Tribotechnické listy

 

 

PRODUCTIVITY FLUID MANAGEMENT – zdroj úspor, zdroj zisku

ČISTÝ OLEJ = ČISTÝ ZISK, jednoduchá definice, která umožňuje firmám jednoznačně šetřit. Snižování nákladů, zvyšování produktivity a efektivity, zvyšování kvality výroby; to vše jsou reálné možnosti ve spojení s čistým olejem. Málokdo v praxi si však tuto vazbu plně uvědomuje. Často se řeší jednotlivé, dílčí problémy strojů, například s elektronikou (změna cyklování), s ventily (zasekávání, přilepování, spálení magnetů), s chlazením (problémy s vysokou teplotou v letním období - vypínání strojů), s čerpadly (ztráta parametrů) atd.

Proč tyto problémy jsou, kde jsou jejich příčiny, kde je jejich původ? Můžeme se podívat „pod pokličku" a odhalit skryté tajemství vzniku problémů? Umíme a můžeme je technicky popsat, definovat? A následně je minimalizovat až případně odstranit? Nejjednodušší postup je následující: proveďme si jednoduchou statistiku. Od 1. 1. povedeme seznam všech negativních projevů strojů a zařízení (SaZ), například neočekávané výpadky, neshodné výrobky, seřizování, neplánované odstávky, výměny olejů, výměny filtrů, náhradní výroba. Na konci roku, tedy 31.12., seznam podtrhneme a finančně vyjádříme. Bude zřejmé, že 70 - 95 % negativních projevů a tím i kalkulovaných finančních prostředků jsme mohli ušetřit péčí o olej - čistým olejem. Dosavadní metody a přístupy se zabývají stavem oleje- výběr správného typu, jeho dopravu k zákazníkovi, provozní analýzy, odvoz a likvidace oleje, dodávka nového oleje k zákazníkovi). Nedefinují ale příčiny provozních problémů strojů.
Pro další přirovnání použijeme příklad: Máme před sebou dvě shodné nádoby. Máme říci, co obsahují. V jedné je znečištěná a neprůhledná kapalina. Ve druhé nádobě je čistá, průzračná kapalina. První je před čištěním, druhá, ta samá, po čištění.Produktivity Fluid Management (PFM) nabízí hluboký, širokospektrální pohled. Za plného chodu SaZ zahájí proces čištění oleje a zároveň celého olejového systému. Po době náběhu stabilizuje hodnoty tak, že znečištění nemůže SaZ a jeho komponenty negativně ovlivňovat - poškozovat. Olej se zároveň stává velmi čitelnou kapalinou, ze které je možné pomocí laboratorních analýz utvořit ucelený obraz o vnitřním stavu stroje. Docílená čistota olejového systému se prakticky stává konstantou na roky provozu a veškeré i drobné rozdíly ve sledovaných parametrech (např. otěrové prvky, kovy) jsou okamžitě zaznamenatelé. Následně lze určit, kde je „slabé" místo stroje a kam se má upřít pozornost údržby. Hlavní výhoda PFM spočívá v rychlosti a přesnosti. Například poruchy čerpadel lze tímto způsobem odhalit v řádu týdnů až měsíců předem. Provozovatel tak má k dispozici konkrétní informace a značnou časovou rezervu, případnou opravu může naplánovat. Běžné instrumentální metody (např. vibrodiagnstika) konstatují až negativní projev. To už ale bývá pozdě, odstraňování poruchy je drahé a znamená téměř ve všech případech neplánovanou odstávku.


PFM tedy můžeme definovat komplexem služeb v oblasti péče o oleje, možností přenesení interní činnosti na externí, úzce specializovaný subjekt. Jeho flexibilita umožňuje přizpůsobení se specifikům každého zákazníka a orientaci na jeho konkrétní potřeby. PFM se tedy zabývá odhalením a definicí příčin provozních problémů (či budoucích provozních problémů) a jejich odstraněním. A co je také velmi důležité, PFM definuje, vyčísluje ekonomickou stránku věci. V první etapě se seznámí s aspekty a faktory, které negativně ovlivňují chování SaZ a mohou ovlivňovat výrobu jak po stránce kvalitativní, tak i kvantitativní. Pomocí PFM jsou stanoveny současné náklady. Následně je provedena sumarizace a optimalizace zjištěných skutečností a navrženo technické řešení podložené výpočtem návratnosti. Tato analýza je předložena zákazníkovi jako podklad pro jeho další rozhodování.

Cíle PFM jsou následující:


Cíl hlavní:


VÝROBA PFM snižuje, odstraňuje:

Výroba bez prostojů náklady na neplánované odstávky při opravách a haváriích

Neshodná výroba náklady na „zmetky" vzniklé ztrátou přesnosti znečištěných regulačních prvků

Záruční opravy náklady na opravy zákazníkem vrácených výrobků s výrobní vadou

Dodávky bez zpoždění náklady na přesčasy, chceme-li dodržet smluvní termíny ohrožené odstávkou penalizace za nedodržení termínu

Snížit čas na seřízení neproduktivní čas spojený s neshodnou výrobou (zmetky)

Omezit výpadky výroby z důvodů výměn olejů, filtrů a ND

Zkrátit prostojové časy plánované opravy, servisní zásahy, výměna NDCíl technický:

Údržba a opravy PFM snižuje, odstraňuje:

Problémy s čerpadly náklady na výměnu a opravy čerpadel

Problémy s ventily náklady na výměnu, opravy a čištění ventilů

Problémy s válci náklady na výměnu a opravy hydraulických válců

Problémy s ložisky náklady na výměnu a opravy ložisek

Problémy s chladiči náklady způsobené sníženou účinností chladičů zanesených nečistotami z oleje tj. působení vyšších teplot

Problémy s těsností náklady způsobené zkrácenou životností těsniv (abraze)

Snížit spotřebu olejů náklady na nákup, skladování, likvidaci olejů a použitých
sorpčních materiálů, čištění nádrží - odstávky strojů

Zabezpečit bezporuchový stav strojů a zařízení

Snížit potřebu ND, filtrů

Snížit spotřebu elektrické energie

Snížit opotřebení

Cíl finanční:

PFM optimalizuje
Snížit provozní náklady (optimalizace strojů)
Návratnost pro akcionáře (zisk z vloženého kapitálu)
Návratnost investic (efektivita)
Cash Flow v účetnictví (financování z vlastních zdrojů nezávislé na úvěrech)
Snížit mzdové náklady

PFM chrání životní prostředí
Snížit úniky olejů, sankce za úniky, náklady na jejich odstranění
Snížit spotřebu olejů o 80 - 95%
Minimalizovat manipulaci

Tři základní pilíře PFM:
1. Péče o oleje: věnuje jim špičkovou péči bez odstávek SaZ, tedy za plného provozu
2. Analýzy: využívá tribotechnickou diagnostiku s propojením na stav SaZ, technický servis, například kontrola maziv, jejich vhodnost, náhrady. Měření spotřeby el. energie a její snížení vlivem PFM a další případně potřebné instrumenty.
3. Ekonomické výpočty: konkrétně definují jednotlivé položky a u nich výši úspor.

Příklad zavedení PFM2004

2005

Zavedení

PFM

od 1.1.

2006

2006

2007

2008

Stroj č. 1, prostojové minuty

2 188

4 626

2680

905

345

Stroj č. 2, prostojové minuty

3 165

3 830

2 955

1 230

415

Prostojové minuty, celkem

5 353

8 456

5 635

2 135

760


V období 2004 - 2005 je markantní nárůst prostojových minut. Po zavedení PFM 1.1.2006 jsou prostojové minuty silně redukovány. Obdobná redukce je i v počtu prostojů.


Z uvedeného grafu vyplývá, že zavedení PFM je rychle návratné, je tedy rentabilní. Návratnost se běžně pohybuje pod 12 měsíců. Jestliže porovnáme celé období před zavedením PFM (2004 - 2005, 2 roky) s obdobím po zavedení (2006 - 2008, 3 roky), vidíme snížení prostojů o více než 60% při současném nárůstu výroby! A to je zcela typické pro PFM. Znamená to také, že stroje nespotřebovávají finanční prostředky v plánované výši. Ty potom zůstávají ve firmě jako úspora.
PFM odhaluje skrytá tajemství vzniku problémů, technicky je definuje a odstraňuje. PFM generuje zisk.Text:Vladislav Chvalina

Späť

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd