Tribotechnické listy

 

 

Národné fórum údržby 2013

Koniec mája a hotel Patria na Štrbskom Plese sa pre údržbársku obec na Slovensku už 14 rokov spája s konferenciou „Národné fórum údržby", ktorú organizuje Slovenská spoločnosť údržby (SSU). Za toto obdobie si podujatie dokázalo vybudovať pevnú pozíciu a každý rok sústreďuje na jedno miesto ľudí, ktorí majú čo povedať k problematike údržby. Stalo sa vrcholovým stretnutím odborníkov z oblasti údržby predovšetkým zo Slovenska, ale aj z viacerých zahraničných štátov.

Napriek pretrvávajúcej ekonomickej kríze počet účastníkov nenasvedčuje, že by sa kríza dotýkala aj údržby. Možno údržba môže byť jedným z liekov na prekonávanie krízy, nakoľko výraznou mierou prispieva ku kvalite výroby, zvyšovaniu spoľahlivej a bezpečnej prevádzke zariadení, či šetreniu energie. Je prirodzená snaha dozvedieť sa o nových poznatkoch a predovšetkým používaných riešeniach, ktoré vedú k zvyšovaniu efektivity činnosti zariadení podnikov a firiem. Preto vízia konferencie, formulovaná už na začiatku v roku 2000: „Prinášať aktuálne informácie na vysokej odbornej  úrovni a vytvárať vhodné podmienky na výmenu skúseností odborníkov v údržbe zo Slovenska a zahraničia" zostáva stále aktuálna.
Konferencia sa snaží obsiahnuť údržbu z čo najširšieho pohľadu, lebo sa svojou podstatou týka  takmer všetkých oblastí, nielen priemyselnej výroby. Širokospektrálnym zameraním prináša pohľady z rozličných uhlov, čo môže inšpirovať k nekonvenčným riešeniam. Manažérom dáva možnosť nahliadnuť do oblasti technológií a diagnostiky, technikom do oblasti riadenia a informačných systémov, „praktikom" zoznámiť sa s teoretickými prístupmi „akademikov" a naopak.

Účasť na tomto ročníku sa vyrovnala rekordnej z roku 2008, v ktorom sme zaznamenali číslo 223. V tomto roku bolo 222 účastníkov,199 domácich a 23 zahraničných - tradične najviac z Česka - 17 , z Holandska - 2, z Litvy, Maďarska, Poľska a Rakúska po 1.  Prehľad vývoja počtu účastníkov za všetky uskutočnené konferencie od roku 2000 do 2013 dokumentuje graf. Rekordnou bola tentoraz účasť zo Slovenska, takmer 200.
Konferencia aj v tomto roku pokračovala v zaužívanom modeli  jeden a poldňovej konferencie, doplnenej sprievodnými akciami. V programe bolo zaradených a odznelo 44 prednášok, z ktorých významnú časť predstavovali prezentácie riešení  a produktov partnerov konferencie. Zástupca U. S. Steel Košice, s. r. o. Ing. Ján Petko, predstavil zaujímavý pohľad na etiku v údržbe a podnikaní, kde zdôraznil potrebu korektného a transparentného prístupu k zákazníkom a dodávateľom, lebo len taký môže zabezpečiť dlhodobú prosperitu podniku. Druhý generálny partner, firma VERTICAL Insdustrial, a.s. predstavila inú oblasť údržby ako je priemyselná údržba, a to stavebnú údržbu, konkrétne sanáciu technologických objektov. Potvrdilo sa, že údržba skutočne pokrýva široké spektrum odvetví a stavebná údržba je jej neoddeliteľnou súčasťou, hoci býva často odsúvaná. Rozbité cesty po tohotoročnej zime iste  každému dali pocítiť, že zanedbávanie nielen tejto údržby sa nevypláca. V  prezentáciách častejšie zaznelo aj slovo  „asset management" (napr. v prednáške profesora Legáta z ČZU Praha, alebo Ing. Šandora z firmy Inseko), ktoré začína byť v posledných rokoch veľmi frekventované. Chce sa tu poukázať  na miesto údržby ako významnej a neoddeliteľnej súčasti širšie chápaného využívania hmotného majetku.

 


V prvý deň konferencie boli prednášky zamerané hlavne na riadenie údržby, najlepšiu prax, ale aj na podporu údržby s využitím informačných systémov. Druhý deň boli témy z oblasti technickej diagnostiky a prediktívnej údržby ako aj progresívnych technológií údržby.
V úvode konferencie SSU udeľuje aj svoje ceny ako uznanie za prínos k rozvoju údržby. Už po jedenásty krát bola udelená cena SSU „Údržbár roka". Aj v tomto roku ju dostali dvaja ocenení - pán Ladislav Topolčány, vedúci technického úseku SLOVCEM spol. s r.o. Malacky, za prínos v oblasti progresívnych technológií renovácií využitím tekutých kovov a náterových systémov, a Ing. Ivan Ševčík, dlhoročný riaditeľ firmy INSEKO, a.s.,  priekopník a vedúca osobnosť pri zavádzaní informačných systémov údržby na Slovensku a v Čechách. Desiatykrát bola udelená cena SSU za diplomovú prácu. V tomto roku ju dostal Ing. Vladimír Gajdoš, absolvent TU v Košiciach, Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Ústavu logistiky priemyslu a dopravy, za prácu: „Návrh systému údržby Transpetrol - PS-1 Budkovce".
Pri otvorení konferencie bola predstavená aj dlho avizovaná publikácia „Manažérstvo údržby - synergia teórie a praxe", ktorú v spolupráci  s Českou společností pro údržbu vydala SSU. Publikácia je dielom vyše 30 autorov z oboch krajín. Na vyše 600 stranách predstavuje prakticky všetky aspekty údržby od manažérstva údržby, cez otázky rizík, spoľahlivosti, diagnostiky, technológií až po informačné systémy. Je skutočnou „encyklopédiou údržby" a prináša ucelený pohľad na danú problematiku. Paralelne so slovenskou publikáciou s malým predstihom vyšla v Českej republike kniha „Management a inženýrství údržby".  Z českej strany hlavnými aktérmi tvorby knihy boli profesor Václav Legát a Ing. Zdeněk Votava, zo slovenskej strany profesorka Hana Pačaiová, doc. Juraj Grenčík a Ing. Vendelín Iro. Slovenskú publikáciu si možno objednať priamo od SSU. Veríme, že aj táto kniha svojim dielom prispeje k rozvoju údržby na Slovensku.
Neoddeliteľnou časťou konferencie boli aj firemné výstavky, v tomto roku s rekordným počtom 30 vystavovateľov. Na výstavkách si mohli záujemcovia osobne vyskúšať a prekonzultovať možnosti využitia vystavovaných prístrojov a systémov.
Popri hlavnom programe hneď na druhý deň konferencie popoludní sa uskutočnil seminár „SKF - riešenia pre Asset Management", ktorý viedol pán Paul Daugalis z Litvy, pôvodom z Austrálie, kde dlhé roky aj pôsobil. Predstavil koncepciu asset managementu, využitia informačných systémov pre podporu údržby, pričom zdôraznil potrebu využívania údajov zo systémov, nakoľko údaje samotné úžitok neprinesú, ale treba ich vedieť správne využiť. V závere sa venoval metódam RCFA (Root Cause Failure Analysys a RCM - Reliability Centred Maintenancee). Na tretí deň boli ešte ďalšie dva semináre. Prvý na tému „Praktické skúsenosti implementácie Totálne produktívnej údržby, ktorý viedli Ing. Gabriel Dravecký a Ing. Ľubomír Drahoš, druhý na tému „Risk based inspection - základné nástroje a možnosti využitia v praxi", ktorý viedla Prof. Hana Pačaiová  a Ing. Štefan Zöbel.
Konferencia opäť potvrdila svoju pevnú pozíciu popredného podujatia údržbárov na Slovensku. Ak je na začiatku uvedené, že koniec mája a hotel Patria sa automaticky spájajú s konferenciou, tak na budúci rok to nebude celkom pravda. Obľúbené miesto zostáva, ale termín bude posunutý o jeden týždeň neskôr na začiatok júna. Dúfame, že tento posun nič nezmení v doterajšej úspešnej histórii série konferencií Národné fórum údržby.

 

Už teraz pozývame na štrnásty ročník konferencie Národné fórum údržby 2014 v dňoch 3. - 4. júna 2014 na Štrbskom Plese.

 


Juraj Grenčík

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
3 + 8 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd