další škody nebo zvýšit opotřebení strojů a zařízení.


Na závěr je nutné zmínit skutečnost, že pro prodloužení výměnných lhůt olejů a aplikování technologie mikrofiltrace s maximálním efektem je nutné používat kvalitní, moderní oleje s velkou výkonovou rezervou s dostatečným množstvím aditiv, aby nedocházelo ke stárnutí oleje, například termickým zatížení,. Například v dnešní době vyráběná zařízení již vyžadují hydraulické oleje minimálně podle DIN HLP - HLPD 51524 T.2, DIN HVLP 51524 T.3.

Text: Radim Staša, www.oilteam.cz

Späť

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd