Protezink_Galvanicka konferencia Smolenice

 

Analýzy olejů - cesta k efektivitě

Analýza oleje jako nástroj proaktivní údržby

Neplánované opravy a odstávky výrobních strojů a velké zásoby náhradních dílů způsobují pokles produkce a vzrůst nákladů. Proaktivní („vstřícná“) údržba je taková, při které se na vznik poruch nečeká, ale je snaha jim aktivně předcházet. Tento způsob údržby ovlivňuje výrazně spolehlivost provozu. Monitorování stavu oleje po celou dobu provozu, sledování průběhu změn vlastností (tedy tribodiagnostika) a jeho správné ošetřování – to je proaktivní údržba mazacích olejů . Analýza mazacích olejů dnes slouží jako diagnostický prostředek ke sledování různých typů strojů s uzavřeným cirkulačním mazacím systém od turbín po plynové motory. Schémata rozborů, tedy jaké zkoušky se mají provést, se liší právě podle typu stroje a jsou dobře známá.  Při dodržení optimálních intervalů odběru vzorků lze spolehlivě zachytit všechny změny od běžného stavu (běžných hodnot jednotlivých sledovaných parametrů) a s velkým předstihem upozornit uživatele stroje, že se děje něco neobvyklého.  Velmi důležité přitom je, aby diagnostik z laboratoře znal podrobnosti o sledovaném stroji, což velmi často není možné bez komunikace s uživatelem stroje. Při formulaci diagnostického závěru analýzy mazacího oleje je nutné „poskládat“ údaje od výrobce stroje, uživatele stroje, výrobce oleje s naměřenými daty.

Možnost úspor

Stále je možné setkat se s názorem, že analýzou mazacího oleje zjistíme jeho stav a posoudíme, zda je možné ho ponechat ve stroji navzdory dosaženému předepsanému intervalu výměny oleje. A to že je ta hlavní úspora – nemuseli jsme koupit nový olej. Přitom je dávno zřejmé    (a dokázáno), že hlavní úspory dosažitelné proaktivní údržbou  jsou dnes v minimalizaci prostojů strojů – viz také obrázek 1.

Je tedy zřejmé, že hlavním cílem je pokud možno zabránit prostojům, a když už k prostoji dojde, pak ho zkrátit na minimum. Proto i jedna z podmínek úspěšné diagnostiky je rychlost. Stav stroje, příčina poruchy a možnost jejího odstranění musí být známy co nejrychleji je to možné. Tady je úskalí všech „off-line“ prováděných diagnostik, tedy i analýzy olejů prováděné v laboratoři, kam je nutné vzorek odebraný ze sledovaného stroje poslat. Přesto se po celém světě analýzy olejů v komerčních laboratořích v širokém měřítku provádějí. Jak je to možné?

Obr. 1 Skladba úspor dosažitelných proaktivní údržbou zaměřenou na mazací oleje

Výhody tribodiagnostiky

Nejpodstatnější je, že při správně aplikované tribodiagnostice lze s velkým předstihem zjistit vznikající poruchu – sledujeme totiž změnu režimu opotřebení ve stroji, když ke skutečné poruše je ještě daleko. Na obrázku 2 je ilustrován vliv režimu opotřebení na počet a velikosti otěrových částeček kovů, které můžeme vhodnou metodou detekovat v mazacím oleji.  Analýzami oleje tedy můžeme sledovat stav stroje, především jeho dílů, které jsou v kontaktu s mazacím olejem, i stav oleje. Dokonce je možné sledovat stav součástí stroje, které s olejem v kontaktu vůbec nejsou (např. vzduchový filtr motoru).

Laboratoř Tribology ALS Czech Republic nabízí analýzy všech typů mazacích olejů pro účely tribodiagnostiky. Pro každý typ oleje je vytvořen balíček testů, který je sestaven tak, aby při nejnižším možném počtu testů (cena rozboru) bylo možné posoudit stav stroje i oleje – viz Tabulka 1. Důležité je, že ke správnému vyhodnocení především stavu stroje a změn režimu jeho opotřebení je nutné odebírat a analyzovat vzorky oleje pravidelně, aby z výsledků analýz mohly být vytvořeny trendy. Na základě trendů lze totiž změny sledovaných parametrů jednoznačně vyhodnotit a s dostatečným předstihem uživatele stroje upozornit na blížící se možný problém. A pak pokud je to pro správné vyhodnocení situace vhodné, je možné provést detailnější analýzu vzorku s varovnými výsledky.

Typ oleje

Zkoušky

Motorový (benzin)

ICP - Al,Cr,Cu,Fe,Pb,Sn,Si,Mg,Mo,B,Na,K,Ca,Zn,P,Ni,S

FTIR – voda, glykol, nitrace, palivo;

Viskozita při 40°C

Motorový (nafta)

ICP - Al,Cr,Cu,Fe,Pb,Sn,Si,Mg,Mo,B,Na,K,Ca,Zn,P,Ni,S

FTIR – voda, glykol, saze, sulfatace, oxidace, palivo;

Viskozita při 100°C, TBN

Hydraulický

ICP - Al,Cr,Cu,Fe,Pb,Sn,Si,Mg,Mo,B,Na,K,Ca,Zn,P,Ni,S

FTIR – voda, oxidace;

Viskozita při 40°C, ISO kód (ISO čistota), TAN

Turbinový

ICP - Al,Cr,Cu,Fe,Pb,Sn,Si,Mg,Mo,B,Na,K,Ca,Zn,P,Ni,S

FTIR – voda, oxidace;

Viskozita při 40°C, ISO kód (ISO čistota), TAN

Převodový

ICP - Al,Cr,Cu,Fe,Pb,Sn,Si,Mg,Mo,B,Na,K,Ca,Zn,P,Ni,S

FTIR – voda, oxidace;

Viskozita při 40 a 100°C

Pro vzduchové kompresory

ICP - Al,Cr,Cu,Fe,Pb,Sn,Si,Mg,Mo,B,Na,K,Ca,Zn,P,Ni,S

FTIR – voda, oxidace;

Viskozita při 40°C, TAN

Pro chladicí kompresory

ICP - Al,Cr,Cu,Fe,Pb,Sn,Si,Mg,Mo,B,Na,K,Ca,Zn,P,Ni,S

FTIR – oxidace;

Viskozita při 40°C, TAN, ISO kód (ISO čistota), obsah vody (KF)

Pro plynový motor

ICP - Al,Cr,Cu,Fe,Pb,Sn,Si,Mg,Mo,B,Na,K,Ca,Zn,P,Ni,S

FTIR – voda, glykol, nitrace, oxidace, sulfatace;

Viskozita při 40°C a 100°C, TBN, TAN, i-pH

Tabulka 1 – Balíčky testů pro tribodiagnostiku

Obr. 2 Vliv změny režimu opotřebení na počet a velikost otěrových částic

 


Zpracoval: Vladimír Nováček,  ALS Czech Republic, s. r. o.


Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
4 + 2 =
Odoslanie formulára

Tribotechnika_3_2018


TriboTechnika_3_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd