Tribotechnické listy

 

 

Řešení poruch mazacích systémů strojů způsobené znečištěným olejem

Jednou z hlavních příčin poruch a havárií zařízení s olejovou náplní jsou mechanické nečistoty obsažené v oleji. Dlouhodobým zkoumáním bylo zjištěno, že až 70% nečistot má velikost nižší než 1 mikrometr (obr.č.1). Tyto částice pod 1 mikrometr se nazývají tzv. „měkké kaly“, které se hodnotí pomocí MPC analýzy.


esos1

 

Obr. č. 1 Pyramida rozdělení nečistot v oleji

V rámci prediktivní údržby se snažíme zamezit neočekávaným prostojům, které může způsobit právě vysoké znečištění olejového systému. V praxi proto snižujeme znečištění olejů na co nejnižší úroveň. Vhodným pomocníkem v tomto boji je filtrační systém Europafilter, který má s tímto produktem výborné zkušenosti. Například na vstřikolisech dochází vlivem těchto malinkatých částeček obsažených v oleji k tvorbě úsad, špatnému chodu hydrauliky a přicpávání proporcionálních ventilů. Tím dochází k vyšší zmetkovitosti výrobků, k neplánovaným prostojům a ztrátám z výroby. V následujících řádcích Vám představíme dva reálné příklady z praxe.


Kapilární filtrace v papírenské výrobě

U našeho klíčového zákazníka v papírenství provádíme pravidelnou tribodiagnostickou kontrolu olejů na hydraulických systémech a převodovkách.


Popis systému: Papírenský stroj, Carter EP 220, objem 930 lObr. č. 2 Pokles znečištění olejové náplně v průběhu filtrace

Vzhledem k bezporuchovému provozu papírenského stroje je doporučena trvalá instalace na tento problémový hydraulický okruh. Po pravidelné letní odstávce byl zaznamenán špatný chod řídící hydrauliky. Docházelo tím k nečekaným prostojům a vysokým ztrátám z výroby. Zákazník se rozhodl okamžitě vyměnit celou olejovou náplň, čímž předpokládal, že dojde k vyřešení potíží. V olejovém systému jsou zabudovány jemné 3 mm sítka, které se i po této výměně oleje začaly ucpávat. Byla provedena analýza oleje naší laboratoří. Z níž vyšlo vysoké znečištění dle MPC a kódu čistoty. Došlo k nasazení filtrační jednotky Europafilter. Po 3 dnech byl odebrán vzorek oleje a díky filtraci došlo ke snížení hodnoty MPC. Kontrolní vzorek po cca týdnu provozu však zaznamenal již opět zvýšené hodnoty MPC. Stále docházelo ke špatnému chodu hydrauliky (vysoké tlaky a ucpávání sítek). Z tohoto důvodu došlo k nasazení kapilární filtrace technologií Europafilter na delší dobu tak, aby došlo k vyčištění nejen oleje, ale i celého olejového systému včetně úsad na stěnách nádrže a ze záhybů (pro řádné vyčištění všech nečistot i z poměrně velkého hydraulického okruhu). Filtrace probíhala po dobu dvou měsíců s pravidelnou analýzou hodnoty MPC (obr č. 2). Docházelo k průběžnému snižování hodnoty MPC. Tímto opatřením došlo k odstranění potíží chodu hydrauliky. Na obr. č. 3 je patrno zanesení filtru měkkými kaly.
V rámci prediktivní údržby byly navrženy a nainstalovány jemné vzduchové filtry. Zákazník dosud prováděl nalévání nového oleje bez použití filtrace. Vzhledem k tomu, že již i v novém oleji se vyskytují mechanické nečistoty, tzn., že nový olej lze považovat za olej znečištěný, není tento způsob nalévání bez filtračního systém vhodný. Bylo doporučeno nový olej také nalévat přes filtrační jednotku.

Výměnou oleje nemohlo dojít ke zlepšení stavu, jelikož byl systém během provozu značně zanesen. Výměnou oleje navíc dojde k regeneraci detergentně disperzních vlastností a k následnému uvolňování nečistot, které mohou způsobit následné problémy v chodu hydrauliky. Krátkodobá nárazová filtrace nestačí vyčistit tento systém, je potřeba delší čas pro uvolnění většiny úsad a nečistot.


Obr č.3 Zanesený filtr po filtraci. Je zde patrný výskyt měkkých kalů

 

Praktický příklad filtrace hydraulického lisu
Popis systému:
Hydraulický Lis 500t, Hlavní mazání, velikost nádrže 200 l, Minerální olej Carter EP 100,

Jedná se o zákazníka, u kterého provádíme pravidelné půlroční analýzy hydraulických olejů. Ve výsledcích nebylo zjištěno žádné zvýšené množství nečistot. Zákazník zaznamenal kolísání tlaku v hydraulickém systému a zvýšení prostojů. Doporučili jsme proto MPC analýzu (množství měkkých kalů). Byla zjištěna kritická hodnota 43,5 DE (obr č.4). Zákazník okamžitě provedl výměnu oleje, kde bylo patrno usazení měkkých kalů na dně a stěnách nádrže (obr. č.5) a hodnota MPC poklesla na hodnotu 26,5 DE. Tato hodnota je stále zvýšená, ale již ne kritická. Po dalším měsíci provozu docházelo k opětovnému kolísání tlaku v hydraulickém systému. Další analýzou byla hodnota MPC již opět kritická 44,8 DE. Ihned byla nasazena filtrační jednotka Europafilter, která měla tyto částice pod 1mm odstranit. Tato filtrace proběhla úspěšně. Již po týdnu filtrace hodnota poklesla na 8,5 DE, což je výborný stav. Filtrační jednotka byla odpojená. Zákazník již po této zkušenosti vyžaduje analýzy včetně MPC na všech lisech. Po měsíci provozu bez filtračního zařízení Europafilter došlo k opětovnému navýšení hodnoty MPC 28,3 DE, což již je opět zvýšený stav. Tyto částice se v olejové náplni objevily z olejového systému- uvolněním úsad, kdy přefiltrovaný olej získává zpět svou čistící schopnost. Z uvedeného příkladu je patrno, že nestačí krátkodobá filtrace (týden), ale je nutno počítat s delší dobou, aby došlo k dokonalému vyčištění nejen oleje, ale celého olejového systému. Tímto krokem zákazník odstranil kolísání tlaku v hydraulickém systému a již nedochází k prostojům ve výrobě.

 


Obrázek 4 Graf průběhu stanovení MPC v rámci filtrace i běžného provozu lisu


Obr. č. 5 Měkké kaly na stěnách a dně nádrže lisu


Závěr
Je patrné a mnohaletou praxí vyzkoušené, že kapilární filtrace je schopna vyřešit nejčastější problémy spojené s oleji a olejovým systémem. Filtrační systém Europafilter umí odstranit všechny druhy kontaminace: nečistoty do 0,1 mm včetně měkkých kalů, odstraní úsady a všechny formy vody. Navíc dlouhodobým provozem a udržováním vysoké úrovně čistoty výrazně sníží degradaci olejové náplně. Tím se výrazně prodlouží životnost oleje a celých systémů, ve kterých je olej obsažen. Další pozitivní zkušenost s aplikací kapilární filtrace Europafilter máme u stavebních strojů, převodovek, turbín, kompresorů, hydraulických lisů či motorových olejů. Výhodou oproti elektrostatické filtraci je nižší pořizovací cena, současná filtrace nečistot i vody (volné i vázané), menší hmotnost, lepší manipulace, bezúdržbový provoz - jen výměna filtračních vložek...
Udržení vysoké úrovně čistoty oleje je na prvním místě v proaktivní údržbě. Vyzkoušejte a uvidíte!!!

Zástupcem společnosti Europa-filter pro Českou republiku a Slovensko je od roku 2016 společnost ESOS Ostrava s r. o.

Máte zájem o bližší informace? Obraťte se na nás.
ESOS Ostrava s.r.o., Výstavní 3224/51,
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
tel.: 596 624 831-3, obchod@esosostrava.cz

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
4 + 5 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd