Tribotechnické listy

 

 

Vodou riediteľné chladiace kvapaliny bez obsahu amínov- lepšia ochrana pracovníkov pri rovnakej úrovni úrovni výkonnosti

Amíny sú dôležitou zložkou veľa vodou riediteľných chladiacich kvapalín. V vzájomnom pôsobení s kyselinou boritou a ostatnými zložkami chladiacich kvapalín , sú okrem iného zodpovedné za protikoróznu ochranu, bakteriologickú odolnosť, ako aj regulovanie pH-hodnoty v rozmedzí 9.0 - 9.3 vo vodných roztokoch. Avšak, nitroamíny môžu byť generované, ak sa používajú takéto produkty pri aplikácií chladiacich kvapalín, mnohé sa jasne ukázali ako karcinogénne pri skúškach na pokusných zvieratách.


Tvorba amínov je vo všeobecnosti založená na reakcii medzi amínmi a nitrosamínovými prísadami. Obe zložky musia byť prítomné.

Amíny + Nitro prísady -> Nitrosamíny
Chladiace kvapaliny, ktoré sa dnes používajú, sú bez dusitanov. A tak jeden z reakčných partnerov chýba. Avšak výskumy s použitými roztokmi/emulziami ukazujú, že ióny dusitanov sa predsa len môžu vyskytovať v malom množstve.
Možné zdroje dusitanov sú: rozpad baktérií z použitej vody, nečistoty v chladiacich emulziách ( napr. zbytky jedla ), alebo pri vstupe opracovávaných dielcov ( napr. ak boli použité protikorózne prípravky, obsahujúce dusitany, alebo soli po kalení.
Okrem toho, oxidy dusíka (NOx ) z okolitého vzduchu môžu tiež pripadať do úvahy ako dusitanové zložky. Ďalšími zdrojmi oxidu dusíka sú : spaľovacie motory ( napr. vysokozvižné vozíky, autá), spaliny plynov a taktiež blízka dopravná záťaž.

Vo všeobecnosti je nasledovná náchylnosť na tvorbu nitroamínov:
Sekundárne amíny (DEA) >> Terciálne amíny (TEA) > Primárne amíny (MEA)

Náchylnosť na tvorbu stabilných nitroamínov je oveľa silnejšia v prípade sekundárnych amínov. Potom nasledujú terciálne amíny - primárne amíny sú zo všetkých najprijateľnejšie.
To bolo zavedené v norme TRGS 611, ktorá prišla do účinnosti v roku 1993- a ktorá deklarovala použitie sekundárnych amínov.
Výsledkom toho bolo, že dietanolamíny (DEA), ktoré boli dovtedy bežne používané v chladiacich kvapalinách, boli od toho dátumu nahradené, pretože to viedlo k tvorbe stabilných N-nitrosodietanolamínov (NDElA).

Schematicky: tvorba NDElA
(NO2)
HN(CH2CH2OH)2 ---> O=N-N(CH2CH2OH)2
(DEA) (Nitrite) (NDElA)

Boli brané do úvahy dve cesty riešenia problémov s nitrosamínmy: používanie alternatívnych amínov, ako sú monoetanolamín (MEA) a/alebo trietanolamín (TEA).
Alebo vývoj nových chladiacich kvapalín bez obsahu amínov, ktoré by boli neporovnateľné s kvapalinami predchádzajúcich rokov, čo sa týka ich biostability.
Mnohoročné skúsenosti s bez amínovými chladiacimi kvapalinami ukazujú, že tieto produkty sú prinajmenšom rovnocenné kvapalinám obsahujúcich amíny z hľadiska technickej aplikácie, ale ponúkajú značné výhody z pohľadu zdravia obsluhy.

Popri jasne priaznivej pH úrovne 8,0-8,8 používanej emuzie ( = oveľa lepšia kožná znášanlivosť), je tu taktiež vylúčenie problémov s nitrosamínmi. Napriek tomu, že sa v priebehu používania chladiacej kvapaliny dostanú do nej aj dusitany, výskyt nitrosamínov nie je možný, nakoľko nie sú prítomné žiadne amíny.

Ďalšími zdrojmi kontaminácie chladiacej kvapaliny sekundárnymi amínmi sú procesné kvapaliny z iných technologických procesov počas výroby, a ktorých zbytky môžu spôsobiť výskyt sekundárnych amínov chladiacej kvapaline . Sú to hlavne odmasťovacie prípravky obsahujúce sekundárne amíny, ktoré pôsobia ako inhibítory korózie a zároveň zlepšujú oplachovacie schopnosti prípravku.
Z tohto dôvodu je stále viac a viac procesných materiálov, ako sú protikorózne prípravky, systémové čističe, a ostatné čističe, formulovaných bez sekundárnych amínov.

Prečo používať chladiace kvapaliny bez obsahu bóru a amínov?

Hygienické a zdravotné prínosy
· Moderné, dobre tolerantné inhibítory koncepčne bez bóru a bakteriocídov.
· Bez obsahu etanolamínov, ktoré sú klasifikované ako potenciálne dráždivé
· Nízke „ nabaľovanie „ ťažkými kovmi (Cu, Co, Ni, a pod.)
· Najlepšia možná kožná znášanlivosť (TEWL a chromametrické merania)
· Nízka hodnota pH - pH 8 ± 0.5
· Žiadna tvorba nitrosamínov v chladiacich kvapalinách

Vysoký výkon, nízke náklady
· Univerzálna aplikácia
· Žiadna strata protikoróznych vlastností a stability pri vyparení amínov
· Vysoká stabilita emulzie, stála protikorózna aj pri nízkej hodnote pH
· Nízke výnosy = nižšie množstvo na dolievanie = nízka spotreba
· Dobrá separácia cudzích olejov = jednoduchá údržba
· Výhodné procesné náklady

R-lub Slovakia, s. r. o.

Z horeuvedeného rozboru vyplýva, že momentálne jediným riešením pre firmy, ktoré majú problémy s kožnou dráždivosťou zamestnancov, resp. striktne dbajú na zdravie svojich pracovníkov, je používanie chladiacich kvapalín bez obsahu amínov.
Text a foto: Radovan Roman, R-lub Slovakia, s. r. o.

R-lub Slovakia, s. r. o.

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
9 + 6 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd