Tribotechnické listy

 

 

Zvyšovanie úrovne kontroly kvality ložísk

Trhový mechanizmus, silná konkurencia a neustále sa zvyšujúce požiadavky zákazníkov na kvalitu výrobkov a služieb, nútia všetkých výrobcov a predajcov neustále sa v záujme svojho rastu týmto trendom prispôsobovať. Situácia neobchádza ani výrobcov a predajcov ložísk, práve naopak, v tomto segmente podnikania sa prejavuje pomerne výrazne.

 

Zákazníci a koncoví spotrebitelia lo­žísk značky ZVL žiadajú nielen ich vysokú kvalitu, ale predovšetkým stabilitu kvality a rýchle termíny dodania v čo najširšej sortimentnej štruktúre ložísk. Tieto kvalitatívne požiadavky sú však výrazne závislé okrem kvality v samotnom procese výroby, aj od kontroly kvality pri vstupe materiálov a komponentov a samozrejme, aj pred expedí­ciou ložísk. Úroveň kontroly musí byť stanove­ná a vykonávaná tak, aby požiadavky zákazní­kov boli vždy jednoznačne splnené.

 


Dôraz na kontrolu kvality
ZVL SLOVAKIA, a. s., ako výrobca a predajca lo­žísk značky ZVL, sa tomuto vývoju a trendom neustále prispôsobuje.  Vzhľadom na rozširujúci sa sortiment, počty položiek a množstvá, ktoré zákazníci požadujú, vrátane vysokých požiada­viek na ich kvalitu, spoločnosť začiatkom roka 2015 dobudovala a rozšírila kapacity na vyko­návanie meraní a kontroly kvality ložísk. Útvar Oddelenia kvality bol rozšírený a posilnený o ďalších pracovníkov, ktorých činnosti posil­nia predovšetkým výkon vstupnej a medziope­račnej kontroly, aby vzniknuté nezhodné výrob­ky boli zachytené skôr a včas, čím sa zníži riziko, že by sa dostali  k  zákazníkovi.

 

V záujme rozšírenia kontroly kvality boli sú­časné laboratória rozšírené o ďalších 110 m2 a doplnené o vybavenie potrebnými meracími zariadeniami. Početnosť, účinnosť a efektív­nosť vykonávanej kontroly kvality je tak väčšia a zaručuje plnenie zvyšujúcich sa požiadaviek na kvalitatívne požiadavky zákazníkov. Vyba­venie laboratória bolo doplnené predovšet­kým stabilným a prenosným tvrdomerom, prí­strojmi na kontrolu kruhovitosti a priečneho tvaru obežných dráh krúžkov ložísk, prístroj­mi na meranie hladiny vibrácií ložísk v troch pásmach v jednotkách rýchlosti, na ktorých je možné merať guľôčkové, valčekové a súdko­vé ložiská až do veľkosti vonkajšieho prieme­ru 280 mm. Boli doplnené aj ďalšie komunálne meradlá na meranie  rozmerov,  otvorov a  radiálnej  vôle  ložísk.
Cieľom ZVL SLOVAKIA, a. s. je uvedeným prí­stupom úroveň kvality svojich výrobkov nie­len udržať na dosiahnutej úrovni, ale i neustá­le zlepšovať, nakoľko kvalita dodávaných ložísk je jedným z najzákladnejších predpokladov, ako ďalej zvyšovať dôveru zákazníkov, našu prospe­ritu a v konečnom dôsledku aj úroveň spokoj­nosti všetkých spotrebiteľov a používateľov lo­žísk značky ZVL na trhu.

 

 

Text a foto: ZVL SLOVAKIA

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
8 + 6 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd