Tribotechnické listy

 

 

Požiadavky na vlastnosti modernej dielektrickej kvapaliny

Elektroiskrové obrábanie je nekonvenčný proces obrábania kovov. Je nekonvenčný, pretože k odstráneniu kovovej vrstvy nedochádza pri zábere nástroja, ale sériou kontrolovaných iskrových výbojov. Pri vysokej frekvencii týchto výbojov dochádza medzi elektródou a obrobkom k tečeniu kovu. Elektróda a obrobok nikdy nedochádzajú do priameho kontaktu. Mikrodierka medzi elektródou a obrobkom je vyplnená špeciálnou dielektrickou kvapalinou. V procese elektro-erozívneho obrábania dochádza k interakcii troch foriem energie: elektrickej, termickej a mechanickej. Tento nekonvenčný spôsob obrábania kovov je založený na princípe, že vodivý materiál je vytrhávaný sériou elektrických výbojov.

 

 

Požiadavky na EDM kvapaliny
-    Vysoká dielektrická izolácia (kV 40/2,5 mm.);
-    Minimalizovanie výbojovej plochy;
-    Chladenie nielen obrobku, ale aj elektródy;
-    zZabezpečiť účinné vyplachovanie;
-    Ľahká a plynulá filtrovateľnosť;
-    Dosiahnuť vysokú ionizačnú rýchlosť;
-    Mať vodný stupeň viskozity vzhľadom na požiadavky finálneho opracovania;
-    Jej viskozita by sa nemala časom meniť: toto môže byť dosiahnuté len použitím kvapalín s veľmi malým destilačným rozsahom.
-    Mať bod vzplanutia (P.M.) >= 74 °C;
-    Mať obsah aromatických uhlovodíkov max. <= 0,1 %, optimum je <=  0,001 %;
-    Byť bezfarebné a bez zápachu;
-    Mať len extrémne malú tendenciu k vyparovaniu: skrátenie rozsahu začatia a konca destilácie zároveň zníži tendenciu k vyparovaniu;
-    Odolné voči tvorbe peny;
-    Dosiahnuť vysoký pomer erodovaného materiálu k opotrebovaniu elektródy;

 


Tradičné produkty s veľkým destilačným rozsahom sa vyznačujú nasledovnou charakteristikou:
-    VYSOKÝMI STRATAMI Z DôVODU VYPAROVANIA
-    PROGRESÍVNYMI ZMENAMI VO VLASTNOSTIACH SAMOTNEJ KVAPALINY

 Moderné produkty (napr. firmy Steelfluid) sú výsledkom veľmi malého destilačného rozsahu, ktorý má nasledovné charakteristiky:
-    NÍZKE STRATY VYPAROVANÍM
-    STABILITA VLASTNOSTÍ KVAPALINY
-    ZNÍŽENIE ČASU PRE FINIŠOVANIE, ČO MÁ ZA NÁSLEDOK ZNÍŽENIE OPOTREBOVANIA ELEKTRÓDY
-    VYŠŠÍ STUPEŇ FINIŠOVANIA


Charakteristika a výhody moderných EDM kvapalín:
-    Moderné EDM kvapaliny sa môžu pochváliť výhodami obvyklých výrobkov EDM s podobnou alebo nižšou viskozitou.
-    Vysoká a stabilná dielektrická sila, spolu s prirodzenou kapacitou pre koncentráciu energie v dierovej oblasti spoločne s možnosťou práce vysokej záruky:
..........-    vysoko výkonné spracovanie, špeciálne počas fázy hrubého opracovania pri intenzite  elektrického  prúdu  nad  40 A,
..........-    stály výkon pri nadmerne dlhom spracovaní,
..........-    zamedzenie vzniku napäťových oblúkov v dôsledku vzniku vrstvy na elektródach, ktoré inak spôsobuje jamky ak je elektróda v grafite,
..........-    minimálna možnosť deformácie,
..........-    zníženie špecifickej spotreby elektród.
-    Stredne nízka viskozita podporuje vnikanie  kvapaliny do dierovej oblasti aj pri minimálnom počte dier. Ľahšie vyplachovanie, jednoduché odstraňovanie kalu.
-    Výborné filtračné vlastnosti napomáhajú maximálnej filtrácii a využiteľnosti filtrov.
-    Stredne nízka viskozita a vysoká tepelná vodivosť zaručujú EDM kvapaline primerané chladiace účinky.
-    Drastické zníženie spotreby v dôsledku odparovania aj pri vysokých hodnotách intenzity elektrického prúdu - 5 až 6 násobné zníženie hodnôt  v porovnaní s obvyklými kvapalinami s nízkou viskozitou a širokým destilačným rozsahom. Toto je spôsobené veľmi nízkym destilačným rozsahom (iba 5 °) typickým pre moderné EDM kvapaliny

 


-    Pri adekvátnej filtrácii kvapalina zaručuje úplnú priesvitnosť a bezfarebnosť, stálu viditeľnosť v pracovnej oblasti dokonca aj počas dlho trvajúcich operácií.
-    Bezpečnosť pri práci zvyšuje vysoký bod vznietenia / percento viskozity a takmer žiadne vyparovanie.
-    Kvapalina je netoxická vďaka zlepšeniu a hydrogenačnému procesu, ktorému sú podrobené zložky EDM kvapaliny. Takmer neobsahuje uhoľné chemikálie a nedráždi pokožku.
-    Chemicky nereaguje s kovmi čo zaručuje dlhšiu  životnosť strojového zariadenia.
-    Špeciálne pridané zložky zlepšujú stabilitu a odolnosť voči oxidácii. Tieto faktory prispievajú k zaručeniu stálej prevádzky a predĺženej operačnej životnosti.
-    Kvapalina nie je zdraviu škodlivá ani pri externom použití.

 


Text: Ing. Radovan Roman

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
6 + 4 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd