Tribotechnické listy

 

 

Sběr a využití diagnostických dat v IS řízení údržby

Rozvoj techniky a informačních systémů přináší nové možnosti jak do výroby, tak i údržby. Použitím vhodných nástrojů technické diagnostiky lze minimalizovat náklady na samotnou údržbu, online zjišťovat technický stav zařízení, jeho opotřebení a následně vyhodnotit nutnost revizní činnosti.

 

Spolehlivost zařízení
Neustále rostoucí složitost výrobních zařízení, ohrožení Just-In-Time dodávek, optimalizace nákladů, zkracující se cykly obměny výrobků, rozvoj informačních technologií apod. přinesly převratné změny ve všech oblastech výroby včetně údržby. Cílem údržby je (zjednodušeně) udržovat zařízení v technicky odpovídajícím a provozu-schopném stavu při minimálních nákladech.
Zajištění provozní spolehlivosti se prolíná celým průběhem života každého zařízení. Během využívání zařízení se vlivem opotřebení snižuje jejich životnost až do vyčerpání s následným výpadkem.Intenzita poruch a výpadků je závislá na čase resp. délce provozu zařízení. Snadno ji můžeme rozdělit do tří hlavních fází:
·   Záběh zařízení - výpadky v této fázi mohou být způsobeny jak samotnou výrobní vadou zařízení, chybným návrhem, problémy při implementaci, tak i montáží, integrací, uváděním do provozu nebo nedostatkem kvalifikace obsluhy. V této fázi je intenzita poruch neúměrně vysoká!
·   Normální provoz zařízení - doba provozu s nahodilými výpadky. Způsobeny mohou být konstrukčními nedostatky, technickými závadami nebo chybou obsluhy. V této fázi je intenzita poruch nejnižší.
·    Výběh zařízení - výpadky způsobené opotřebením a vyčerpáním životnosti stroje.

Poruchy můžeme zjednodušeně rozdělit do dvou kategorií:
·   Poruchy z vnějších příčin - stárnutí, opotřebení, nesprávné použití
·    Poruchy z vnitřních příčin - konstrukční, výrobní ...


V první fázi provozu je zařízení většinou pod intenzivnějším dohledem. V této fázi je intenzita poruch neúměrně vysoká. Po nástupu druhé fáze „normální provoz", kdy se intenzita poruch značně sníží, je třeba zvolit správný diagnostický model a zvolit vhodnou strategii údržby. V této fázi může přijít pocit uspokojení „je pořízený a zaběhnutý nový stroj, na kterém se přeci nemá co pokazit" a následné zanedbání údržby. Bohužel nahodilá porucha může přijít zcela nečekaně se zcela fatálními následky. Podobným případům může zabránit technická diagnostika.Technická diagnostika
K zajištění cílů údržby je nezbytně nutné znát aktuální technický stav a rychlost opotřebení zařízení. Technická diagnostika je základním nástrojem a prostředkem pro zjištění těchto informací. Ve spojení s inspekční a revizní činností podává komplexní přehled o nutnosti resp. rozsahu oprav a celkově přispívá k zajištění výrobních procesů firmy.


Základní úkoly diagnostiky jsou:
·    analýza aktuálního stavu zařízení,
·    odhalení existence a stanovení příčiny vznikající poruchy,
·    predikce zbývající životnosti
(času do opravy).


Diagnostické systémy lze rozdělit na trvale instalované a přenosné. Samotné snímání signálu může být spojité nebo diskrétní (dle typu signálu a požadavku diagnostiky).

Sběr diagnostických dat
Provoz všech zařízení je provázen měřitelnými parametry jako teplota, otáčky, vibrace, hluk, průtok, tlak, spotřeba energie, doba provozu stroje, dynamické síly apod. Tyto projevy jsou zapříčiněny namáháním zařízení, technickým stavem zařízení, ložisek, hřídelí, nesouosostí, provozními vůlemi, stykem třecích ploch atd. Bohužel výše uvedeným projevům se nelze v provozní praxi vyhnout a je třeba s nimi při provozu zařízení počítat.
Měření sledovaných veličin by mělo zajistit co nejvěrnější zachycení stavu zařízení a následný přenos do nadřazeného diagnostického informačního systému. Výběr diagnostických veličin, způsob jejich snímání je prvotní diagnostickou procedurou, kterou je nutné provést před samotným návrhem diagnostického systému. Metody snímání jednotlivých veličin, návrhy diagnostických systémů a přenos dat do IS přesahují rozsah tohoto příspěvku. Z těchto důvodů se omezíme jen na konstatování, že lze snímat diagnostické veličiny a následně je přenášet do nadřazeného informačního systému.

 Informační a technické systémy
Vlastní řízení údržby se dle složitosti podniku resp. jeho zařízení blíží hranicím lidských možností. Pro zajištění cílů údržby je proto nezbytné spolehnout se na informační systémy (IS). Systémy dle určení je možné rozdělit do dvou základních skupin:
·   CMMS (Computerized maintenance management system) - systém řízení údržby
·    EAM (Enterprise asset management) - systém pro správu majetku

Obě výše uvedené kategorie spolu úzce souvisí. Moderní modulární IS dnes v sobě integrují obě skupiny nebo umožňují dokoupení CMMS, EAM nebo jiných modulů dle potřeb zákazníka. Pouhé zakoupení hotového IS ovšem většinou nepokryje všechny procesy výroby a údržby. Pro správné fungování IS je třeba, aby jej bylo možné přizpůsobit cílům údržby v daném podniku. Při implementaci systému je nezbytně nutné předat implementátorům charakter činností a specifikovat zdroje (zařízení, pracovníky, skladové zásoby, nářadí, čas, náklady ...). Ti následně pomohou určit vhodné řešení a případně upraví systém na míru a potřebám podniku.

 Využití diagnostických dat
Moderní informační systémy umožňují namodelovat kompletní strukturu podniku, definovat funkční vztahy a fyzické umístění zařízení, plánovat, řídit údržbu, evidovat náklady apod. Z výše uvedené problematiky ovšem vyplývá, že neméně důležitou částí je využití diagnostických dat. IS musí být schopný data přijmout, zpracovat a následně provést operace dle potřeb podniku resp. výroby.
Technická diagnostika využívá naměřených veličin, při sledování za určité období je schopna vyhodnotit stav daného stroje a o tomto stavu informovat provozovatele. Při znalosti diagnostického modelu je možné snadno definovat mezní stavy pro jednotlivé veličiny a efektivně tak definovat sadu pravidel, činností a nápravných opatření.


Včasná detekce možné závady je však základním předpokladem pro strategické plánování nápravných opatření. Ve spojení se správnou strategií údržby (reaktivní, preventivní, prediktivní, řízená operátorem tzv. ODR ...) pak lze snadno na základě diagnostických dat určit plán a rozsah údržby na následující období. Kromě samotného naplánování údržby lze také odeslat varování na dispečink resp. příslušným pracovníkům, založit žádost o objednání náhradních dílů, naplánovat odstávku apod. Moderní IS umožňují tyto kroky automatizovat na základě nastavených procesů podniku a zvolené strategii údržby.
Automatizováním těchto kroků se minimalizují reakční časy, rizika ztráty, škody na zařízení, životním prostředí nebo trestní odpovědnosti. Naopak se zvyšuje konkurenceschopnosrt, bezpečnost práce, efektivita výroby a údržby.
Z výše uvedeného je zřejmé, že moderní systémy už nepředstavují jen jednoduchý systém na správu majetku a plánování údržby, ale jsou kompaktním subsystémem řízení výroby.

Systém  TechIS
Jedním z představitelů moderního informačního   systému pro údržbu je systém TechIS od české společnosti ELVAC SOLUTIONS. Společnost patří do skupiny firem ELVAC a zaměřuje se na vývoj SW.
Systém TechIS je modulární software pro plánování, řízení a evidenci údržby podnikových strojů, zařízení, vozového parku, komponent, technologií a systémů (tzv. CMMS / EAM). Systém zpracovává a vyhodnocuje data získaná z monitorovacích systémů nebo ručně vložená.

 


Ať už podnikáte v jakékoliv oblasti, TechIS se dokáže snadno přizpůsobit na míru vašemu oboru a vašim specifickým podmínkám. TechIS je plně modulární a výsledné řešení je vždy vysoce specializované. Může tak být nasazen v celé řadě odvětví:
·    automobilový průmysl,
·    doprava a přeprava,
·    elektrotechnická výroba,
·    potravinářství,
·    stavebnictví,
·    strojírenská výroba,
·    výroba plastů
·    a další.

Komu je systém určen
·    provozní technici a údržbáři - podpora pro pracovníky, kteří se starají o provoz technických prostředků (evidence technologie, evidence závad, plánování údržby, "vzkazník" apod.)
·   řídící pracovníci - podpora pro zástupce managementu jako nástroj pro řízení personálních zdrojů (plánování údržby a oprav technologie, evidence směn apod.)

Co TechIS dokáže
TechIS poskytuje statistiky a přehledy o poruchách strojů, zařízení, komponent, technologií a systémů a nabízí tak data pracovníkům, kteří se věnují kvalitativním procesům řízení.
Víme, že pouze vysoká kvalita a individuální přístup umožňuje dosáhnout plné spokojenosti zákazníka. Klademe proto důraz na kvalitní analýzu vašich vstupních požadavků. TechIS je plně modulární, jednoduše konfigurovatelný a parametrizovatelný. Umožňuje také propojení na diagnostické a ostatní podnikové systémy - personální, systémy pro řízení a monitorování výroby nebo na digitální zobrazovací zařízení InfoPanels (www.infopanels.eu). Na základě analýzy požadavků vám tak dodáme technický systém bez nadbytečných funkcionalit, jen to, co skutečně potřebujete. Výsledkem je efektivní komplexní řešení, které šetří čas a náklady při správě a údržbě vašich strojů, zařízení, komponent, technologií a systémů.

 


Uživatelské rozhraní TechIS je jednoduché a uživatelsky přívětivé. Uživateli nabízí standardizované  rozhraní známé z běžných kancelářských aplikací prostředí Microsoft Windows. Všechny prvky jsou snadno dostupné a intuitivně ovladatelné. Samozřejmostí je možnost zaškolení uživatelů, které lze zvládnout během několika málo hodin.

Služby
Nabízíme komplexní poradenství při zavádění systému TechIS, zejména pak:
·    návrh řešení - odborné návrhy komplexních řešení na základě výchozí analýzy a s ohledem na požadované cíle
·    realizace - dodávka software a hardware (průmyslové počítače, terminály, servery, zobrazovací panely aj.) komplexní řešení podniku, včetně zapojení, instalace a spuštění
·    školení - zaškolení zodpovědných pracovníků pro práci v prostředí TechIS
·    technická podpora - technická podpora 24 hodin denně pro řešení nenadálých událostí.

Závěr
Cílem příspěvku bylo poukázat na často přehlížené možnosti napojení diagnostických dat na moderní informační systémy. Většina firem pracuje s omezeným rozpočtem a snaží se v rámci konkurenceschopnosti hledat nástroje jak optimalizovat výrobní proces i související údržbu. Moderní informační systémy na základě diagnostických dat mohou pomoci predikovat blížící se problémy, zvýšit podíl preventivní péče proti havarijním stavům, zrychlit reakční čas a minimalizovat ztráty. Zvlášť v dnešní době „Just-In-Time" dodávek může vést i krátký výpadek kritického zařízení k velkým finančním ztrátám nebo likvidaci podniku.
V případě zájmu o danou problematiku nebo o prezentaci systému TechIS nás neváhejte kontaktovat přímo na konferenci nebo si domluvte schůzku prostřednictvím kontaktů níže. Rádi vám odpovíme případné dotazy.

 


Text: Libor Vylíčil

ELVAC SOLUTIONS s.r.o.


www.elvac.eu

www.techis.eu

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
9 + 5 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd