Tribotechnické listy

 

 

Oddanosť tribológii

Už od roku 1966, kedy vznikol termín tribológia, je Roberto Bassani týmto odborom fascinovaný. Dnes sa zameriava na vysokorýchlostný maglev a jeho využitie v budúcnosti.

 

Najslávnejší renesančný človek Talianska, Leonardo da Vinci, tribológiu určite nevynašiel. Štúdium trenia, mazania a opotrebenia je totiž známe už najmenej 6 000 rokov. V Leonardovej dobe pre tento odbor ešte neexistoval názov. Leonardo ale pochopil niekoľko základných tribologických princípov, definoval ich a nakreslil obrázky strojov, založených na týchto znalostiach.
Asi 500 rokov neskôr bol ďalší Talian, menom Roberto Bassani, pôsobiaci na univerzite v Pise, podobne fascinovaný vznikajúcim vedným odborom, zaoberajúcim sa trecou interakciou. V roku 1963, keď Bassani získal svoj inžiniersky titul, sa na svojej univerzite stal vedeckým asistentom a hľadal oblasť, na ktorú sa zamerať.
V rovnakej dobe hľadala britská vláda spôsoby, ako svojim priemyselným podnikom pomôcť ušetriť peniaze. Briti si uvedomili, že by to bolo možné dosiahnuť znížením spotreby energie a opotrebenia. Tento výskum sa stal prioritou a v roku 1966 britskí vedci vytvorili slovo „tribológia", kombinované z gréckych slov tribos (trenie) a logia (štúdia o). Tak sa zrodili „veda a technológia dotýkajúce sa povrchov súčastí vo vzájomnom pohybe a súvisiace odbory a postupy".
Bassani bol uchvátený. Stať sa inžinierom chcel už od svojich piatich rokov. „Jednoducho som rád zisťoval, ako veci fungujú," spomína. Ale až keď sa tribológia stala oficiálnym strojárenským odborom, objavil svoju skutočnú vášeň. Trenie, ktoré je jedným z pilierov tribológie, je často vnímané ako negatívne. Ale nie vždy tomu tak je. Bassani sa na túto rozporuplnosť zameral. „Trenie medzi podrážkou topánky a cestou nám umožňuje chodiť. Trením dvoch kusov dreva vznikla prvá iskra, z ktorej sa podarilo rozpáliť oheň," vysvetľuje.
Bassani doposiaľ publikoval viac než 300 článkov, popisujúcich hlavné oblasti tribológie. V polovici osemdesiatych rokov založil Ústav tribológie na talianskej Akadémii vied. V roku 2013 bola publikovaná jeho anglicky napísaná učebnica s názvom Tribológia (Tribology). Bassani tiež trvale podporoval spoluprácu medzi vysokými školami a priemyslom. Vďaka jeho úsiliu sa od roku 1990 začalo stále viac priemyselníkov zúčastňovať na konferenciách Talianskej asociácie teoretickej a aplikovanej mechaniky (AIMETA). Jeho angažovanosť v talianskom stredisku tribológie (CITRIB) podporuje väzby medzi školami a podnikmi hlavne preto, že členovaia CITRIB sú prevažne z praxe.
Jedným z Bassaniho najväčších úspechov je Talianska asociácia tribológie (AIT). Bola založená v Pise v roku 2005 vďaka jeho nadmernému úsiliu. „Neverili by ste, aké zákulisné mocenské boje tomu predchádzali," zveruje sa. Stal sa jej prvým prezidentom a svoje postavenie si udržal až do roku 2009. Dnes má AIT viac než 100 členov. Sú nimi jednotlivci i organizácie z akademickej obce a priemyslu.
Bassaniho činnosť na poli tribológie bola na medzinárodnej úrovni uznaná v roku 2006, kedy obdržal Zlatú medailu tribológie (Tribology Gold Medal), najvyššie ocenenie na svete udeľované v tejto oblasti. Váži si ho o to viac kvôli spôsobu, akým mu bolo jeho udelenie oznámené. „Zavolal sám Peter Jost, aby mi tú novinu zdelil, „ spomína. Profesor Peter H. Jost je jedným z otcov modernej tribológie a je mu často prisudzované, že vymyslel jej názov.
DODNES JE BASSANI medzi 38 vedcami, ktorí kedy toto ocenenie dostali, jediným Talianom. Jeho uznanie pomohlo podporiť tribologický výskum v Taliansku a legitimizovať asociáciu AIT, ktorá bola založená rok predtým.
Zdanlivo neúnavný emeritný profesor teraz zameriava svoju pozornosť na magnetickú levitáciu zvanú maglev. Vidí v nej, spoločne s novými materiálmi a povlakmi, budúci smer tribológie. „Vysokorýchlostný maglev je zvlášť vhodný pre zeme s obrovskými vzdialenosťami, ako sú Rusko a USA", poznamenáva. Aby prekonal problémy s nestabilitou, chce pod vozidlo, idúce po trvale magnetických koľajach, umiestniť supravodivé cievky. „Samozrejme je nutné všetko ešte otestovať," dodáva so žmurknutím.

Tribológia a SKF v Taliansku
V roku 2005 založil Roberto Bassani taliansku asociáciu tribológie. SKF bola jedným z jej zakladajúcich členov. O dva roky neskôr ho spoločnosť SKF spolu s ďalšími talianskymi profesormi z odboru strojárenstva pozvala na návštevu svojho výskumného centra v Holandsku. Bol ohromený vybavením a kvalitou prebiehajúceho výskumu. Na kolegov, s ktorými sa stretol, urobil rovnaký dojem, lebo krátko predtým, v roku 2006, obdržal Zlatú medailu tribológie.
Úzka spolupráca pokračovala i v nasledujúcich rokoch. SKF bolo v roku 2013 hlavným sponzorom Svetového kongresu tribológie v talianskom Turíne. Stretnutia sa zúčastnilo viac než 1300 hostí z piatich kontinentov. Logo kongresu, navrhnuté Bassanim, predstavovalo štylizovanú variantu slávneho Vitruvianského muža od Leonarda da Vinciho uprostred súdkového ložiska.

 


Roberto Bassani

Narodený: 1931
Bydlisko: Pisa, Taliansko
Vzdelanie: Doktorát z univerzity v Pise v odbore strojárenstva
Dosiahnuté úspechy: Napísal viac než 300 článkov a iných textov , organizoval mnoho medzinárodných konferencií, napísal učebnice tribológie. Zakladateľ a prvý predseda Talianskej tribologickej asociácie. V roku 2006 obdržal Zlatú medailu tribológie.

 

 

Text: CLAUDIA B FLISI

Foto: MAURIZIO CAMAGNA

Článok je publikovaný so súhlasom Evolution, obchodného a technického magazínu SKF


Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
2 + 1 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd